Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 10 - 3/2/2012 - Πιστοποίηση αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 10 - 3/2/2012 - Πιστοποίηση αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας

Σχετ: η εγκύκλιο 63/11 της Δ/νσης Αναπηρίας

Κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3863/2010 περί σύστασης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α) από 01-09-11 και της ανωτέρω εγκυκλίου, μέσω της οποίας δόθηκαν σχετικές οδηγίες για τη λειτουργία αυτού και την τροποποίηση της διαδικασίας παραπομπής σε ιατρική εξέταση των ασφαλισμένων που αιτούνται σύνταξης αναπηρίας, σας αποστέλλουμε συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων στους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων.

Α) Κάτοικοι εξωτερικού

Σε αυτή την περίπτωση, ασφαλισμένοι οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό, αλλά έχουν πραγματοποιήσει χρόνους ασφάλισης στην Ελλάδα, υποβάλουν αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας σε φορείς κρατών-μελών Ε.Ε, ΕΟΧ ή Ελβετίας, ή σε κράτη Διμερούς Σύμβασης. Ο αρμόδιος φορέας του άλλου κράτους διαβιβάζει στη Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΔΔΑΣ - Υπηρεσία Σύνδεσης) την αίτηση για σύνταξη αναπηρίας (έντυπο Ε204 ή έντυπο διμερούς σύμβασης), καθώς και το έντυπο Ε213- Αναλυτική Ιατρική Έκθεση (ή την ιατρική γνωμάτευση κράτους Διμερούς Σύμβασης) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την αρμόδια ιατρική υπηρεσία του φορέα του άλλου κράτους. Τα έντυπα προωθούνται από τη ΔΔΑΣ στο Περ/κό Υποκ/μα Συντάξεων Αθηνών (για ασφ/νους ΙΚΑ) ή στον αρμόδιο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα, οι οποίοι μεριμνούν για την επίσημη μετάφραση του εντύπου Ε213 ή των ιατρικών γνωματεύσεων.

Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστέλλεται ο σχετικός υποφάκελος ιατρικών στοιχείων (γνωματεύσεις με επίσημη μετάφραση, ιατρικά εργαστηριακά δεδομένα, κλπ) αποκλειστικά στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών (Πειραιώς 181), δεδομένου ότι οι Υγειονομικές Επιτροπές του έχουν ήδη μεγάλη εμπειρία στην υγειονομική κρίση των κατοίκων εξωτερικού με δυνατότητα συμμετοχής ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς τη φυσική παρουσία του αιτούντος.

Τονίζουμε ότι δεν θα αποστέλλεται στο ΚΕ.Π.Α. ο συνταξιοδοτικός φάκελος, αλλά μόνο υποφάκελος με την επίσημη ιατρική γνωμάτευση, καθώς και τα απεικονιστικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, (π.χ. καρδιογράφημα, σπινθηρογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα κ.α.), ο οποίος θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό του φορέα που θα φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις – Κάτοικος εξωτερικού».

Μετά την εξέταση του φακέλου από την Υ.Ε. και την καταχώρηση της απόφασης στο σύστημα ΚΕ.Π.Α., ο υποφάκελος θα αρχειοθετείται στο ΚΕ.Π.Α., ενώ ακριβές αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης θα αποστέλλεται στην Υπηρεσία εκείνη από την οποία διαβιβάστηκε το αίτημα προς το ΚΕ.Π.Α.. Η οριστική γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. θα ανασύρεται από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία μέσω του δικτύου ΟΠΣ από τους πιστοποιημένους στο σύστημα ΚΕ.Π.Α. υπαλλήλους των Τμημάτων Απονομών.

Β) Κάτοικοι Ελλάδας

Για τους αιτούντες σύνταξη αναπηρίας, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά έχουν πραγματοποιήσει χρόνους ασφάλισης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε κράτη-μέλη της Ε.Ε., απαιτείται από τα ΚΕ.Π.Α., εκτός από την έκδοση της γνωμάτευσης, η συμπλήρωση του εντύπου Ε213GR, καθώς και η αποστολή του στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στον κατά περίπτωση αρμόδιο ελληνικό φορέα, προκειμένου να διαβιβαστεί στη συνέχεια στο φορέα του άλλου κράτους.

Για τους κατοίκους Ελλάδας που επικαλούνται χρόνους ασφάλισης σε κράτη με τα οποία ισχύει Διμερής Σύμβαση, τα ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί με την γνωμάτευση όλα τα ιατρικά στοιχεία (ειδικότερες γνωματεύσεις, εξετάσεις κ.α.) στα αρμόδια ασφ/κά Ταμεία, προκειμένου να διαβιβαστούν και αυτά στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα του εξωτερικού.

Για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής θα τηρούνται τα εξής:

α) οι ασφαλισμένοι -όλων των φορέων- οι οποίοι είναι κάτοικοι Νομού Αττικής θα καθοδηγούνται να απευθυνθούν μόνο στο ΚΕ.Π.Α. Αθηνών, καθότι οι Υγειονομικές Επιτροπές του γνωρίζουν ήδη τη διαδικασία και έχουν την εμπειρία συμπλήρωσης του κοινοτικού εντύπου Ε213.

β) οι ασφαλισμένοι, κάτοικοι των λοιπών περιοχών μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., δεδομένου ότι όλες οι ΑΥΕ της περιφέρειας συμπλήρωναν το Ε213 έως σήμερα και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν θα παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Προκειμένου όμως να εξασφαλίζεται ότι θα συμπληρωθεί το έντυπο Ε213GR θα πρέπει το παραπεμπτικό του εκάστοτε φορέα να φέρει την ένδειξη «Διεθνείς Σχέσεις – Συμπλήρωση κοινοτικού εντύπου Ε213GR».

Το συμπληρωμένο έντυπο Ε213 θα πρέπει να αποστέλλεται από τις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. στην Υπηρεσία εκείνη, από την οποία διαβιβάσθηκε το αίτημα προς το ΚΕ.Π.Α..

Η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α. θα ανασύρεται από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία, μέσω του δικτύου ΟΠΣ, από τους πιστοποιημένους στο σύστημα ΚΕ.Π.Α. υπαλλήλους των Τμημάτων Απονομών.

Επισημαίνουμε, ότι ακριβές αντίγραφο της γνωμάτευσης αυτής θα πρέπει να αποστέλλεται μαζί με το συμπληρωμένο Ε213 στις περιπτώσεις που η πιστοποίηση της αναπηρίας αφορά αίτημα άλλου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΟΑΕΕ), εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ώστε να καθίσταται δυνατή η άντληση της γνωμάτευσης.

Σας πληροφορούμε επίσης ότι στις περιπτώσεις που η ιατρική εξέταση πραγματοποιείται αποκλειστικά για λογαριασμό του αλλοδαπού φορέα ή κατ’ εντολή του (άρθ.87 του Καν. Ε.Κ. 987/09), θα πρέπει το παραπεμπτικό να φέρει επιπρόσθετα την ένδειξη «Χρέωση αλλοδαπού φορέα», προκειμένου οι σχετικές δαπάνες να αναζητούνται από τον αλλοδαπό φορέα με το κοινοτικό έντυπο Ε125, που θα συμπληρώνει η γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και θα το διαβιβάζει μαζί με το Ε213GR στην υπηρεσία εκείνη από την οποία διαβιβάσθηκε το αίτημα προς το ΚΕ.Π.Α..

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση που η ιατρική εξέταση του ασφ/νου πραγματοποιείται μόνο για λογαριασμό του ξένου φορέα (επειδή π.χ. δεν έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης στην Ελλάδα ή δεν θα χρησιμοποιηθεί η γνωμάτευση από τον ελληνικό φορέα), η αρμόδια Υπηρεσία που δέχεται την αίτηση θα πρέπει, πριν την παραπομπή της υπόθεσης στα ΚΕ.Π.Α., να εξασφαλίζει την έγκριση του ξένου φορέα, ο οποίος και θα αναλάβει το κόστος της εξέτασης.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι για περιορισμένο αριθμό ασφαλισμένων ή ήδη συνταξιούχων αναπηρίας του αγγλικού φορέα, κατοίκων Ελλάδας, ζητείται από τον αρμόδιο φορέα ιατρική εξέταση και συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ESA-N-54C, το οποίο θα πρέπει πλέον να συμπληρώνεται από τα ΚΕ.Π.Α. και να επιστρέφεται στην Υπηρεσία εκείνη από την οποία διαβιβάσθηκε το αίτημα προς το ΚΕ.Π.Α., όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Προς διευκόλυνση των χρηστών, τα προαναφερόμενα έντυπα έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο χώρο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. του ΟΠΣ, απ’ όπου μπορούν να αντληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τέλος, οι περιπτώσεις εκείνες, ασφαλισμένων που εξετάσθηκαν ήδη από τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α., είτε κατά το μεταβατικό στάδιο (προ της έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου), είτε επειδή δεν είχε δηλωθεί από την αρχή ο χρόνος εξωτερικού, θα αντιμετωπίζονται ως εξής: όπου δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο Ε213, ο ασφαλιστικός φορέας θα αναζητά εγγράφως από τη Γραμματεία του αρμόδιου ΚΕ.Π.Α. τη συμπλήρωση του εντύπου (ενδεχομένως και του Ε125), αναφέροντας τον αριθμό της σχετικής γνωμάτευσης και κοινοποιώντας το έγγραφο στο ΚΕ.Π.Α. που εξέδωσε τη γνωμάτευση, προκειμένου να σταλεί απευθείας ο ιατρικός υποφάκελος στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α.

Για τις υποθέσεις που δεν έχει εκδοθεί ακόμη γνωμάτευση και παραμένουν σε εκκρεμότητα στα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α., αυτά θα διαβιβάσουν τον ιατρικό υποφάκελο απευθείας στο αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτούντων, όπως ορίστηκε παραπάνω.

Σε περιπτώσεις προσφυγής των ασφ/νων στις Β/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται με το αρ. πρωτ. Φ80000/οίκ.20497/1670/31.8.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης