Ο.Γ.Α. αριθ. πρωτ. 7395 - 17/02/2012 - Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών και μετακλητών αλιεργατών

Ο.Γ.Α. αριθ. πρωτ. 7395 - 17/02/2012 - Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών και μετακλητών αλιεργατών

ΘΕΜΑ: Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών και μετακλητών αλιεργατών

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 4018/2011(ΦΕΚ215Α΄) "Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών" αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 16 και 16Α του Ν.3386/2005 και ρυθμίζονται θέματα ασφαλιστικού περιεχομένου που αφορούν στην εποχιακή εργασία των πολιτών τρίτων χωρών (αυτοτελώς απασχολούμενων και απασχολούμενων με αμοιβή κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3232/2004, όπως ισχύει) και στη μετάκληση των αλιεργατών.

Επειδή έχουν ήδη υποβληθεί δικαιολογητικά από εργοδότες για μετάκληση αλιεργατών και εποχιακών αλλοδαπών, σας παρέχουμε κατωτέρω, τις πρώτες επείγουσες οδηγίες για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν οι μετακλήσεις απρόσκοπτα.

α) Εποχιακή εργασία.

Ο εργοδότης που επιθυμεί να μετακαλέσει πολίτες τρίτης χώρας για απασχόληση στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως έξι συνολικά μήνες (εποχιακούς), ανά περίοδο δώδεκα μηνών, οφείλει να προκαταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για το σύνολο της περιόδου απασχόλησης, όπως αυτή προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας.

β) Μετάκληση αλιεργατών.

Ο εργοδότης που επιθυμεί να μετακαλέσει πολίτες τρίτης χώρας, για να απασχοληθούν ως αλιεργάτες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα μήνες, οφείλει να προκαταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για διάστημα έξι μηνών απασχόλησης.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει να καταθέσει ο εργοδότης, μαζί με την αίτηση, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τη μετάκληση των ως άνω προσώπων, είναι και αποδεικτικό καταβολής (προκαταβολής) στον ΟΓΑ των ασφαλιστικών εισφορών.

Οδηγίες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται μέσω της Αγροτικής Τράπεζας με την προσκόμιση του νέου ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ, ΚΜΠ 649, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. (Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου παρέχονται στη δεύτερη σελίδα του.)

Κατόπιν των ανωτέρω ο εργοδότης, που επιθυμεί να μετακαλέσει πολίτη τρίτης χώρας για να απασχοληθεί είτε ως αλιεργάτης είτε για εποχιακή εργασία στην αγροτική οικονομία, θα πρέπει να απευθύνεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, με τη σχετική σύμβαση εργασίας που έχει συνάψει, και ο Ανταποκριτής θα συμπληρώνει το ως άνω σχετικό έντυπο ανάλογα με τη σύμβαση εργασίας. (Αντίγραφο του εντύπου θα πρέπει να φυλάσσεται στο Αρχείο του Ανταποκριτή.)

Ο εργοδότης θα προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το πρωτότυπο σχετικό αποδεικτικό καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών (διπλότυπο εντολής είσπραξης της ΑΤΕ).

Αντίγραφο του παραστατικού αυτού θα πρέπει να φυλάσσει ο εργοδότης προκειμένου να το χρησιμοποιήσει μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα καταθέσει στη συνέχεια-μετά την είσοδο του μετακαλούμενου στη χώρα- στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ, για την απογραφή του μετακαλούμενου στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο για την ΑΤΕ με ΚΜΠ 608 θα χρησιμοποιείται πλέον μόνο για προκαταβολή εισφορών μετακλητών που δεν είναι εποχιακοί ή αλιεργάτες.

Για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο εργοδότης μετά την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα καθώς και για τα λοιπά θέματα που ρυθμίζονται με τις ως άνω διατάξεις, θα σας ενημερώσουμε σύντομα με αναλυτική εγκύκλιό μας.

Σημειώνουμε ότι τα νέα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2012 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr).
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ