Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 2/20.1.2015 Ασφάλιση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 2/20.1.2015 Ασφάλιση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014

Αθήνα 20 / 1 / 2015
Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Καρρά Ξ.
: Μητροφάνης Γ.
: Κουτσοπούλου Μ.
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 251
: 210 52 15 240
: 210 52 15 270-271
FAX: 210 52 23 228
E - mail: asfika@otenet.gr

Εγκύκλιος Αρ.: 2

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περ.3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.1, της παραγράφου ΙΑ του Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α77-4-2014) καθώς επίσης και τις υπ' αριθμ. Φ.80000/οικ.12347/576/16.6.2014 και Φ.10035/13273/605/18.7.2014 Ερμηνευτικές Εγκυκλίους της ΓΓΚΑ σχετικά με την ασφάλιση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών που είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών - Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Α1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Με το Ν.Δ. 3329/1955 καθιερώθηκε στην Ελλάδα ο θεσμός των Ορκωτών Λογιστών με σκοπό τον διαχειριστικό έλεγχο των πάσης φύσεως Οικονομικών Οργανισμών της χώρας.

Σύμφωνα με αυτές το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) αποτελούνταν από τους Ορκωτούς Λογιστές οι οποίοι διορίζονταν στις προβλεπόμενες από το νόμο θέσεις και ο διορισμός τους δημοσιεύονταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για το διορισμό τους είχαν εφαρμογή τα άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα τα σχετικά με τα προσόντα και τα κωλύματα διορισμού.

Στο έργο τους , το οποίο ρητά περιγράφονταν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.Δ/τος, βοηθούνταν από βοηθούς και Δόκιμους λογιστές.

Τη διοίκηση και τον έλεγχο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ασκούσε το κράτος με το Εποπτικό Συμβούλιο που διορίζονταν με κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορίου.

Με τις διατάξεις του Ν.Δ. 33/1973 οι Ορκωτοί Λογιστές, οι Βοηθοί και Δόκιμοι Ορκωτοί Λογιστές υπήχθησαν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του κλάδου Σύνταξης του ΙΚΑ.

Για επικουρικό και ασθένεια καλύπτονταν από τους Λογαριασμούς Επικουρικής Συνταξιοδότησης , Πρόνοιας και Υγείας που λειτουργούσαν στο Σώμα.

Η θέσπιση των ειδικών διατάξεων για την ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω προσώπων είχε καταστεί αναγκαία λόγω της ιδιόρρυθμης άσκησης της εργασίας τους. Δεν τελούσαν σε εξάρτηση ούτε προς το Σ.Ο.Λ., του οποίου ήταν απλώς μέλη, ούτε προς το Εποπτικό Συμβούλιο, με το οποίο η σχέση τους ήταν σχέση προς Αρχή έναντι της οποίας υπείχαν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες των δημοσίων λειτουργών, ούτε όμως και προς τις ελεγχόμενες υπηρεσίες και επιχειρήσεις προς τις οποίες παρείχαν αυτοπροσώπως της υπηρεσίες τους.

Έλλειπε κατά συνέπεια μια από τις βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ΑΝ.1846/1951, δηλαδή αυτή της εξαρτημένης εργασίας.

Με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 33/1973 τη θέση του εργοδότη έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε το Σώμα Ορκωτών Λογιστών , το οποίο παρακρατούσε και απέδιδε στο ΙΚΑ τις αναλογούσες εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που βάρυναν εξ ολοκλήρου τους
Ορκωτούς Λογιστές. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονταν αρχικά επί ασφαλιστικής κλάσης που καθορίζονταν με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ και αργότερα που άρχισαν να αμείβονται με σταθερές αποδοχές επί του συνόλου αυτών.

Α2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΣΟΕ)

Με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.1969/1991 όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 32 του Ν.2076/1992 και εν συνεχεία με το άρθρο 18 του Ν.2231/1994 και το Π.Δ. 226/1992 που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 121/1993 και το Ν.2231/1994 (άρθρο 18), ο υποχρεωτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης ανωνύμων εταιρειών, Ιδρυμάτων κλπ. ασκείται πλέον από τους Ορκωτούς Ελεγκτές που βοηθούνται στο έργο τους από Επίκουρους, Δόκιμους και Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές. Το σύνολο των ανωτέρω αποτελούν το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ) από την 1/5/1993 δε και εφεξής καταργήθηκε κάθε αντίθετη διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας περί του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Ο υποχρεωτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης ανωνύμων εταιρειών, Ιδρυμάτων, Οργανισμών, Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων που απαιτεί αυξημένα προσόντα ασκείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές που εγγράφονται σε Ειδικό Μητρώο κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 226/1992.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε) που έχει συσταθεί με έδρα την Αθήνα, είναι ΝΠΔΔ και αποτελείται από ανεξάρτητους επαγγελματίες Ορκωτούς Ελεγκτές, Επίκουρους, Δόκιμους και ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές έχουν πλήρη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους του Σώματος και ασκούν ελευθέρως και με δική τους ευθύνη τις εργασίες που αναφέρονται στο ΠΔ.

Στο Μητρώο του Σώματος εγγράφονται οι ήδη υπηρετούντες ως Ορκωτοί Λογιστές, καθώς και όσοι έχουν υποστεί επιτυχώς την ειδική δοκιμασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ.4 του ΠΔ, έχουν τα προσόντα του άρθρου 10 παρ. 5 και έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν και εταιρείες και κοινοπραξίες που συστήνονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17. Η εγγραφή τους γίνεται σε ιδιαίτερη μερίδα, παράλληλα με την εγγραφή των επί μέρους μετόχων ή εταίρων.

Το ελεγκτικό έργο ασκείται πλέον από επαγγελματίες Ορκωτούς Ελεγκτές που διαθέτουν μόνιμη επαγγελματική στέγη, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπό ιδίαν ευθύνη, εντασσόμενοι σε εταιρεία ελεγκτών, η οποία αναλαμβάνει να τιμολογεί και να εισπράττει την αμοιβή του ελέγχου. (Σχετ. άρθρο 75 παρ.4 του Ν.1969/1991, άρθρο 32 παρ. 1 του Ν.2076/1992 και άρθρο 18 του Ν.2231/1994).

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές που δεν ήταν και Ορκωτοί Λογιστές και μέλη του ΣΟΛ, με δεδομένο ότι δεν υπήρχε ειδική ρύθμιση, η οποία να τους υπαγάγει στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή άλλου Ασφαλιστικού Οργανισμού, πολλοί από αυτούς υπήχθησαν στην ασφάλιση του τ. ΤΕΒΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ή υπήχθησαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αν η σχέση τους ήταν αυτή της εξαρτημένης εργασίας.

Α3. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ - ΔΟΚΙΜΟΙ)

Το Σ. Ο.Ε. εκτός από τους Ορκωτούς Ελεγκτές αποτελείται και από τους ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές (Επίκουροι και Δόκιμοι). Και αυτοί εγγράφονται σε Ειδικό Μητρώο, ξεχωριστά η κάθε βαθμίδα.

Βοηθούν τους Ορκωτούς Ελεγκτές στο έργο τους και ενεργούν πάντοτε επ' ονόματι, για λογαριασμό και ευθύνη του Ορκωτού Λογιστή. Κατά την εκτέλεση δε του ελεγκτικού τους έργου απασχολούνται με σχέση ιδιωτικού δικαίου στις Ελεγκτικές εταιρείες ή Κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών (άρθρο 10 παρ.7 Π.Δ. 226/1992).

Με δεδομένη την εργασιακή σχέση υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές αν από την έρευνα των πραγματικών στοιχείων αποδειχθεί ότι η σχέση ιδιωτικού δικαίου με την οποία παρέχεται η εργασία τους είναι αυτή της μίσθωσης
εξαρτημένης εργασίας.

Κατά τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 24 του Π.Δ. 226/1992 οι Λογαριασμοί Επικουρικής Συνταξιοδότησης, Πρόνοιας και Υγείας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών εξακολουθούν να έχουν το δημόσιο χαρακτήρα τους και παραμένουν ως Λογαριασμοί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και οι εισφορές τους καθίστανται υποχρεωτικές για τους Ορκωτούς Ελεγκτές και τους Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές (Επίκουρους- Δόκιμους) οι οποίοι εντάσσονται στους ασφαλιστικούς Λογαριασμούς.

Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω αναφερόμενοι ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τον Κλάδο Σύνταξης και στα Συνεισπραττόμενα η δε ασφάλισή τους στον κλάδο ασθενείας του Ιδρύματος γίνεται μόνο κατόπιν επιλογής τους.

Α4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΟΕΛ) -ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2733/1999, το ΣΟΕ μετονομάσθηκε σε Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών (ΣΟΕΛ) και οι Ορκωτοί Ελεγκτές ονομάστηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές -Λογιστές.

Με τη θέσπιση των διατάξεων του Ν. 3148/2003 και του Ν.3693/2008 περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/5/2006 καθώς και τις διατάξεις του Ν.3919/2011 συμπληρώθηκε και μεταβλήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ελεγκτικό -λογιστικό θεσμό.

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.1, της παραγράφου ΙΑ του Ν.4254/2014 ορίζεται ότι: « Οι ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) υπάγονται από την 1.7.2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

Εξαιρούνται όσοι έχουν την 1.7.2014 είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.»

Κατόπιν τούτου, ενώ με τις αναφερθείσες στην παρ. Α4 διατάξεις αναμορφώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει γενικότερα τον ελεγκτικό -λογιστικό θεσμό όσον αφορά λειτουργικά θέματα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ρυθμίζεται σε νέα βάση το ασφαλιστικό - εργασιακό καθεστώς των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Β1. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. και είναι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται από 1/7/2014 και εφεξής στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

Επίσης, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. δύνανται να υπάγονται και όσοι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν την 1/7/2014 είκοσι πέντε έτη (25) ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (δηλ. 7.500 ημέρες εργασίας και πάνω) ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, επιθυμούν όμως να ασφαλιστούν στον Ο.Α.Ε.Ε., έχοντας δηλώσει την επιθυμία τους αυτή με υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον Ο.Α.Ε.Ε και το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου Ν.4254/2014, ήτοι μέχρι 7/10/2014.

Β2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται οι Ορκωτοί ελεγκτές- Λογιστές ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΟΕΛ και οι οποίοι κατά την 1/7/2014 είτε:

Α. Έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη (25) ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (δηλ. 7.500 ημέρες εργασίας και πάνω). Στον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης περιλαμβάνεται τόσο ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης είτε ως μέλος του ΣΟΕΛ είτε από οποιαδήποτε άλλη εργασία, όσο και ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης που έχει χωρήσει καθώς και οποιοσδήποτε χρόνος που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μέχρι 30/6/2014, είτε

Β. Έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα (είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχετ. Η αριθμ.Φ.80000/οικ.27040/1798/21.11.2012 εγκύκλιος ΓΓΚΑ ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ).

Επισημαίνουμε ότι όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 33/1973 τη θέση του εργοδότη έναντι του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ είχε το Σώμα Ορκωτών Λογιστών , το οποίο παρακρατούσε και απέδιδε στο ΙΚΑ τις αναλογούσες εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) για τον κλάδο σύνταξης, οι οποίες βάρυναν εξ ολοκλήρου τους Ορκωτούς Λογιστές.

Κατά συνέπεια, Ορκωτοί Λογιστές μέλη του ΣΟΛ που πληρούν τις αναφερόμενες ως άνω προϋποθέσεις (είτε έχουν 25 έτη ασφάλισης ή θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα) και οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος, συνεχίζουν να βαρύνονται οι ίδιοι εξ ολοκλήρου με τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) υπολογιζόμενες στη ανώτατη ασφαλιστική κλάση του Ιδρύματος (28η) και για 25 ημέρες ασφάλισης (94,94Χ25=2373,5) ,τη θέση δε εργοδότη έναντι του Ιδρύματος εξακολουθεί να την έχει το ΣΟΛ.

Ορκωτοί Λογιστές που δεν ήταν μέλη του ΣΟΛ που πληρούν τις αναφερόμενες ως άνω προϋποθέσεις ( είτε έχουν 25 έτη ασφάλισης ή θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα) υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ισχύει ο επιμερισμός του ποσοστού ασφάλισης εργοδότη και ασφαλισμένου (δηλ. δεν επιβαρύνονται οι ίδιοι με το σύνολο των εισφορών) οι αναλογούσες εισφορές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών τους, τη θέση δε εργοδότη έναντι του Ιδρύματος κατέχει η ελεγκτική εταιρεία στην οποία απασχολούνται.

2. Επίσης, στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. υπάγονται οι ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές -Λογιστές (Επίκουροι- Δόκιμοι) για τους οποίους έγινε αναλυτική αναφορά στην Α3 παράγραφο της παρούσας εγκυκλίου, εφόσον κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού τους έργου τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας προς τις Ελεγκτικές εταιρείες ή Κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών καθόσον δεν είναι βέβαιο ότι μετά το πέρας της άσκησης θα γίνουν Ορκωτοί Λογιστές- Ελεγκτές.

3. Επίσης, όπως ανεφέρθη ανωτέρω, το ελεγκτικό έργο δύναται να παρέχεται από ελεγκτικές εταιρείες, ή Κοινοπραξίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 εδ.β' του Ν.3693/2008 που ρυθμίζει την εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών στο Μητρώο Ελεγκτών ορίζεται ότι, οι Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για λογαριασμό ελεγκτικών γραφείων ή εταιρειών παρέχουν αυτές ανεξάρτητα από τη νομική σχέση με την οποία συνδέονται με την ελεγκτική εταιρεία.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ'αριθμ. Φ.10035/13273/605/18.7.2014 ερμηνευτικής Εγκυκλίου της ΓΓΚΑ, όσοι Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΣΟΕΛ ασκούν για λογαριασμό ελεγκτικών εταιρειών το ελεγκτικό τους έργο και έχουν συνάψει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τις εταιρείες αυτές, τηρούν τις διαδικασίες της εργατικής νομοθεσίας περί εξαρτημένης εργασίας (δήλωση στο ΣΕΠΕ) και έχουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιώματα από τη φύση της εξαρτημένης εργασίας τους (αποζημιώσεις κλπ), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ κατά τα γνωστά.

Αντιθέτως, όσοι από τους Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές που απασχολούνται στις ελεγκτικές εταιρείες , η σχέση με την οποία παρέχεται η εργασία τους είναι αυτή της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, γεγονός που προκύπτει από την ύπαρξη σχετικής σύμβασης και την δυνατότητα που τους έχει παράσχει η ελεγκτική εταιρεία να υπογράφουν εκθέσεις ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων , αυτοί
υπάγονται στις διατάξεις της παρ.3 του Κεφαλαίου ΙΑ3 του κοινοποιούμενου νόμου και ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ.

Επισημαίνουμε ότι, τόσο για τους ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές όσο και για τους Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές που έχουν συνάψει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με τις ελεγκτικές εταιρείες ισχύει ο επιμερισμός του ποσοστού ασφάλισης εργοδότη και ασφαλισμένου (δηλ. δεν επιβαρύνονται οι ίδιοι με το σύνολο των εισφορών), εργοδότης δε είναι η ελεγκτική εταιρεία στην οποία απασχολούνται.

Περιπτώσεις Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που είναι μέτοχοι των ελεγκτικών ανωνύμων εταιρειών με ποσοστό άνω του 3% και μέλη του Δ.Σ. της ελεγκτικής εταιρείας, η υπαγωγή χωρεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 β του Καταστατικού του Οργανισμού (Π.Δ. 258/2005,) καθόσον ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Ωστόσο, όταν τα ανωτέρω πρόσωπα (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές μέλη διοίκησης Α.Ε.) παρέχουν στην ελεγκτική Α.Ε. εξαρτημένη εργασία και δεν κατέχουν ποσοστό μετοχών άνω των 2/3 υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. παράλληλα με την ασφάλισή τους στο Ειδικό Ταμείο. Τούτο συμβαίνει όταν τα μέλη παρέχουν προς την εταιρεία έναντι αμοιβής τις προσωπικές τους υπηρεσίες πέραν από αυτές που περιλαμβάνονται στον κύκλο των δικαιωμάτων και καθηκόντων τους.

Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για δύο χωριστές συμβατικές σχέσεις, την εταιρική και την εξαρτημένη, που διέπονται από διαφορετικές αρχές και διατάξεις , η δε δεύτερη υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον το μέλος παρέχει εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής.

Β3. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. - ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1/7/2014

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές με εξαρτημένη σχέση εργασίας καθώς και οι ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές (Δόκιμοι- Επίκουροι) μέλη του ΣΟΕΛ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και στα Συνεισπραττόμενα η δε ασφάλισή τους στον κλάδο ασθενείας του Ιδρύματος γίνεται μόνο κατόπιν επιλογής τους.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

6,67%

13,33%

20%

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ

3,28%

3,68%

6,96%

ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ)

2,55%

4,55%

7,1%

 

Τα ποσοστά ασφάλισης για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και Συνεισπραττόμενα είναι : 17,01% εργοδοτική εισφορά , 9,95% ασφαλιστική εισφορά, σύνολο 26,96%.

Εφόσον δε επιλέξουν και την υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του Ιδρύματος, τα ποσοστά ασφάλισης διαμορφώνονται αντίστοιχα: 21,56% εργοδοτική εισφορά, 12,5% ασφαλιστική εισφορά, σύνολο 34,06%.

Οι Λογαριασμοί Επικουρικής Συνταξιοδότησης, Πρόνοιας και Υγείας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών καλύπτουν ασφαλιστικά τα μέλη του ΣΟΕΛ για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) χορήγηση επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ βοηθημάτων.

Β3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Για να υπαχθεί στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, εγγεγραμμένος στα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ.,ο οποίος έχει:

1. Λιγότερες από 7.500 ημέρες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή

2. 7500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα ,αλλά επιθυμεί να ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ
θα πρέπει να προσκομίσει στις Υπηρεσίες του ως άνω Οργανισμού αντίστοιχη βεβαίωση από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής θα πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της κατοικίας του, καταθέτοντας σχετική αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα), στην οποία θα προσδιορίζει οπωσδήποτε την υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε., που πρέπει να κοινοποιηθεί η ζητούμενη βεβαίωση.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ασφαλιστικά του στοιχεία (Δ.Α.Τ.Ε., Α.Δ.Ε. κ.λπ.) για περιόδους έως 31/12/2001 (για περιόδους από 1/1/2002 και μετέπειτα οι πληροφορίες θα αντλούνται οίκοθεν από το Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.- Ε. Τ..Α.Μ.). Επίσης, πρέπει να καταθέσει απλό αντίγραφο οποιασδήποτε απόφασης προαιρετικής ασφάλισης ή αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης τον αφορά.
Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές που έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις δεν χρειάζεται να επανέλθουν με νέο αίτημα. Ωστόσο, θα πρέπει να προσκομίσουν τυχόν ασφαλιστικά τους στοιχεία (περιόδων μέχρι 31/12/2001) και να μας γνωρίσουν την υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε., στην οποία θα κοινοποιηθεί η βεβαίωση.

Η οικεία υπηρεσία Μητρώου θα προσδιορίζει το χρόνο ασφάλισης προερχόμενο από εργασία του ενδιαφερόμενου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (είτε ως μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. είτε από οποιαδήποτε άλλη εργασία). Ακολούθως, με έγγραφό της θα ενημερώνει την υπηρεσία Ειδικών Θεμάτων του Τμήματος Εσόδων του ιδίου Υποκαταστήματος και θα της διαβιβάζει την αίτηση. Το έγγραφο θα κοινοποιείται στον αιτούντα, συνοδευόμενο με τα ασφαλιστικά στοιχεία που είχε καταθέσει κατά την υποβολή της αίτησης.

Η υπηρεσία Ειδικών Θεμάτων αφού εντοπίσει τυχόν χρόνο ασφάλισης από προαιρετική ασφάλιση καθώς και από οποιανδήποτε αναγνώριση ή για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι 30/6/2014 και εκκρεμεί, συντάσσει σχετικό ενημερωτικό έγγραφο προς την οικεία υπηρεσία απονομών συντάξεων (μόνο για τις περιπτώσεις που δεν συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης) συναποστέλλοντας την αίτηση του ενδιαφερόμενου καθώς και το προαναφερόμενο έγγραφο του Τμήματος Μητρώου, στο οποίο αναγράφεται χρόνος ασφάλισης από απασχόληση.

Η υπηρεσία απονομών συντάξεων αποφαίνεται για τη θεμελίωση ή μη συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τα υπάρχοντα και δηλωθέντα στοιχεία, επιστρέφει το φάκελο και ενημερώνει την Υπηρεσία Εσόδων η οποία εκδίδει τη σχετική βεβαίωση (συνημμένο υπόδειγμα).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ