Αριθμ. πρωτ.: 54509/14/10.11.2014 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος

Αριθμ. πρωτ.: 54509/14/10.11.2014 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος

Αθήνα, 10 /11/2014
Α.Π.: 54509/14

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 10563 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλεξ. Απαλοπούλου
Τηλέφωνο: 213 136 1380
Fax: 210 3741239
e-mail: a.apalopoulou@ypes.gr

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων

Σχετ.: Το με ΑΠ 20929/17-10-2014 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 1 (α), η χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος απαιτεί την απόδειξη ύπαρξης επαρκούς εισοδήματος για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του αμειβόμενου με τον κατώτερο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προσαυξημένο κατά 10% για το σύνολο των συντηρούμενων μελών της οικογένειάς του, συνυπολογιζόμενου τυχόν ποσού προερχόμενου από επίδομα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το «δηλωθέν» εισόδημα, καθώς αποδεικνύει το σύνολο των αποδοχών του ενδιαφερόμενου, και όχι το «τεκμαρτό» εισόδημα, το οποίο προκύπτει από υπολογισμούς που γίνονται βάσει δεδομένων, όπως είναι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή ακόμα και η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου, και υπολογίζεται για φορολογικούς και μόνο λόγους.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ.ΒΑΛΑΔΩΡΟΣ