Κ.Υ.Α. αριθμ. 36662/ΙΑ - 02/04/2012 - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2

Κ.Υ.Α. αριθμ. 36662/ΙΑ - 02/04/2012 - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2

ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1) Τις διατάξεις:
 
α) Της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78 Α΄) και
 
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 
2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε:
 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση επαγγέλματος του παραρτήματος Α΄.
 

Άρθρο 2: Κριτήρια για τον προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της υπηρεσίας

Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση από την αρμόδια αρχή του άρθρου 3, και ιδίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.
 

Άρθρο 3: Αρμόδια αρχή

Ως αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών για τα επαγγέλματα του παραρτήματος Α, ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).
 

Άρθρο 4: Υποβολή της δήλωσης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με οποιοδήποτε μέσο, π.χ. συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως, έγγραφη δήλωση στο Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Β, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτό.
 
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
 

Άρθρο 5: Διαδικασία Εξέτασης Δήλωσης και Δικαιολογητικών

α. Έλεγχος δικαιολογητικών
 
Το Τ.Ε.Ε. εξετάζει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά και εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις και δεν τυγχάνει εφαρμογής η παράγραφος β΄ του παρόντος άρθρου, χορηγεί, εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, βεβαίωση στον πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο γ΄.
 
Η εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της έγγραφης δήλωσης του άρθρου 4 συνοδευόμενης, στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010, από τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στο παράρτημα Β΄.
 
Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Τ.Ε.Ε. το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση της βεβαίωσης, προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα.
 
Κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών, το Τ.Ε.Ε. δύναται να ζητεί τη συνδρομή άλλων αρμόδιων αρχών του κράτους−μέλους εγκατάστασης ή της Ελλάδας.
 
β. Εξέταση των επαγγελματικών προσόντων
 
Κατά την πρώτη παροχή και επειδή τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα του παραρτήματος Α έχουν επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης, το Τ.Ε.Ε. για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας, διενεργεί, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών, έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, για το οικείο επάγγελμα του παραρτήματος Α.
 
Εντός μηνός από την παραλαβή της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων το Τ.Ε.Ε. χορηγεί στον πάροχο τη βεβαίωση για τη σύννομη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο γ΄ του παρόντος ή τον ενημερώνει σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενήργησε.
 
Εάν υπάρχει δυσκολία, η οποία συνεπάγεται καθυστέρηση, το Τ.Ε.Ε. γνωστοποιεί στον πάροχο εντός του πρώτου μηνός το λόγο της καθυστέρησης και την προθεσμία για τη λήψη απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την παραλαβή όλων των εγγράφων.
 
Σε περίπτωση που το Τ.Ε.Ε. κατά τον έλεγχο διαπιστώνει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα και κρίνει ότι αυτό μπορεί να αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια ασφάλεια, ζητεί από τον πάροχο να αποδείξει ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, μέσω δοκιμασίας επάρκειας, η οποία πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010.
 
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, το Τ.Ε.Ε. μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010.
 
Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος δύναται να παρέχει υπηρεσίες από τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία από την οποία λαμβάνεται η απόφαση για τη χορήγηση της βεβαίωσης με την προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει στη δοκιμασία επάρκειας, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.
 
γ. Χορήγηση βεβαίωσης
 
Μετά την επαλήθευση των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο πάροχος εγγράφεται στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται από το Τ.Ε.Ε. και του χορηγείται βεβαίωση στην οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών, προσδιορίζεται ο τίτλος που χρησιμοποιεί ο πάροχος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 και τα στοιχεία που προβλέπονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος Γ΄.
 

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις και απαλλαγές παρόχου

1. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος και η διάρκεια της εκάστοτε παροχής της υπηρεσίας.
 
2. Η ως άνω κατάσταση παραδίδεται στο Τ.Ε.Ε., εφόσον ζητηθεί, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις του παραρτήματος Γ΄.
 
Ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στους επαγγελματικούς κανόνες που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και η βαριά επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και στις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος υπηρεσιών στην Ελλάδα θα πρέπει να τηρεί τον Επαγγελματικό Κώδικα Δεοντολογίας των Ελλήνων Μηχανικών.
 
3. Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου εκπαίδευσης του παρόχου, πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στον αποδέκτη των υπηρεσιών τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 38/2010, όπως ειδικότερα ορίζεται στη βεβαίωση του παραρτήματος Γ΄.
 
4. Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις αδειοδότησης, εγγραφής ή προσχώρησης σε επαγγελματική οργάνωση που προβλέπονται για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στη χώρα. Ομοίως απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγραφής σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ωστόσο οφείλει να ενημερώνει το φορέα αυτό σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.
 

Άρθρο 7: Τελικές Διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ
 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ