Αριθμ. πρωτ.: οικ. 45693 - 05/12/2012 - Ανακοίνωση Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 45693 - 05/12/2012 - Ανακοίνωση Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων

 
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (ΔΜΗΕΣ) πρόκειται να θέσει σε λειτουργία, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Εθνικού Ληξιαρχείου – Μητρώου», ένα νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχείων Πράξεων (ΛΠ). Το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΛΣ), που η λειτουργία του θα ξεκινήσει από 1ης Ιανουαρίου 2013 για τις ΛΠ θανάτου, είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρησης των ληξιαρχικών πράξεων σε κεντρική Βάση Δεδομένων η οποία θα τηρείται στο ΥΠΕΣ. Οι καταχωρήσεις στο ΠΛΣ θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες στα 1.034 Ληξιαρχεία της Χώρας με ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση μέσω του δημόσιου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Οι χρήστες μέσω του ΠΛΣ θα μπορούν να εκτελέσουν ένα σύνολο διαχειριστικών λειτουργιών για το ληξιαρχείο τους. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν:
 
• την καταχώρηση ΛΠ θανάτου και αργότερα γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης
 
• τη μεταβολή καταχωρημένων ΛΠ, 
 
• την αναζήτηση ΛΠ με κριτήρια και τέλος 
 
• την εκτύπωση των ΛΠ. 
 
Το ΠΛΣ επιτρέπει την προσθαφαίρεση χρηστών στα Ληξιαρχεία, αλλά και την ασφαλή διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Επιπλέον το ΠΛΣ θα διαλειτουργεί μέσω κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών ιστού (webservices): 
 
• με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, για τη διασταύρωση των στοιχείων του πολίτη, τον οποίο αφορά η ΛΠ, μέσω του ΑΦΜ, εφόσον υπάρχει, 
 
• με την ΗΔΙΚΑ, για τη διασταύρωση των στοιχείων του πολίτη, τον οποίο αφορά η ΛΠ, μέσω του ΑΜΚΑ, εφόσον υπάρχει, 
 
• με το ΠΛΣ «Μάθε που ψηφίζεις» του Υπουργείου Εσωτερικών, για την ανάκτηση των πλέον πρόσφατων και έγκυρων στοιχείων δημοτολογίου του πολίτη 
 
Τέλος το ΠΛΣ, θα διαλειτουργεί μέσω τεχνικής διασύνδεσης Βάσεων Δεδομένων (DBlink), με την ΕΛΣΤΑΤ, για την παροχή εκείνων και μόνο των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ για την έκδοση στατιστικών στοιχείων θανάτων, γεννήσεων και γάμων, για την ελληνική επικράτεια. Οι Ληξίαρχοι έτσι, θα απαλλαγούν από το φόρτο εργασίας ενημέρωσης των τοπικών εφαρμογών τους (εφόσον υφίστανται), και κατά περίπτωση της εφαρμογής της ΕΛΣΤΑΤ και φωτοτύπησης τεράστιου πλήθους ΛΠ για να τις αποστείλουν στους Ασφαλιστικούς Φορείς και στους Δήμους της χώρας, καθότι η ΔΜΗΕΣ θα αναλάβει την υποχρέωση ενημέρωσης όλων των παραπάνω φορέων.
 
Για τη λειτουργία του ΠΛΣ είναι απαραίτητο για κάθε θέση εργασίας στο Ληξιαρχείο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και με λειτουργικό σύστημα Windows XP ή νεότερο με φυλλομετρητή InternetExplorer 7.0 ή νεότερο. Στην περίπτωση που το Ληξιαρχείο δεν έχει πρόσβαση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο δικτύων της ΔΜΗΕΣ κ. Κώστα Ιωάννου (email: k.ioannou@ypes.gr – τηλ: 213 136 1002) κοινοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου υπαλλήλου πληροφορικής του Δήμου σας και της υπηρεσίας του Ληξιαρχείου, προκειμένου να παρέχουμε τεχνικές οδηγίες, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ΠΛΣ.
 
Η ΔΜΗΕΣ θα εκδώσει αρχικά για κάθε Ληξιαρχείο συνθηματικά εισόδου για δύο χρήστες στο ΠΛΣ, και για το σκοπό αυτό θα χρειαστούν τα στοιχεία τους (επώνυμο, όνομα), και ειδικότερα τα στοιχεία του κάθε Ληξίαρχου, που είναι άλλωστε και απαραίτητα στην εκτύπωση της ΛΠ. Για τη διαχείριση αυτής της πληροφορίας, όπως επίσης και για τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία για την επικοινωνία της ΔΜΗΕΣ με τα Ληξιαρχεία, θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε Δήμο δύο πίνακες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα και να αποσταλούν στη ΔΜΗΕΣ (fax: 213-136-1167) ανυπερθέτως μέχρι την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012. 
 
Είναι προφανές ότι θα ακολουθήσουν και άλλες σχετικές με το θέμα κατευθυντήριες επιστολές μας.
 
 
Ο Αν. Γενικός Διευθυντής
Στρατής Μαραγκός