Αρ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1149136 ΕΞ 2014/10.11.2014 Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής της με αριθμ. Β/7/35889/2582/16-10-2014 (ΦΕΚ 2795 Β') κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Αρ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1149136 ΕΞ 2014/10.11.2014 Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής της με αριθμ. Β/7/35889/2582/16-10-2014 (ΦΕΚ 2795 Β') κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1149136 ΕΞ 2014
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήματα Α', Δ'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3605159, 210 3628634
FΑΧ    : 210 3635077

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής της με αριθμ. Β/7/35889/2582/16-10-2014 (ΦΕΚ 2795 Β') κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιείται η με αριθμ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 (ΦΕΚ 2795 Β') Κ.Υ.Α., «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης» και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή της. Με τη δημοσίευση της ως άνω Κ.Υ.Α. καταργήθηκε η με αριθμ. πρωτ. Β/7/11711/884/10.4.2014 (ΦΕΚ 906 Β') Κ.Υ.Α.

Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι ο συμψηφισμός επιστροφών Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) με οφειλές των δικαιούχων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) διενεργείται από τους Ο.Κ.Α. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός Ο.Κ.Α., το προς απόδοση ποσό της επιστροφής διαμοιράζεται και αποδίδεται σε αυτούς, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο συνολικό ποσό των οφειλών. Για την εξόφληση τυχόν υπολειπόμενου ποσού δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι δημιουργείται Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) για τη διενέργεια των συμψηφισμών της εν λόγω Κ.Υ.Α.

Στο άρθρο 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμψηφισμού οφειλών στους Ο.Κ.Α. Σημειώνουμε ότι αιτήματα συμψηφισμού υποβάλλονται προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. είτε κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., οπότε το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των αιτημάτων επιστρέφεται εντός τριών ημερών, είτε μεμονωμένα από τις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, οπότε το αποτέλεσμα της επεξεργασίας επιστρέφεται σε πραγματικό χρόνο (online).

Αναλυτικότερα, κατά την εξόφληση των εκκαθαρισμένων επιστροφών Φ.Π.Α. και Φ.Ε. από τις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα:

1. Συμψηφίζονται πρώτα τα ποσά που είναι βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), και διενεργείται παρακράτηση κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

2. Γίνεται έλεγχος για τυχόν οφειλές προς συμψηφισμό στους Ο.Κ.Α. ως εξής: 

Ο πιστοποιημένος υπάλληλος συνδέεται στην εφαρμογή της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., που βρίσκεται στην διαδικτυακή πύλη https://www.idika.gov.gr/SO-TAXIS/. και από το προτεινόμενο μενού επιλέγει τον «Υπολογισμό Συμψηφισμού». Στην οθόνη που εμφανίζεται, καταχωρεί τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και επιλέγει «Αναζήτηση». Η εφαρμογή επεξεργάζεται το αίτημα και σε πραγματικό χρόνο επιστρέφει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, εμφανίζοντας στην οθόνη τα στοιχεία του δικαιούχου επιστροφής καθώς και την πληροφορία εάν υπάρχουν ή όχι οφειλές σε Ο.Κ.Α.

α) Στην περίπτωση που ο δικαιούχος της επιστροφής δεν οφείλει σε Ο.Κ.Α., στην οθόνη της εφαρμογής εμφανίζεται η πληροφορία ότι για τον Α.Φ.Μ. που καταχωρήθηκε δεν βρέθηκαν οφειλές, η οποία εκτυπώνεται [επιλογή «Εκτύπωση (Μη Εύρεσης Οφειλής)»] και επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής.

β) Στην περίπτωση που ο δικαιούχος οφείλει σε Ο.Κ.Α., στην οθόνη της εφαρμογής εμφανίζονται το ποσό της οφειλής, ο Ο.Κ.Α. στον οποίο υφίσταται η οφειλή, ο IBAN λογαριασμός του Ο.Κ.Α., το παρακρατηθέν ποσό προς συμψηφισμό ανά Ο.Κ.Α. και ο μοναδικός αριθμός της «Ταυτότητας Αιτήματος Συμψηφισμού» (ΤΑΣ). Η σχετική εκτύπωση επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που αναφέρεται στο αίτημα με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών, η Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικό Κέντρο ειδοποιεί τον δικαιούχο της επιστροφής, ώστε να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ο.Κ.Α. για την αποκατάσταση του προβλήματος. Εφόσον τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα, ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία που περιγράφηκε προηγούμενα. Εναλλακτικά, δύναται να χορηγηθεί στον δικαιούχο της επιστροφής από τον αρμόδιο Ο.Κ.Α. «Βεβαίωση μη οφειλής» ή έντυπη ασφαλιστική ενημερότητα.

Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι το ποσό προς απόδοση αποστέλλεται με εντολή μεταφοράς στους οικείους τραπεζικούς λογαριασμούς των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην εντολή μεταφοράς αναγράφονται μεταξύ άλλων, το όνομα/επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου της επιστροφής, η «Ταυτότητα Αιτήματος Συμψηφισμού» (ΤΑΣ) και, στο πεδίο «Παρατηρήσεις», ο τελικός δικαιούχος Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι η εντολή μεταφοράς εκδίδεται υποχρεωτικά με αιτία έκδοσης τον σχετικό τίτλο πληρωμής. Σε περίπτωση λανθασμένης έκδοσης εντολής μεταφοράς και ασχέτως με το αν έχει συμπεριληφθεί σε γραμμάτιο ΤΕΣΕΠ πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Δ.ΗΛΕ.Δ.. Για το τυχόν υπολειπόμενο προς επιστροφή στο δικαιούχο ποσό εκδίδεται γραμμάτιο τρίτων με αιτία έκδοσης τον αρχικό τίτλο πληρωμής. Η εξόφληση αυτού γίνεται με εντολή μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αφού προηγηθεί ο έλεγχος της φορολογικής ενημερότητας, κατά τις κείμενες διατάξεις. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. από τα αρχεία των Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικών Κέντρων ενημερώνει καθημερινά την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για τις εντολές μεταφοράς που έχουν εκτελεστεί.

Τέλος, στο άρθρο 5 ορίζεται ότι ποσά που έχουν αποδοθεί στους Ο.Κ.Α. και δεν οφείλονται σε αυτούς επιστρέφονται στους δικαιούχους από τους Ο.Κ.Α. Επίσης, αν για οποιονδήποτε λόγο ο δικαιούχος της επιστροφής είναι διαφορετικός από εκείνον που αναγράφεται στον τίτλο επιστροφής (όπως επιστροφή Φ.Π.Α. αγροτών μέσω συνεταιριστικών ενώσεων, εξόφληση εκχωρημένης / κατασχεμένης / κληρονομηθείσας επιστροφής, επιστροφή της συζύγου από κοινή με το σύζυγο δήλωση φόρου εισοδήματος), καταχωρείται στην εφαρμογή ο πραγματικός δικαιούχος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως αδυναμία χρήσης της εφαρμογής της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), δύναται να χορηγηθεί στον δικαιούχο της επιστροφής από τον αρμόδιο Ο.Κ.Α. «Βεβαίωση μη οφειλής» ή έντυπη ασφαλιστική ενημερότητα, προκειμένου η Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικό Κέντρο να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιστροφής.

Τέλος, η αρχική πιστοποίηση των υπαλλήλων/χρηστών των Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικών Κέντρων για την πρόσβαση στην εφαρμογή της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέσω της Δ.ΗΛΕ.Δ.. Θα ακολουθήσουν από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. νεότερες οδηγίες για τη διαδικασία πιστοποίησης επιπλέον χρηστών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ