Αριθμ. πρωτ.: οικ. 47168 /2014/18.09.2014 Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα (άρθρο 20 Β, ν.4251/2014)

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 47168 /2014/18.09.2014 Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα (άρθρο 20 Β, ν.4251/2014)

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Α.Π.: οικ. 47168 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 10563, Αθήνα
Πληροφορίες: Αλ. Απαλοπούλου
Τηλέφωνο: 213 136 1380
e-mail: tada1.metanastefsi@ypes.gr

Θέμα: Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα (άρθρο 20 Β, ν.4251/2014)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ.2 του ν.4251/2014, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής από πληρεξούσιο δικηγόρο, υπό τον όρο η πληρεξουσιότητα να αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφή στου εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό την επιφύλαξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης.

Ωστόσο, αποκλειστικά και μόνο για την κατηγορία του άρθρου 20Β του ίδιου νόμου, δηλαδή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και ενόψει της αναγκαιότητας εξυπηρέτησης του ειδικού σκοπού, για τον οποίο θεσπίστηκε η εν λόγω κατηγορία, υφίσταται εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα.

Στην ειδική αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να εισέλθει με θεώρηση εισόδου (C ή D) στην Ελλάδα και εντός των χρονικών ορίων ισχύος αυτής να εξουσιοδοτήσει δικηγόρο για την ολοκλήρωση της αγοράς του ακινήτου και την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής. Ο δικηγόρος, στη συνέχεια, μπορεί να καταθέσει τη σχετική αίτηση στην αρμόδια Υ.Α.Μ. αφού ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη σύσταση δικαιώματος απόκτησης άδειας διαμονής, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και μετά τη λήξη της θεώρησης εισόδου, καθώς από τον νόμο (δεύτερο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 20 του ν.4251/2014) δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του ενδιαφερομένου να διαμείνει στην Ελλάδα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Ενόψει των ανωτέρω στις ως άνω περιπτώσεις κατάθεσης αίτησης και εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, θα πρέπει να χορηγείται η προβλεπόμενη βεβαίωση του άρθρου 8, παρ.5 και η αίτηση να εξετάζεται περαιτέρω θεωρούμενη ως εμπροθέσμως κατατεθείσα.

Ο Γενικός Γραμματέας
Άγγελος Συρίγος