Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 44 - 7/7/2011 - Ασφάλιση Αιρετών Οργάνων των ΟΤΑ Α και Β βαθμού...

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 44 - 7/7/2011 - Ασφάλιση Αιρετών Οργάνων των ΟΤΑ Α και Β βαθμού...

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1 & 2 ,77 παρ.6, 93 παρ.1 - 6, 119 παρ.1 & 2, 179 παρ.1 και 182 παρ. 1-9 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-201 Ο/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης » καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 19165/15-4-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 727/4-5-2011/τ.Β') που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

ΓΕΝΙΚΑ - ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις «Πρόγραμμα Καλλικράτης» επέρχονται πολλές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις, στα μέχρι σήμερα ισχύοντα για τα αιρετά Όργανα των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού. Κυριότερες από αυτές, όσον αφορά την καταστατική θέση των αιρετών, είναι οι εξής :

1. Αναστολή της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων. 

2. Καταβολή αντιμισθίας στη θέση των εξόδων παράστασης στους αιρετούς της αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, οι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Πρόεδροι Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων, οι οποίοι έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, αντί των εξόδων παράστασης που τους καταβάλλονταν μέχρι σήμερα, λαμβάνουν πλέον, αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από τον δήμο η την Περιφέρεια και ανέρχεται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, κλιμακώνεται δε σε ποσοστό αυτής ανάλογα με τον πληθυσμό και το αξίωμα.

Με το προηγούμενο ισχύον καθεστώς δινόταν το δικαίωμα στον αιρετό να επιλέξει μεταξύ της καταβολής των εξόδων παράστασης και των αποδοχών της οργανικής του θέσης από την οποία προέρχεται.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, σημειώνουμε ότι δεν παρέχεται πλέον δυνατότητα επιλογής μεταξύ αντιμισθίας και αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται, δεδομένου ότι, η άδεια που χορηγείται στους αιρετούς αυτούς, όπως θα αναφερθεί και κατωτέρω, είναι υποχρεωτική και άνευ αποδοχών, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 93 παρ.1 και 182 παρ.1 του Ν.3852/2010.

3. Υποχρεωτική χορήγηση ειδικής άδειας άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους για τους αιρετούς του Δήμου και της Περιφέρειας (Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Προέδρους συνδέσμων Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Προέδρους Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων) που είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα και υπάλληλοι ΝΓΠΔ που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Δικαίωμα απουσίας των περιφερειακών συμβούλων, είτε είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα είτε του ιδιωτικού, από την εργασία τους για δύο (2) ή τρεις (3) ημέρες (αν κατοικούν σε νησί) προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία τους στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

5. Καταβολή αποζημίωσης από την Περιφέρεια στους Περιφερειακούς Συμβούλους που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών, αναλογικά για κάθε ημέρα απουσίας προκειμένου και αυτοί να μπορούν ακώλυτα να μετάσχουν στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής και των άλλων Επιτροπών της Περιφέρειας.

6. Καθιερώνεται ο «Συμπαραστάτης» του Δημότη και του Πολίτη αντίστοιχα, με την Επιχείρηση, ως νέος θεσμός εσωτερικής διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ με αποστολή την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης τόσο σε δήμους όσο και σε περιφέρειες, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων καθώς και την αποσυμφόρηση του Δημάρχου - Περιφερειάρχη και των άλλων αιρετών οργάνων του Δήμου και της Περιφέρειας από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.

Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί την θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Ως Συμπαραστάτης θα επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας με ευρεία αποδοχή δεν μπορεί δε να επιλεγεί αιρετός των Ο.Τ.Α..
(άρθρα 77 και 179 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ)

Ι. ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΤΑ)

1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του κοινοποιούμενου νόμου, αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 62/2010 εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014, η αναστολή της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ισχύει για δήμους με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων.

Η ρύθμιση αυτή εισάγει αυτοτελές ασυμβίβαστο πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010. Με τον όρο «αναστολή της επαγγελματικής δραστηριότητας» εννοείται η μη ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος. Δεν περιλαμβάνονται δηλ. τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζει κάποιος, πχ. ως μέτοχος εταιρείας, τα οποία προκύπτουν χωρίς την παροχή ανάλογης απασχόλησης του αιρετού.
Με την παράγραφο αυτή εισάγεται για πρώτη φορά, όπως ρητά αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, η αναστολή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας του δημάρχου, και μόνο σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων (ή 25.000).

Η ρύθμιση αυτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος νόμου, αναφορικά με την αντιμισθία των δημάρχων, αποβλέπει στην απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους. Τα αυξημένα καθήκοντα των δημάρχων μεγάλων δήμων, λόγω και του μεγάλου εύρους των αρμοδιοτήτων τους, προϋποθέτουν την αποκλειστική ενασχόληση με τα καθήκοντά τους, μη δυνάμενων να ασκήσουν οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από το δήμο και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτού.

Σύμφωνα δε με την κοινοποιούμενη κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι, οι ανωτέρω εισφορές δεν παρακρατούνται από την προβλεπόμενη αντιμισθία που χορηγείται στον δήμαρχο.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

α) Υπαγόμενα πρόσωπα -Χορήγηση ειδικής άδειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 93 του κοινοποιούμενου νόμου, προβλέπεται ότι, στους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων, καθώς και στους Προέδρους Συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.0000) κατοίκων, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων ή άλλων Επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., Συνεταιρισμών, καθώς και Σωματείων και Ιδρυμάτων που έχουν νομική προσωπικότητα), χορηγείται ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, εφόσον υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 93.

Με τις διατάξεις της παρ.2 ορίζεται ότι, την ειδική αυτή άδεια λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 93 του κοινοποιούμενου νόμου, προβλέπεται χορήγηση ειδικής άδειας σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1α, επιπλέον της κανονικής άδειας που λαμβάνουν από τη θέση από την οποία προέρχονται, ως εξής:

-Εξήντα (60) ημέρες κατ' έτος στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ενωσης Δήμων, εφόσον φυσικά δεν είναι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι ή Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων.
-Τριάντα (30) ημέρες κατ' έτος στους Προέδρους Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους Προέδρους Συνδέσμων Δήμων.
-Εξήντα (60) ημέρες κατ' έτος στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων
-Τριάντα (30) ημέρες κατ' έτος στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, μετά από σχετική αίτηση του αιρετού και μπορεί να γίνεται χρήση της και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το χρονικό διάστημα της χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

Όλες οι κατηγορίες αδειών που αναφέρθηκαν ανωτέρω χορηγούνται και σε όσους είναι ιατροί του ΕΣΥ, μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΕΠ ΤΕΙ περιλαμβανομένων και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και στους αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.

II. ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ( Β ΒΑΘΜΟΣ ΟΤΑ)

1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 του κοινοποιούμενου νόμου, προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του Περιφερειάρχη, αναστέλλεται η άσκηση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητάς του. Πρόκειται για ρύθμιση αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 21 παρ.3 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( ΠΔ 30/1996) σύμφωνα με το οποίο αναστέλλονταν οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα του νομάρχη κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του .

Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών καταβάλλεται από την Περιφέρεια στον οικείο ασφαλιστικό φορέα και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτής.

Σύμφωνα δε με την κοινοποιούμενη κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι, οι ανωτέρω εισφορές δεν παρακρατούνται από την προβλεπόμενη αντιμισθία που καταβάλλεται στον Περιφερειάρχη.

2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

α) Υπαγόμενα πρόσωπα -Χορήγηση ειδικής άδειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται ότι, στους Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, και Προέδρους του Περιφερειακού Συμβουλίου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων ή άλλων Επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος , καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών ΝΠΙΔ (Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε Συνεταιρισμών καθώς και Σωματείων και Ιδρυμάτων που έχουν νομική προσωπικότητα), χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, εφόσον υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 182.

Με τις διατάξεις της παρ.2 ορίζεται ότι την ειδική αυτή άδεια λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ενώ με την παρ.6 ορίζεται ότι το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 182 του κοινοποιούμενου νόμου, προβλέπεται χορήγηση ειδικής άδειας σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1, επιπλέον της κανονικής άδειας που λαμβάνουν από τη θέση από την οποία προέρχονται, ως εξής:

-Εξήντα (60) ημέρες κατ' έτος στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών της Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010.
-Τριάντα (30) ημέρες κατ' έτος στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων.
-Εξήντα (60) ημέρες κατ' έτος στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών, που δεν είναι Περιφερειάρχες, ή Αντιπεριφερειάρχες ή Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων.

Η ανωτέρω άδεια των τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από σχετική αίτηση του αιρετού, και χορηγείται επιπλέον των ημερών απουσίας του άρθρου 183 του παρόντος νόμου.

Το χρονικό διάστημα της χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

Όλες οι κατηγορίες αδειών που αναφέρθηκαν ανωτέρω χορηγούνται και σε όσους είναι ιατροί του ΕΣΥ, μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΕΠ ΤΕΙ περιλαμβανομένων και του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και στους αναπληρωτές καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 προβλέπεται, η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας για την άσκηση των καθηκόντων του Περιφερειακού Συμβούλου. Συγκεκριμένα, στην παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα αν η επιχείρηση που εργάζονται έχει μορφή ΝΠΙΔ), έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες συμπεριλαμβανομένης της ημέρας της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν το δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω.

Επίσης, στους Περιφερειακούς Συμβούλους και στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών επιτροπών που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, και κάνουν χρήση της επιπλέον άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 183 παρ.1 για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ή των ειδικών αδειών για τη συμμετοχή τους στην οικονομική επιτροπή ή στις λοιπές επιτροπές, καταβάλλεται από την Περιφέρεια αποζημίωση που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών, αναλογικά για κάθε ημέρα απουσίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ρυθμιστούν τα θέματα που αφορούν στην καταβολή αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών.

Ο προφανής σκοπός της ρύθμισης είναι η ίση μεταχείριση αιρετών που είναι υπάλληλοι, ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι, με την προϊσχύουσα πρακτική, ο αιρετός που υπηρετούσε ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα υφίστατο μείωση των οικονομικών του αποδοχών, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα του αιρετού.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της αντίστοιχης Περιφερειακής Επιτροπής χορηγεί στους Περιφερειακούς Συμβούλους που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Με βάση την ίδια βεβαίωση εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται η αποζημίωση για κάθε ημέρα απουσίας.

3. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/τ. Α787/2010) και της αριθμ. 19165/15-4-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ /τ.Β7727/2011), οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την ασφάλιση των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων, καθώς και των Προέδρων Συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων Περιφερειακών Συμβουλίων, όλων των Περιφερειών και στο συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, υπολογίζονται και αποδίδονται στο Δημόσιο και στους οικείους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης ως ακολούθως:

Το ποσοστό των εισφορών που βαρύνει τον ασφαλισμένο αιρετό υπολογίζεται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής του θέσης και καταβάλλεται από το Δήμο ή την Περιφέρεια, όπου έχει εκλεγεί. Το ποσοστό των εισφορών που βαρύνει τον εργοδότη υπολογίζεται επί των ιδίων ως άνω αποδοχών του ασφαλισμένου αιρετού και καταβάλλεται από το φορέα της οργανικής του θέσης.

Αν οι αιρετοί είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., το σύνολο των εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) επί των τακτικών αποδοχών της οργανικής τους θέσης καταβάλλεται στους οικείους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης από το Δήμο ή την Περιφέρεια, όπου έχει εκλεγεί.

Για τον ακριβή υπολογισμό του ποσοστού εισφοράς που βαρύνει τον ασφαλισμένο, ο αιρετός προσκομίζει στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας αναλυτική βεβαίωση των εκάστοτε τακτικών μηνιαίων αποδοχών του, όπου θα εμφανίζονται τόσο οι εισφορές που βαρύνουν τον ασφαλισμένο όσο και εκείνες που βαρύνουν τον εργοδότη.

Σύμφωνα με την παρ.4 της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α., οι Δήμοι και οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αποδίδουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές των προηγουμένων παραγράφων εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Κατόπιν των προαναφερομένων συνάγεται ότι, υπόχρεος εργοδότης έναντι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την ασφάλιση των αιρετών, είναι ο Δήμος ή η Περιφέρεια, όπου έχουν εκλεγεί.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες κατά την υποβολή των Α.Π.Δ. θα πρέπει να καταχωρούν τα ασφαλιστικά στοιχεία των εν λόγω προσώπων καθώς επίσης και να αποδίδουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) στο Ίδρυμα, στις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα αναζητούν τις εργοδοτικές εισφορές από τους φορείς των οργανικών θέσεων των αιρετών ασφαλισμένων.

Προκειμένου οι υπόχρεοι εργοδότες (φορείς υποδοχής) προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα (τρόπος απόδοσης εργοδοτικών εισφορών από το φορέα οργανικής θέσης στο Δήμο ή την Περιφέρεια, προθεσμίες κ.λ.π.) κρίνεται απαραίτητο να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. Α' και Β' τριμήνων 2011 έως 31/10/2011 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη, στις οποίες θα καταχωρηθούν μόνο οι αιρετοί ασφαλισμένοι.

Οι Κανονικές (01) Α.Π.Δ. των ως άνω τριμήνων θα πρέπει να υποβληθούν στις προθεσμίες που γνωστοποιήθηκαν με το αριθ. Ε40/7/12-1-2011 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσής μας, με καταχωρημένους τους λοιπούς εργαζόμενους (εκτός αιρετών).

Είναι ευνόητο ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που έχουν ολοκληρώσει τις ανωτέρω διαδικασίες προσαρμογής πριν την 31/8/2011, καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. Β' τριμήνου 2011, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν Κανονική (01) Α.Π.Δ. στην οποία θα καταχωρήσουν όλους τους εργαζόμενους (αιρετούς και μη), μέσω διαδικτύου.

Οι εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος & 7ος έτους 2011 και αφορούν αποκλειστικά τους αιρετούς ασφαλισμένους θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 31/10/2011.

Δεν απαιτείται καταχώρηση των αιρετών ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του υπόχρεου εργοδότη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

 

Συνημμένα έγγραφα