Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Με την 2075/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Τριμελές) το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπό κρίση υπόθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  Έκρινε ότι, η αμφισβήτηση αποφάσεως της Τ.Δ.Ε. του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Νέας Ιωνίας, με την οποία απορρίφθηκε ένσταση του προσφεύγοντος, πρώην τακτικού υπαλλήλου του καθού Ιδρύματος και ήδη συνταξιούχου του Ι.Κ.Α. κατά αποφάσεως του Διευθυντή του ως άνω Υποκαταστήματος, με την οποία του είχε απονεμηθεί σύνταξη λόγω γήρατος χωρις να συνυπολογιστούν στις συντάξιμες αποδοχές του για τον καθορισμό του ύψους της, τα ποσά που ελάμβανε ως κίνητρο απόδοσης, ανήκει στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Και τούτο διότι από την προσβαλλόμενη απόφαση δημιουργείται συνταξιοδοτική διαφορά, ανεξαρτήτως του οργάνου που την εξέδωσε και χωρίς να ασκεί επιρροή το ότι ο προσφεύγων, κατά την αποχώρηση του από την υπηρεσία, επέλεξε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των κοινών ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.