Αριθμ. 121012/Ε3/21012 - 27/5/2011 - Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθ. 121870/Ε3/1870/5.4.2000

Αριθμ. 121012/Ε3/21012 - 27/5/2011 - Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθ. 121870/Ε3/1870/5.4.2000

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθ. 121870/Ε3/1870/5.4.2000 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ρύθμισης διαδικασιών εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων» (Β΄ 530), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 205759/Ε3/25759/23.6.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1450), και της υπ’ αριθ. 126263/Ε3/6263/4.10.2001 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ρύθμιση διαδικασιών εξαγωγής− επανεξαγωγής, πώλησης − μεταπώλησης εμπορευμάτων» (Β΄ 1359)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 και 9 του ν. 936/79 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εξωτερικού Εμπορίου διατάξεων ως και καταργήσεως συναφών διατάξεων» (Α΄ 144), όπως αυτό αντικατεστάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 2778/99 (Α΄ 295) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38).

β. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

γ. Του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄ 165).

ε. Του π.δ. 185/6−10−2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7−10−2009) Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

στ. Του π.δ. .189 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/5−11−2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ. Του π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154).

2. Τις προτάσεις της Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος.

3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των εξαγωγών της χώρας

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων

1. Στο δεύτερο εδάφιο του Kεφαλαίου Ι της 121870/Ε3/1870/5.4.2000 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ρύθμισης διαδικασιών εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων» (Β−530) η φράση «των 2000 ΕURO ανά φόρτωση» αντικαθίσταται με τη φράση «των 20.000 ευρώ ανά φόρτωση».

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του Κεφαλαίου VII της 121870/Ε3/1870/5.4.2000 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ρύθμισης διαδικασιών εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων» (Β΄ 530), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτωση ΣΤ της 205759/Ε3/25759/23.6.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1450), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανωτέρω βεβαίωση έχει ισχύ τριών(3) μηνών και καλύπτει εξαγωγική δραστηριότητα ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €).»

3. Μετά την παράγραφο 2 του Κεφαλαίου VI της ίδιας ως άνω (παρ.1) απόφασης προστίθεται παράγραφος 2α ως ακολούθως:

«2α Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων, στις οποίες ο εξαγωγέας δηλώνει τα στοιχεία των εξαγωγών που πραγματοποίησε το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος (είδος, αξία, χώρα κλπ), υποχρεούνται, κατά το πρώτο τρίμηνο του δευτέρου εξαμήνου του έτους δήλωσης, να αποστέλλουν τα ανωτέρω στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο οποίο τηρείται το Γενικό Μητρώο Εξαγωγέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Νομοθετικού Διατάγματος 3999/1959 (Α΄ 230).
Οι προβλεπόμενες από το ανωτέρω άρθρο ενημερώσεις του Γενικού Μητρώου Εξαγωγέων αναφορικά με τις εγγραφές, διαγραφές, ανανεώσεις και γενικώς κάθε μεταβολή στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων εξακολουθούν να ισχύουν.»

4. Η παράγραφος 2.1. του κεφαλαίου Ι της 126263/Ε3/6263/2001 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ρύθμιση διαδικασιών εξαγωγής−επανεξαγωγής, πώλησης−μεταπώλησης εμπορευμάτων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2.1. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να πραγματοποιηθούν εξαγωγές, επανεξαγωγές και μεταπωλήσεις προς τρίτες χώρες , από εμπόρους− εξαγωγείς (πρόσωπα ή επιχειρήσεις) που δεν έχει καταχωρηθεί κατά τα ως άνω η εξαγωγική τους επωνυμία, εφόσον πρόκειται για:
2.1.1. Εξαγωγές ή επανεξαγωγές ή μεταπωλήσεις αξίας μέχρι των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) ανά φόρτωση, ή
2.1.2. Για εξαγωγές ή επανεξαγωγές ή μεταπωλήσεις και μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €), όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι εφοδιασμένοι με προσωρινή βεβαίωση εγγραφής που προβλέπεται στην παρ. 1 του Κεφαλαίου VII της 121870/Ε3/1870/5.4.2000 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, όπως τροποποιείται με την παρ.1 της παρούσας.».

5. Η παράγραφος 1.1. του Κεφαλαίου II της ίδιας ως άνω (παρ.3) απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1.1. Για εξαγωγές ή επανεξαγωγές ή μεταπωλήσεις από εμπόρους −εξαγωγείς, που δεν έχουν καταχωρήσει την επωνυμία τους στα ειδικά μητρώα εξαγωγέων, αξίας άνω των 20.000 ευρώ ή 150.000 ευρώ, αντίστοιχα, (αξίες μέχρι τις οποίες οι παραπάνω πράξεις πραγματοποιούνται ελεύθερα, σύμφωνα με την παράγραφο του Κεφαλαίου Ι της παρούσας,) καθώς και για ειδικές περιπτώσεις εξαγωγών από επιχειρήσεις, που έχουν μεν την ιδιότητα του εμπόρου, αλλά δεν ασχολούνται με εξαγωγικές δραστηριότητες (επιχειρήσεων υπό εκκαθάριση, ανανέωσης μηχανολογικού εξοπλισμού μη εξαγωγικών επιχειρήσεων κ.λ.π).».

6. Το εδάφιο β΄ της παράγραφο 1.2. του Κεφαλαίου II της ίδιας ως άνω (παρ.3) απόφασης απαλείφεται.

Άρθρο 2: Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ