Αριθμ. πρωτ.: Β-Οικ. 22906/1909 - 02/07/2012 - Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012

Αριθμ. πρωτ.: Β-Οικ. 22906/1909 - 02/07/2012 - Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 82/10-4-2012) και διευκρινίσεις επί αυτών

Σας στέλνουμε συνημμένα, σε φωτοαντίγραφο, για ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες, απόσπασμα του ανωτέρω ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε ο ν.4070/2012 και συγκεκριμένα τα άρθρα 119 και 185, που αφορούν στις οδικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.

Οι ρυθμίσεις των άρθρων αυτών έχουν ως εξής:

1. Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (Α' 82), παρέχεται η δυνατότητα στα ΚΤΕΛ που οργανώθηκαν σε Α.Ε. της β' μορφής του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 καθώς και αυτά που λόγω του μικρού στόλου λεωφορείων δεν μετατράπηκαν σε Α.Ε., να οργανωθούν εφόσον το επιθυμούν σε ανώνυμες εταιρείες α' μορφής του άρθρου 3 του ν.2963/2001 (Α' 268), χωρίς να τίθεται καταληκτική ημερομηνία για τη μετατροπή αυτή.

2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 119, τροποποιείται το άρθρο 25 του π.δ. 246/2006 (Α' 261) «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤΕΛ Α.Ε. και των ΚΤΕΛ.» του ν. 2963/2001 (Α' 268) και βάσει της τροποποίησης αυτής, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, μετά του αναπληρωτή του, ορίζεται από την αντιπροσωπευτικότερη Ομοσπονδία των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ. Κατόπιν τούτου, η Ο.Σ.Μ.Ε., ως αντιπροσωπευτικότερη Ομοσπονδία εργαζομένων στις μεταφορές, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, ώστε αυτές να προχωρήσουν στη συνέχεια στη συγκρότηση του Συμβουλίου Εφέσεων.

3. Με την παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012, αυξάνονται τα όρια ηλικίας των αστικών και υπεραστικών Λ.Δ.Χ. που ανήκουν ή είναι εντάσσονται σε ΚΤΕΛ (α) προκειμένου να δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία Δ.Χ. και (β) για την υποχρεωτική απόσυρση τους από το συγκοινωνιακό έργο. Έτσι πλέον προϋπόθεση για να τεθεί σε κυκλοφορία, για λογαριασμό ΚΤΕΛ, λεωφορείο Δ.Χ. είναι να μην έχει συμπληρώσει τα δέκα πέντε (15) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου δίχως να προσμετράται το έτος αυτό στον υπολογισμό της ηλικίας ενώ τα λεωφορεία Δ.Χ. που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ μπορούν να εξυπηρετούν το συγκοινωνιακό έργο έως τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου χωρίς το συνυπολογισμό του έτους αυτού.

Όσα Λ.Δ.Χ. αυτοκίνητα υπερβαίνουν ή είχαν υπερβεί το προϊσχύον όριο ηλικίας, (23 έτη), και δεν είχαν αποχαρακτηριστεί και αντικατασταθεί έως σήμερα δύνανται να εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν έως τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας (27 έτη).

Ομοίως μπορούν να επανακυκλοφορήσουν και τα λεωφορεία που είχαν αποχαρακτηρισθεί λόγω συμπλήρωσης του προϊσχύοντος ορίου ηλικίας (23 έτη), χωρίς όμως να έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με αλλαγή τύπου και χρήσης (λεωφορεία Ι.Χ.), εφόσον αυτά όταν είχαν τεθεί σε κυκλοφορία ως Λ.Δ.Χ. για λογαριασμό σε ΚΤΕΛ ήταν ηλικίας μικρότερης των δέκα πέντε (15) ετών.

Τα λεωφορεία αυτά μπορούν να εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν εφόσον υποστούν το προβλεπόμενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο και τροποποιηθεί η άδεια κυκλοφορίας αυτών με την αναγραφή του νέου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του νόμου 4070/2012.

4. Με την παρ. 5 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012, παρέχεται η δυνατότητα στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης λεωφορείων Δ.Χ. των ΚΤΕΛ Α.Ε. ή τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ., να τοποθετούνται δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποθήκευσης καυσίμων χωρίς την ανάγκη λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μετά όμως από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.

Οι δεξαμενές αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων των αντιστοίχων φορέων.

5. Με τις παρ. 7 και 10 του άρθρου 119, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. Έτσι, ως όριο ηλικίας των τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. που είχαν τεθεί σε κυκλοφορία μετά από την έκδοση του ν. 2446/1996 (Α' 276), ορίζονται τα είκοσι επτά (27) έτη από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους (παρ. 10), ενώ ένα τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από καινούργιο ή μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προερχόμενο από χώρα μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον, για την περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία μεταχειρισμένων λεωφορείων αυτά δεν έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας (παρ. 7). Με τη ρύθμιση αυτή αίρεται ο περιορισμός του άρθρου 8 του ν. 711/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 2446/1996 και παρέχεται η δυνατότητα στα υπεραστικά ή άλλα λεωφορεία, να αλλάζουν τύπο ή χρήση και να ταξινομούνται ως τουριστικά.

Με την παρ. 10, τα τουριστικά λεωφορεία που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, δεν μπορούν, προφανώς, να επανακυκλοφορήσουν ως τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ., χωρίς όμως να αποκλείεται η επανακυκλοφορία τους με αλλαγή χρήσης (ως Λ.Ι.Χ.). Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται η υποχρέωση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ενώ (κατ' αναλογία με τα προαναφερθέντα), ότι για τα τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ., των οποίων αυξάνεται το όριο ηλικίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί η άδεια κυκλοφορίας με την αναγραφή της νέας ημερομηνίας υποχρεωτικής απόσυρσης.

6. Τέλος, με την παρ. 14 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012, ορίζεται το ίδιο όριο ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών και για τα σχολικά λεωφορεία Ι.Χ., κατ' αναλογία με τα ισχύοντα για τα λεωφορεία Δ.Χ., δίχως να τροποποιείται το όριο για την πρώτη θέση τους σε κυκλοφορία ως σχολικών Λ.Ι.Χ. (8 έτη). Είναι ευνόητο ότι έχει εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση αλλαγής της άδειας κυκλοφορίας με την αναγραφή της νέας ημερομηνίας απόσυρσης καθώς και του περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

7. Πέραν των ανωτέρω στα άρθρα 119 και 185 του ν. 4070/2012 περιέχονται διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό - με υπουργική απόφαση - του έργου οδικών μεταφορών που εξυπηρετείται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (παρ. 6 του άρθρου 119), στη δυνατότητα καθιέρωσης - μετά από την έκδοση σχετική υπουργικής απόφασης - της υποχρέωσης των τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. να φέρουν ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα κατ' αναλογία με τα ισχύοντα για τα Φ.Δ.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχήματα (παρ. 8 του άρθρου 119), στη χρηματοδότηση της αντικατάστασης λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ, τα οποία είχαν αντικατασταθεί και υποβληθεί σχετικές αιτήσεις πριν από την 31/7/2009 (παρ. 9 του άρθρου 119) καθώς και στη ρύθμιση της εξυπηρέτησης των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών (παρ. 15 του άρθρου 185). Τα θέματα αυτά πάντως δε συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες των κατά τόπους Περιφερειακών Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών ή Κ.Τ.Ε.Ο., οπότε δεν αναλύονται περαιτέρω στο παρόν. Όταν πάντως απαιτηθεί θα ενημερωθείτε σχετικά.

Το παρόν αποστέλλεται και στις Ομοσπονδίες των ΚΤΕΛ και των τουριστικών γραφείων με την παράκληση ενημέρωσης των μελών τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Θεώνη Παπασημακοπούλου