Αριθμ. 2/43371/0026 - 12/06/2012 - Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης

Αριθμ. 2/43371/0026 - 12/06/2012 - Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης

Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις:
 
α) Του άρθρου 45 παρ. 10α του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85),
 
β) του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν. 3871/2010 (Α΄ 141),
 
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 
3. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, μετά την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 37, του ν. 2362/1995, όπως αυτές ίσχυαν, 
 
αποφασίζουμε:
 

Άρθρο 1: Πληρωμή Εξόδων διοικητικής εκτέλεσης

1. Ορίζουμε, όπως οι δαπάνες για την πληρωμή εξόδων (δικαιωμάτων δικαστικών επιμελητών, τυχόν οδοιπορικών εξόδων, πρόσθετων αμοιβών κ.λπ.) που απορρέουν από διενεργηθείσες πράξεις διοικητικής εκτέλεσης {επιδόσεις δικογράφων ή εγγράφων ή καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω δικαστικών επιμελητών, κατασχέσεις (αναγκαστικές κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων), πλειστηριασμοί (κινητών ή ακινήτων ή αναπλειστηριασμοί) και λοιπές πράξεις (έρευνες σε δημόσια εν γένει βιβλία προς διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης οφειλετών του Δημοσίου κ.λπ.)}, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και εντέλλονται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα.
 
2. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρθ. 45 παρ. 10α ν. 4071/2012).
 

Άρθρο 2: Διαδικασία και δικαιολογητικά

Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών, ως ακολούθως:
 
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
1. Κατά την έναρξη του οικείου οικονομικού έτους αναλαμβάνονται οι σχετικές δεσμεύσεις και εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα, οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων.
 
2.α. Μετά την:
 
i) επίδοση, από τους δικαστικούς επιμελητές, των καταλογιστικών πράξεων φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από τις αρμόδιες φορολογικές ή τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ.1188/6.9.2011 υπουργική απόφαση (Β 1993), καθώς και κάθε δικογράφου ή εγγράφου στο πλαίσιο της διοικητικής εκτέλεσης,
 
ii) διενέργεια αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών ή ακινήτων, πλειστηριασμών και
 
iii) εκτέλεση λοιπών πράξεων, που αναφέρονται στην αριθ. 1089838/6612/0016/11−10−2006 υπουργική απόφαση (Β 1560), συντάσσονται, από τους δικαιούχους, πίνακες εξόδων και δικαιωμάτων που υποβάλλονται προς την αρμόδια φορολογική ή τελωνειακή Αρχή και περιλαμβάνουν αναλυτικά και στο σύνολο ανά υπόχρεο τις επιδοθείσες πράξεις, την ημερομηνία εκτέλεσης της πράξης, το καταλογισθέν ανά πράξη ποσό καθώς και το σύνολο των δημιουργηθέντων εξόδων και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
 
β.i. Η αρμόδια υπηρεσία της οικείας τελωνειακής ή φορολογικής Αρχής ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων του υποβαλλόμενου πίνακα και μετά την κατά το άρθρο 77 του ν.δ. 356/1974 (Α 90), όπως ισχύει, διαδικασία, συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης της ενότητας Β, παρ. 2 την οποία αποστέλλει μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια για την εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης Υ.Δ.Ε.
 
ii. Παράλληλα, αντίγραφο του πίνακα συνοδευόμενο από αντίγραφο του διαβιβαστικού προς την Υ.Δ.Ε., αποστέλλεται στο τμήμα εσόδων της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής για τη βεβαίωση των δημιουργηθέντων εξόδων και δικαιωμάτων σε βάρος του υπόχρεου οφειλέτη, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
 
2. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της ενότητας Β εκδίδει τακτικά χρηματικά εντάλματα στο όνομα των δικαιούχων.
 
3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας που διενεργούν οι Υ.Δ.Ε. προκύψει μεταβολή των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα, ενημερώνεται η οικεία φορολογική ή τελωνειακή Αρχή προκειμένου να διορθωθεί αντίστοιχα ο σχετικός τίτλος βεβαίωσης.
 
4. Κατά την εξόφληση των σχετικών Χ.Ε. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκδίδεται από τους δικαιούχους η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.Χ ΠΟΛ.1163/19.11.2010).
 
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.
 
2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:
 
i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
 
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
 
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή Ι ΒΑΝ},
 
iν) το δικαιούμενο ποσό,
 
ν) τις σχετικές κρατήσεις
 
νi) το καθαρό πληρωτέο ποσό και
 
νii) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής.
 
3. Πίνακας εξόδων και δικαιωμάτων του δικαστικού επιμελητή θεωρημένος από τον Ειρηνοδίκη του τόπου εκτέλεσης.
 
4. Αντίγραφο παραγγελίας του Προϊσταμένου της οικείας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής προς το δικαστικό επιμελητή ή μάρτυρα περί εκτέλεσης της σχετικής πράξης.
 
5. Αντίγραφο έκθεσης επίδοσης ή κατασχετήριας έκθεσης ή του προγράμματος πλειστηριασμού.
 
6. Απλή απόδειξη τυχόν μαρτύρων για την είσπραξη των περιλαμβανομένων στον πίνακα ποσών.
 

Άρθρο 3: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Για πράξεις εκτέλεσης που έχουν διενεργηθεί μέχρι την έκδοση της παρούσας, για τις οποίες έχουν αποδοθεί από τους δικαιούχους δικαστικούς επιμελητές οι σχετικές κρατήσεις, προσκομίζεται στην οικεία Υ.Δ.Ε., μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά και αντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης και καταβάλλεται στους δικαιούχους το ακαθάριστο (προ κρατήσεων) ποσό.
 
2. Για πράξεις εκτέλεσης, για τις οποίες έχουν υποβληθεί για πληρωμή στις αρμόδιες φορολογικές ή τελωνειακές Αρχές σχετικά δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και Α.Π.Υ., αυτή επισυνάπτεται από την οικεία Υ.Δ.Ε. στο πρωτότυπο χρηματικό ένταλμα που αποστέλλεται προς εξόφληση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
3. Εκκρεμή δικαιολογητικά επαναφέρονται στο δικαστικό τμήμα της οικεία φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής, προκειμένου ν’ ακολουθηθεί η διαδικασία που καθορίζεται με την παρούσα.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ