Αριθμ. πρωτ.: Β1/33193/2720/6.10.2014 Μη δυνατότητα έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σε φυσικό πρόσωπο - υπήκοο τρίτης- μη κοινοτικής χώρας, σε εταιρία και υποκατάστημα με έδρα και μόνιμη εγκατάσταση σε τρίτη μη κοινοτική

Αριθμ. πρωτ.: Β1/33193/2720/6.10.2014 Μη δυνατότητα έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σε φυσικό πρόσωπο - υπήκοο τρίτης- μη κοινοτικής χώρας, σε εταιρία και υποκατάστημα με έδρα και μόνιμη εγκατάσταση σε τρίτη μη κοινοτική

Παπάγου, 6 Οκτωβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. Β1/33193/2720

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
-----------------
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Βλάχου
THΛΕΦΩΝΟ : 210 6508510
FAX : 210 6508491
ΗΛ. Δ/ΝΣΗ : a.vlachou@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μη δυνατότητα έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σε φυσικό πρόσωπο - υπήκοο τρίτης- μη κοινοτικής χώρας, σε εταιρία και υποκατάστημα με έδρα και μόνιμη εγκατάσταση σε τρίτη μη κοινοτική χώρα

ΣΧΕΤ.: (1) Το αριθμ. πρωτ. Γ450/οικ.32084/2490/28.5.2014 έγγραφο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών
(2) Η υπ΄ αριθμ. 405/2013 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σας αποστέλλεται προς ενημέρωση και εφαρμογή για το θέμα φωτοαντίγραφο του ανωτέρω (1) σχετικού, με το οποίο έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η (2) σχετική Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία, επειδή το σκεπτικό της ερείδεται στις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009/ΕΚ, εφαρμόζεται αναλογικά και στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Γ. Τσαμαδιάς