Αγορανομική Διάταξη Αρ. 03/2011 - Τροποποίηση και συμπλήρωση της Αγορανομικής Διάταξης 7/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών

Αγορανομική Διάταξη Αρ. 03/2011 - Τροποποίηση και συμπλήρωση της Αγορανομικής Διάταξης 7/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της Αγορανομικής Διάταξης 7/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών

Έχοντας υπόψη:
 
1) Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κωδικός» (Α' 298), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 1.
 
2) Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
 
3) Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (Α'185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
4) Το Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α'213).
 
5) Το Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221).
 
6) Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 154).
 
7) Την με αριθμό 46498/ΔΙΟΕ 1913/14-10-2010 κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια» (Β' 1642).
 
8) Την Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14-5-09» (Β' 1388), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.Δ.9/2009 «Επιπρόσθετα κοστολογικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την διαμόρφωση των τιμών πώλησης οπωρολαχανικών της κατηγορίας των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους - Λήψη μέτρων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των νωπών οπωρολαχανικών κατά την εμπορία - διακίνηση - διάθεση αυτών στα πλαίσια διασφάλισης των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και άλλες ρυθμίσεις» (Β'1889).
 
9) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
10) Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων των άρθρων 67 και 199 της Α.Δ. 7/2009 στο μέρος που αυτές αφορούν την ιχνηλασιμότητα των νωπών οπωρολαχανικών, ώστε το σύστημα να βελτιωθεί περαιτέρω και να καταστεί αποδοτικότερο για την επίτευξη των σκοπών του.
 
11) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1: Τροποποίηση του άρθρου 67 της Α.Δ 7/2009

Επί του άρθρου 67 του Κεφαλαίου 3 της Α.Δ. 7/2009, όπως τροποποιήθηκε με την Α.Δ.9/2009, το οποίο πλέον τιτλοφορείται: «Ειδικότερα μέτρα που αφορούν τα νωπά οπωρολαχανικά και νωπά αλιεύματα κατά την εμπορία και τη διακίνησή τους από τη βάση παραγωγής ή εισαγωγής μέχρι την τελική κατανάλωσή τους», λαμβάνουν χώρα οι κατωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:
 
1. Η παράγραφος 9 «ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ» αντικαθίσταται ως ακολούθως :
 
«9. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»
 α) Η εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών διέπεται από τις προδιαγραφές εμπορίας που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές εμπορίας επιτρέπονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 του παραπάνω Κανονισμού.
 β) Κατά την εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων Παραγωγών ή χονδρεμπόρων ή λιανοπωλητών για εγχώρια οπωρολαχανικά, και μεταξύ εισαγωγέων χονδρεμπόρων και χονδρεμπόρων ή λιανοπωλητών για προερχόμενα από χώρες της Ε.Ε. ή εισαγόμενα από τρίτες χώρες οπωρολαχανικά, τοποθετούνται επί των εμπορικών συσκευασιών (σάκοι, κιβώτια, τελάρα, κλούβες κ.λπ.) καθώς και επί όλων των εκδιδόμενων παραστατικών οι ενδείξεις επισήμανσης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1580/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Ειδικά για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής και για το είδος πατάτες, αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία.
 γ) Για τα εμπορεύματα που αποστέλλονται χύμα, φορτωμένα απευθείας σε μεταφορικό μέσο (τυποποιημένα νωπά οπωρολαχανικά σε μεγάλους περιέκτες ή φορτωμένα απευθείας σε μεταφορικό μέσο) ,οι ενδείξεις της προηγούμενης περίπτωσης πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το εμπόρευμα ή σε δελτίο το οποίο τοποθετείται ευκρινώς στο εσωτερικό του μεταφορικού μέσου.
 δ) Ειδικά για τα προϊόντα του παρακάτω πίνακα (Α), αναγράφεται επί των εμπορικών συσκευασιών και των εκδιδόμενων παραστατικών, πέραν των ενδείξεων της περίπτωσης (β) και ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (ε) και (στ) της παρούσας παραγράφου.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α).

1.

Μήλα

2

Εσπεριδοειδή

3.

Ακτινίδια

4.

Μαρούλια, κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια

5.

Ροδάκινα και Νεκταρίνια

6.

Αχλάδια

7.

Φράουλες

8.

Γλυκές πιπεριές

9.

Επιτραπέζια σταφύλια

10.

Τομάτες

11.

Πατάτες

12

Κρεμμύδια

 

 ε) Προκειμένου για εγχώρια νωπά οπωρολαχανικά, ο αριθμός παρτίδας παραγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε τελικό συσκευαστή και περιλαμβάνει:
 - Τον εξαψήφιο αριθμό μητρώου του παραγωγού.
 - Τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) εγγραφής ημέρας στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εκάστοτε τελικού συσκευαστή. Όπου τελικός συσκευαστής είναι αυτός που συσκευάζει τα προϊόντα κατά τον τρόπο που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή.
 - Την ημερομηνία εγγραφής - παραλαβής στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του εκάστοτε τελικού συσκευαστή. Η εγγραφή της ημερομηνίας γίνεται με εξαψήφιο αριθμό στον οποίο τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην ημέρα, τα δύο επόμενα στο μήνα και τα τελευταία δύο ψηφία στο έτος.
 αα) Εάν ο παραγωγός στερείται αριθμού μητρώου, υποχρεούται να αποκτήσει εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας με την εγγραφή του στην βάση δεδομένων (Μητρώο) των συναλλασσομένων στον τομέα των οπωροκηπευτικών που τηρείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αριθμ. 257543/2003 κοινή υπουργική απόφαση.
 ββ) Έως ότου ο παραγωγός αποκτήσει αριθμό μητρώου κατά τα παραπάνω, όπου προβλέπεται αναγραφή αυτού, αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του πρώτου παραλήπτη των προϊόντων του, εφόσον ο παραλήπτης είναι κατά το νόμο υποχρεωμένος να διαθέτει αριθμό μητρώου.
 γγ) Ο παραγωγός υποχρεούται να διαθέτει προεκτυπωμένες πινακίδες ή αυτοκόλλητες ετικέτες με τις ενδείξεις για τα εγχώρια οπωρολαχανικά τις οποίες:
 1) τοποθετεί επί της συσκευασίας, όταν ο ίδιος συσκευάζει, και συμπληρώνει, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, την ποιοτική κατηγορία όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.
 2) παρέχει συμπληρωμένες στο συσκευαστήριο, όταν αυτό αγοράζει ή συσκευάζει για λογαριασμό του παραγωγού, και το συσκευαστήριο τις τοποθετεί επί της συσκευασίας συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, την ποιοτική κατηγορία όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.
 3) παρέχει συμπληρωμένες στον έμπορο, όταν αυτός αγοράζει και αναλαμβάνει την συγκομιδή και την συσκευασία του προϊόντος (ηρτημένη παραγωγή κ.λπ.) και ο έμπορος τις τοποθετεί επί της συσκευασίας συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, την ποιοτική κατηγορία όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.
 στ) Προκειμένου για εισαγόμενα οπωρολαχανικά, ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε έμπορο - εισαγωγέα και σε περίπτωση συσκευασίας ή ανασυσκευασίας, από τον τελικό συσκευαστή και περιλαμβάνει:
 -Τον εξαψήφιο αριθμό μητρώου του εισαγωγέα παραλήπτη.
 -Τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) εγγραφής ημέρας στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.
 -Την ημερομηνία εγγραφής-παραλαβής στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Η εγγραφή της ημερομηνίας γίνεται με εξαψήφιο αριθμό στον οποίο τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην ημέρα, τα δύο επόμενα στον μήνα και τα τελευταία δύο ψηφία στο έτος.
 αα) Ο εισαγωγέας παραλήπτης υποχρεούται να διαθέτει προεκτυπωμένες πινακίδες ή αυτοκόλλητες ετικέτες με τις ενδείξεις για τα εισαγόμενα οπωρολαχανικά της παρούσας παραγράφου τις οποίες :
 1) τοποθετεί επί των εισαγομένων εμπορικών συσκευασιών ή των συσκευασιών που προκύπτουν από ανασυσκευασία που ο ίδιος διενεργεί, και συμπληρώνει, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας εισαγωγής, την ποιοτική κατηγορία όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.
 2) παρέχει συμπληρωμένες στο συσκευαστήριο, όταν αυτό αγοράζει ή συσκευάζει για λογαριασμό του εμπόρου - εισαγωγέα, και το συσκευαστήριο τις τοποθετεί στις νέες συσκευασίες συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, πέραν των άλλων ενδείξεων, και μόνο για τα προϊόντα του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ (Α), τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, την ποιοτική κατηγορία, όπου προβλέπεται αυτή και την ποικιλία. Η ποικιλία δεν αναγράφεται για το είδος κρεμμύδια.
 ζ) Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αφαίρεση ή η καταστροφή των παραπάνω πινακίδων -ετικετών καθώς και η αλλοίωση των αναγραφομένων επί αυτών ενδείξεων.
 η) Στις συσκευασίες πατάτας επιτρέπεται η ύπαρξη ξένων υλών (χώμα κ.λπ.) μέχρι ποσοστό 1,5% στο καθαρό βάρος τους.
 
2. Η παράγραφος 10 «ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ», αντικαθίσταται ως ακολούθως :
 
«10. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ»
 α) Με την επιφύλαξη των παρακάτω περιπτώσεων (β) και (γ), απαγορεύεται απολύτως η ανάμειξη διαφορετικών ειδών καθώς και διαφορετικών ποικιλιών ή διαφορετικών ποιοτήτων του ίδιου είδους σε κάθε στάδιο χονδρικής και στη λιανική πώληση όλων των νωπών οπωρολαχανικών. Είναι ανεκτή η απόκλιση έως ποσοστό 10% σε προϊόντα που πωλούνται αποκλειστικά στις προθήκες σημείων λιανικής πώλησης και δεν είναι σε κλειστές συσκευασίες.
 β) Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών καθαρού βάρους 5 χλγρ. ή μικρότερου που περιέχουν μείγματα διαφορετικών ειδών οπωρολαχανικών, υπό την προϋπόθεση ότι: αα) τα προϊόντα είναι της ίδιας ποιότητας, ββ) κάθε προϊόν είναι σύμφωνο προς τις ειδικές προδιαγραφές εμπορίας του είδους ή, εάν δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας για ένα συγκεκριμένο είδος, με τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό 1580/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 γγ) στη συσκευασία αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1580/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και, ειδικά για τα προϊόντα του πίνακα (Α), ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής του καθενός από αυτά.
 Εάν τα οπωρολαχανικά που περιέχονται σε ένα μείγμα είναι καταγωγής περισσοτέρων του ενός κρατών μελών ή τρίτων χωρών, οι πλήρεις ονομασίες των χωρών καταγωγής μπορούν να αντικατασταθούν με μία από τις κατωτέρω ενδείξεις κατά περίπτωση:
 - «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΚ»
 - «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες εκτός ΕΚ»
 - «μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΚ και από χώρες εκτός ΕΚ»
 γ) Προκειμένου για τα προϊόντα για τα οποία ισχύουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών που περιέχουν μείγματα του ίδιου είδους οπωρολαχανικών αλλά διαφορετικών ποικιλιών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κανονισμό 1580/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 δ) Στους χώρους λιανικής πώλησης των νωπών οπωρο- λαχανικών (συμπεριλαμβανομένων των Λαϊκών Αγορών, υπαίθριων πωλητών - στάσιμων ή πλανοδίων-, δημοτικών ή κοινοτικών αγορών κ.λπ.), ανεξάρτητα του αν η πώλησή τους γίνεται απευθείας από τα μέσα συσκευασίας ή από πάγκους ή σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες στους χώρους έκθεσης προς πώληση, για κάθε είδος χωριστά, τοποθετείται ή αναρτάται πινακίδα πώλησης σε εμφανές σημείο ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η τιμή ανά μονάδα πώλησης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα του Πίνακα (Α) αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται επί των αντίστοιχων συσκευασιών και παραστατικών. Για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής και για το είδος πατάτες, αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία.
 
3. Η παράγραφος 13 « ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ» αριθμείται σε 12 και αντικαθίσταται ως ακολούθως :
 
«12. ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ». 
 α) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ νωπών οπωρολαχανικών, εγχώριων και εισαγομένων, τηρείται είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα ,για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου και θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του εκάστοτε υπόχρεου τήρησής του.
 Υπόχρεοι τήρησης του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι οι εκάστοτε υπόχρεοι αναγραφής του αριθμού παρτίδας παραγωγής - εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.
 β) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία εκ των οποίων γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ήτοι:
 - Στην Πρώτη στήλη, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ», αναγράφεται, κατά σειρά εγγραφών για κάθε παρτίδα χωριστά, ο αύξων αριθμός εγγραφής ανά ημέρα.
 - Στη Δεύτερη στήλη, με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ», αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του παραγωγού, ο αριθμός και η ημερομηνία του παραστατικού διακίνησης.
 - Στην Τρίτη στήλη, με τίτλο «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», αναγράφεται υποχρεωτικά η χώρα καταγωγής του προϊόντος καθώς και ο νομός, η πόλη, κοινότητα, κωμόπολη κ.λπ. παραγωγής του προϊόντος, για κάθε παραλαβή - παρτίδα χωριστά.
 - Στην Τέταρτη στήλη, με τίτλο «ΕΙΔΟΣ - ΠΟΙΚΙΛΙΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», αναγράφεται το είδος, η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία, για κάθε είδος - παραλαβή -παρτίδα χωριστά, όπου οι ενδείξεις αυτές προβλέπονται. Ειδικά για το είδος πατάτες, η ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.
 - Στην Πέμπτη στήλη, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του παραληφθέντος προϊόντος και εφόσον αυτό είναι συσκευασμένο, ο αριθμός των συσκευασιών ανά μέσο/ τύπο συσκευασίας, όπως προκύπτουν από το σχετικό παραστατικό διακίνησης, για κάθε παραλαβή -παρτίδα χωριστά.
 - Στην Έκτη στήλη, με τίτλο «ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του συσκευασθέντος ή ανασυσκευασθέντος προϊόντος, καθώς και ο αριθμός των παραχθέντων συσκευασιών. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται εφόσον το προϊόν συσκευάζεται για πρώτη φορά ή ανασυσκευάζεται με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.
 - Στην Έβδομη στήλη, με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας παραγωγής που θα περιλαμβάνει τον αριθμό μητρώου παραγωγού, τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) εγγραφής ανά ημέρα στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και την ημερομηνία παραλαβής - εγγραφής.
 γ) Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ εισαγόμενων νωπών οπωρολαχανικών διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία εκ των οποίων γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ήτοι:
 - Στην Πρώτη στήλη, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ», αναγράφεται κατά σειρά εγγραφών, για κάθε παρτίδα χωριστά, ο αύξων αριθμός εγγραφής ανά ημέρα .
 - Στη Δεύτερη στήλη, με τίτλο «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», αναγράφεται η χώρα καταγωγής και ο προμηθευτής, για κάθε παρτίδα χωριστά.
 - Στην Τρίτη στήλη, με τίτλο « ΕΙΔΟΣ - ΠΟΙΚΙΛΙΑ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», αναγράφεται το είδος, η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία για κάθε παρτίδα χωριστά, όπου οι ενδείξεις αυτές προβλέπονται. Ειδικά για το είδος πατάτες, η ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.
 - Στην Τέταρτη στήλη, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του παραληφθέντος προϊόντος και εφόσον αυτό είναι συσκευασμένο, ο αριθμός των συσκευασιών ανά μέσο/ τύπο συσκευασίας, όπως προκύπτουν από το σχετικό παραστατικό διακίνησης, για κάθε παραλαβή -παρτίδα χωριστά.
 - Στην Πέμπτη στήλη, με τίτλο «ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του συσκευασθέντος ή ανασυσκευασθέντος προϊόντος, καθώς και ο αριθμός των παραχθέντων συσκευασιών. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, εφόσον το προϊόν συσκευάζεται για πρώτη φορά ή ανασυσκευάζεται με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.
 - Στην Έκτη στήλη, με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ»,αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής που περιλαμβάνει τον αριθμό μητρώου του εμπόρου εισαγωγέα, τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) εγγραφής ανά ημέρα στο ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και την ημερομηνία εγγραφής - παραλαβής.
 

Άρθρο 2: Μεταβατικές Διατάξεις

1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
 α) Τα περιθώρια εμπορικού και βιομηχανικού κέρδους για τα προϊόντα των περιπτώσεων β1 και β2 της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 1, των στοιχείων 1 και 2 του πίνακα του άρθρου 3 και το άρθρο 5 της Α.Δ. 7/2009.
 β) Η παράγραφος 12 του άρθρου 67, του Κεφαλαίου 3, της Α.Δ. 7/2009, όπως τροποποιήθηκε με την Α.Δ.9/2009 και η παράγραφος 13 του ιδίου άρθρου αριθμείται ως 12.
 γ) Το άρθρο 199 του κεφαλαίου 14 της Α.Δ. 7/2009, όπως τροποποιήθηκε με την Α.Δ.9/2009.
 
2. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι υπόχρεοι τήρησης ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1, εφόσον δεν διαθέτουν, οφείλουν να προβούν στη θεώρηση του εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
3. Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη θεωρήσει ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, σύμφωνα με την Α.Δ. 7/2009, οφείλουν να αναπροσαρμόσουν την γραμμογράφηση (στήλες) του θεωρημένου ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 1 εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Άρθρο 3: Έναρξη Ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

2. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
 
3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

 

Αθήνα 17-06-2011
Αρ. Πρωτ. : Α2-1045

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ.3