Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 73 - 3/10/2011 - Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθ. 40 του ν. 3996/2011...

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 73 - 3/10/2011 - Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθ. 40 του ν. 3996/2011...

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, σχετικά με το όριο ηλικίας που απαιτείται σε περίπτωση χορήγησης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης σε γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Σχετ: Η εγκύκλιο 57/10 και το Σ40/21/17-2-2011 Γενικό Έγγραφο
Με τα ως άνω σχετικά σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 3863/2010 για τις αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις που ισχύουν από 1/1/2011 και ειδικότερα για τις γυναίκες ασφαλισμένες που ζητούσαν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με 4.500 ημέρες ασφάλισης και σας διευκρινίσαμε ότι στην περίπτωση που μέχρι 31/12/2010 είχαν πραγματοποιηθεί στην πραγματική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι απαιτούμενες για θεμελίωση δικαιώματος 4.500 ημέρες ασφάλισης και μέχρι την ίδια ημερομηνία είχε συμπληρωθεί και το 55ο έτος της ηλικίας, το όριο ηλικίας της πλήρους συνταξιοδότησης εξακολουθεί να παραμένει το 60ό.
Επίσης και στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης, ο υπολογισμός του ποσοστού μείωσης θα γινόταν με βάση τους μήνες που υπολείπονται από το ανωτέρω ηλικιακό όριο των 60 ετών.
Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις , δηλαδή για τις γυναίκες που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους μετά την 1/1/2011 αλλά είχαν ήδη συμπληρώσει τις 4.500 ημέρες μέχρι 31/12/2010, θα σας ενημερώναμε με σχετικό έγγραφο μετά την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας σε σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας.
Όσο εκκρεμούσε η απάντηση του Υπουργείου, δημοσιεύθηκε ο ν. 3996/2011, με το άρθρο 40 παρ. 4 του οποίου ρυθμίστηκε νομοθετικά το θέμα της συνταξιοδότησης των γυναικών που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους μετά την 1/1/2011 αλλά ήδη είχαν συμπληρώσει τις απαιτούμενες 4.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 και για τις οποίες ορίστηκε ότι ανεξαρτήτως εάν ο εν λόγω απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται μέχρι ή μετά την 31.12.2010, ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση λήψης μειωμένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος τα αυξημένα όρια ηλικίας που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 10 του νόμου 3863/2010.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των ασφαλισμένων των ανωτέρω παραγράφων, οι οποίες μέχρι και 31.12.2010 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, για τις οποίες, προκειμένου για τη λήψη είτε μειωμένης είτε πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, απαιτούνται τα ισχύοντα μέχρι και 31.12.2010 όρια ηλικίας.»
Μετά τα παραπάνω, τροποποιούμε τις οδηγίες που σας είχαμε δώσει με το με αρ. πρωτ. Σ40/21/17-2-2011 έγγραφο, μόνο ως προς το σκέλος που αφορούσε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 55ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010.

Οι ασφαλισμένες που μέχρι 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει προϋποθέσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης, δηλαδή:
α) είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (ημερομηνία γέννησης μέχρι 31.12.1955),
β) είχαν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 100 κάθε έτος , τα τελευταία πέντε έτη πριν από το έτος 2010 ή συμπεριλαμβανομένου και του 2010, ή πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας (εφόσον αυτό το έτος προηγείται του 2010), εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης
α) για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, όποτε και αν γίνει αυτό ή
β) για μειωμένη από το 55ο μέχρι το 60ό έτος.
Ειδικά για την περίπτωση όπου, προκειμένου για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη, οι 100 ημέρες κάθε έτος αναζητούνται τα πέντε έτη τα αμέσως προηγούμενα του έτους συμπλήρωσης του 55ου έτους και επειδή στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως θα χορηγηθεί σύνταξη με μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, πριν από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης θα πρέπει να ενημερώνεται η ασφαλισμένη για το ποσοστό μείωσης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 55ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.

Εάν το 55ο έτος της ηλικίας συμπληρώνεται από την 1.1.2011 και μετά - ανεξάρτητα αν οι 4.500 ημέρες ασφάλισης έχουν συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010 ή από την 1.1.2011 και μετά - η ασφαλισμένη θα δικαιωθεί μειωμένης σύνταξης με το αυξημένο όριο ηλικίας που ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 56ου εφόσον το 55ο έτος συμπληρωθεί μέσα στο 2011, του 57ου εφόσον το 55ο έτος συμπληρωθεί μέσα στο 2012 και ούτω καθ’ εξής.
Το ποσοστό μείωσης αντιστοιχεί στους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας που καθορίζεται ως όριο για τη λήψη πλήρους σύνταξης για κάθε έτος, όσον αφορά το μεταβατικό διάστημα από το 2011 μέχρι και το 2014.
Επομένως, εφόσον για το έτος 2012 καθορίζεται ως όριο πλήρους συνταξιοδότησης το 62ο έτος της ηλικίας, η ασφαλισμένη που θα συμπληρώσει το 55ο έτος το 2012, θα δικαιωθεί μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 57ου έτους με ποσοστό μείωσης τόσα διακοσιοστά όσα οι μήνες που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 60ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.

Ανάλογα ρυθμίζεται και το θέμα της πλήρους συνταξιοδότησης, εφόσον το 60ό έτος της ηλικίας συμπληρώνεται από την 1.1.2011 και μετά, ανεξάρτητα αν οι 4.500 ημέρες ασφάλισης έχουν συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010 ή από την 1.1.2011 και μετά.
Έτσι, ασφαλισμένη που δεν είχε θεμελιωμένο δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη την 31.12.2010 και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της από την 1.1.2011 και μετά, δικαιούται πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος με το αυξημένο όριο ηλικίας που ορίζει η διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3863/2010, δηλαδή το 61ο εφόσον το 60ό έτος συμπληρώνεται το 2011, το 62ο εφόσον το 60ό συμπληρώνεται μέσα στο 2012 και ούτω καθ’ εξής.
Ευνόητο είναι ότι, εφόσον το 60ό έτος της ηλικίας συμπληρώνεται το 2011 αλλά οι 4.500 ημέρες ασφάλισης το 2012, ως όριο ηλικίας χορήγησης πλήρους σύνταξης καθορίζεται το 62ο.
Εφιστούμε την προσοχή στις περιπτώσεις στις οποίες ασφαλισμένη συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της το 2012 (έτος γέννησης 1957) και δε ζητά να λάβει μειωμένη σύνταξη, αλλά επιθυμεί να λάβει πλήρη σύνταξη, οπότε θα έχει το σχετικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 65ου έτους , δηλαδή του ορίου ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2017, (έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας της).

 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Σύμφωνα με τις οδηγίες που σας είχαν δοθεί, γυναίκες που την 31/12/2010 είχαν 4.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, είχαν δικαίωμα να λάβουν πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους χωρίς να εξετάζουμε εάν υπήρχαν οι 100 ημέρες κατ’ έτος την τελευταία 5ετία πριν από την 31/12/2010.
Επομένως, για λόγους χρηστής διοίκησης και μη διατάραξης της σχέσης εμπιστοσύνης που πρέπει να υφίσταται μεταξύ διοικούμενου και Διοίκησης, αιτήσεις για συνταξιοδότηση που υποβλήθηκαν μέχρι και 4/8/2011 θα κριθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Γενικό Έγγραφο με αρ. Σ40/21/17-2-2011.
2. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την 5/8/2011 και μετά, θα κριθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ