Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/87340/8.10.2014 Γενικές αρχές για τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 7 του Ν. 4213/2013)

Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/87340/8.10.2014 Γενικές αρχές για τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 7 του Ν. 4213/2013)

Αριθμ. Υ9α/87340

(ΦΕΚ Β' 2774/16-10-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Αρ. 261/9.12.2013, τ.Α΄) «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 7, κατ’ εξουσιοδότηση του οποίου εκδίδεται η παρούσα.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Αρ. 38/17.2.2014, τ.Α΄ «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/1985), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α΄/2012) με θέμα: “Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις».

6. Το αριθμ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

7. Το αριθμ. Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

8. Το αριθμ. Π.Δ. 85/2012, άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

9. Το αριθμ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/2014) Π.Δ., «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την αριθμ. Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (2105/τ.Β΄).

11. Την αριθμ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (ΦΕΚ 2456/ τ.Β΄/2011) κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Φ.90380/5383/738/10.4.2012 (ΦΕΚ 1233/ τ.Β΄/11.4.2012) και τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ’ αριθμ.ΕΜΠ5 (ΦΕΚ 3054/τ.Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει μέχρι σήμερα.

12. Την αριθμ. ΔΥ (3−4) Γ.Π.οικ.77618 (ΦΕΚ 2100/τ.Α΄/2013) απόφαση με θέμα «Αναδιάρθρωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας».

13. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΔΣ/Δ3/25.8.2014 Εισήγηση της Δ/νσης Διεθνών Ασφ. Σχέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

14. Το υπ’ αριθμό 189/26.8.2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (απόφαση αρ. 752 και 753).

15. Την με αριθμό πρωτ. ΑΑΥ Μ2103/8.9.2014 (ΑΔΑ: ΩΚ110Ξ7Μ−ΧΨΜ) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.000.000 Ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Κ.Α.Ε. 0673.02 (δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό).

16. Την αριθμ. Πρωτ. Δ/395/οικ. 28071/29.7.2014 απόφαση Προέδρου ΕΟΠΥΥ περί σύστασης Ομάδας εργασίας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ και το από 5.8.2014 Πρακτικό εργασιών με Αριθμ. Πρωτ. Δ/395/οικ. 28071/29.7.2014 της Υποομάδας υποστήριξης.

17. Η αριθμ. Υ9α/76908/5.9.2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 του Ν. 4213/2013)» (ΦΕΚ 2425/τ.Β΄/11.9.2014).

18. Η αριθμ. Υ9α/79323/15.9.2014 Απόφαση του Υπουργού Υγείας Καθορισμός των περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση (άρθρο 8 του Ν.4213/2013)» (Β΄2459/2014).

19. Η δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου από το εκάστοτε ΜΠΔΣ ορίου δαπανών, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στον οποίο θα εγγράφεται κάθε χρόνο η σχετική πίστωση που εκτιμάται στο ποσό των 3.000.000 Ευρώ.

Ειδικότερα για το τρέχον έτος έχει εγγραφεί δαπάνη ύψους 1.000.000 Ευρώ στον ΚΑΕ 0673.02 (σχετικό 15),

αποφασίζουμε:

 

APΘPO 1: ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ορίζονται ως:

(α) «Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη»: − οι κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 3, παρ. α και ε του Ν. 4213/2013 εφεξής Νόμος− Υπηρεσίες Υγείας που παρέχονται σε ασθενείς από επαγγελματίες της υγείας, προκειμένου να εκτιμηθεί, να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η κατάσταση υγείας τους, συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης, της χορήγησης και της προμήθειας φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων και ειδικότερα η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται ή συνταγογραφείται σε κράτος−μέλος διάφορο από το κράτος−μέλος ασφάλισης και με την επιφύλαξη των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2204 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

(β) «Ασφαλισμένος»: i) τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών τους και των διαδόχων τους, που καλύπτονται από το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 και είναι ασφαλισμένα κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο γ΄ του ίδιου Κανονισμού, και ii) υπήκοοι τρίτων χωρών που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 859/2003 ή από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1231/2010 ή που πληρούν τους όρους της νομοθεσίας του κράτους μέλους ασφάλισης για δικαίωμα σε παροχές, όπως ορίζονται στο Άρθρο 3 § β εδάφια (i) και (ii) του Νόμου.

(γ) «Ιατρικός φάκελος»: όλα τα έγγραφα που περιέχουν δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του ασθενούς καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 § ιγ του Νόμου.

(δ) «Έξοδα διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης»: τα καταβληθέντα ποσά για παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης α) κατόπιν πρότερης έγκρισης, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 8 του Νόμου ή β) χωρίς προηγούμενη έγκριση, εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Άρθρου 8 παρ. 1, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και παραστατικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με αριθm. Πρωτ.Υ9α/76908/5.9.2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 του Ν. 4213/2013)» (ΦΕΚ 2425/τ.Β΄/11.9.2014).

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Α. Γενικές αρχές λειτουργίας μηχανισμού

Για τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο που έλαβε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ο οικείος φορέας παροχών ασθενείας σε είδος χρησιμοποιεί διαφανή μηχανισμό που βασίζεται σε γνωστά εκ των προτέρων, αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια και εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του.

Προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, ο ΕΟΠΥΥ αναρτά τις απαιτούμενες πληροφορίες στον Ιστότοπό του (ειδικά για τον Οργανισμό στη διαδρομή, προκειμένου να είναι γνωστές στο ευρύ κοινό οι κρατικές τιμές, με τις οποίες αποζημιώνει ο φορέας τις αντίστοιχες εγκεκριμένες από τον Κανονισμό του δαπάνες ιατρικών πράξεων, εφόσον αυτές έχουν υπολογιστεί με βάση το υφιστάμενο κόστος.

Β. Κριτήρια υπολογισμού

Τα κριτήρια υπολογισμού επιστροφής των εξόδων Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 18051 ΦΕΚ 946/27.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά και έχουν Μέση Διάρκεια Νοσηλείας μεγαλύτερη της μίας ημέρας.

Τα ως άνω κριτήρια αφορούν σε ιατρικές πράξεις, η αποζημίωση των οποίων αντιστοιχεί στο σύστημα αποζημίωσης των KEN. Οι περιπτώσεις ιατρικών πράξεων, των οποίων η θεραπεία δεν έχει ανάλογη αντιστοίχηση με KEN αλλά αποζημιώνεται με ημερήσιο νοσήλιο σύμφωνα με τις Υ4ε/130675/2008 (2115/τ.Β΄) και ΕΜΠ5/17.11.2012, Άρθρο 10 παρ. Δ, τίθενται στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής, μόνο στην περίπτωση που κατά την έγγραφη εκτίμηση του παρόχου, χρήζουν νοσηλείας με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση.

Στις περιπτώσεις ιατρικών πράξεων ασφαλισμένων που χρήζουν πρότερης έγκρισης, συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα και οι περιπτώσεις σπάνιων παθήσεων η θεραπεία των οποίων αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση Αριθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 άρθρο 10 και στην πρόβλεψη των άρθρων 8 παρ. 4 και 12 του Νόμου.

Στις περιπτώσεις μη πρότερης έγκρισης, σημειώνεται ότι τα κριτήρια υπολογισμού των εξόδων Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης ειδικά για τους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ καθορίζονται κατά τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του ισχύοντος κάθε φορά Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ενώ για ασφαλισμένους λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης ισχύουν τα οριζόμενα στον Κανονισμού Παροχών Υγείας του εκάστοτε φορέα.

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Η κατάθεση (προθεσμία − αρμόδια υπηρεσία − στοιχεία φακέλου − παραστατικά εξόδων), η επεξεργασία (Έλεγχος δικαιολογητικών − αναγωγή στον εκάστοτε κανονισμό παροχών υγείας − έκδοση πράξης απόδοσης δαπάνης και περιεχόμενο αυτής), η διαδικασία εξέτασης ενστάσεων (Προθεσμία − Αρμόδιο όργανο εξέτασης − Περιεχόμενο και αιτιολογία απόφασης) καθώς και η εν γένει περιγραφή της διαδικασίας απόδοσης εξόδων (εκκαθάριση − ενταλματοποίηση κλπ) ορίζονται λεπτομερώς και αναλυτικά στην με αριθμ. Πρωτ. Υ9α/76908/5.9.2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 του Ν. 4213/2013)» (ΦΕΚ 2425/τ.Β΄/11.9.2014).

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της σε ΦΕΚ.

Για λόγους χρηστής διοίκησης, στην περίπτωση που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα ασφαλισμένου προς την αρμόδια Υπηρεσία του φορέα παροχών ασθενείας κατά το μεταβατικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του Νόμου (δηλαδή από 9.12.2013 έως τη δημοσίευση των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων) είτε για τη χρήση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είτε για την επιστροφή εξόδων γενόμενης δαπάνης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και το αίτημα εκκρεμεί, δύναται αυτό να εξεταστεί σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις με αριθμ. Υ9α/76908/5.9.2014 και Υ9α/79323/15.9.2014 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και στην παρούσα Υπουργική Απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ