Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/26037/3298 - 15/12/2011 - Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 του ν.3863/2010 για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο και τη λή

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/26037/3298 - 15/12/2011 - Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 του ν.3863/2010 για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο και τη λή

Σε απάντηση των Α.Π. Α21/449/3/21.10.2011 και Γ23/49/29.8.2011 εγγράφων σας, με τα οποία ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α'), καθώς και με τη λήψη παροχών ασθένειας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (115, Α'), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παρ. 8Α του άρθρου 76 του ν.3996/2011 (170, Α') ορίζεται ότι, η καταβολή της αμοιβής του προσωπικού που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3863/2010, από κάθε νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους, γίνεται, μεταξύ άλλων, με την έκδοση ειδικού εργόσημου υπό τύπο επιταγής.

Επίσης, οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ίδιου ως άνω νόμου προβλέπουν ότι, οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στον Ο.Ε.Κ.. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται επιμερισμός του ποσοστού αυτού ανά κλάδο ασφάλισης.

Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περ. α του άρθρου 20 του εν λόγω νόμου, για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώνονται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν μπορούν να υπερβούν τις 30 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες ασφάλισης κατά έτος.

Με βάση τα ανωτέρω, το ποσό που έχει παρακρατηθεί για ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου διαιρείται με το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του Η.Α.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά, δηλαδή Η.Α.Ε. Χ 35,4% = ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές Η.Α.Ε.. Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επί 2 και είναι οι ημέρες ασφάλισης που δικαιώνεται ο ασφαλισμένος.

2. Τα εν λόγω πρόσωπα, προκειμένου να τύχουν παροχών ασθένειας σε είδος θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες ασφάλισης, δεδομένου ότι από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3863/2010 δεν προβλέπεται άλλη αντιμετώπιση ούτε παραπέμπει σε σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ