ΠΟΛ 1029 - 03/02/2008

ΠΟΛ 1029 - 03/02/2008

Θέμα: Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2008/2013 - Ανταλλαγές 2008

Το κοινοτικό πρόγραμμα FISCALIS 2008/2013 υιοθετήθηκε με την απόφαση 1482/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. και καλύπτει τα έτη 2008 – 2013.

Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος FISCALIS 2008/2013, θα πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον έτος, ανταλλαγές υπαλλήλων στα κράτη-μέλη (συμπεριλαμβανομένων και των νέων κρατών-μελών), καθώς και στις υπό ένταξη χώρες (και πιθανές για ένταξη χώρες). Τα έξοδα των ανταλλαγών καλύπτονται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γενικός στόχος του προγράμματος FISCALIS 2003/2007 είναι η βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική αγορά με την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, των διοικήσεών και των υπαλλήλων τους.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

• για το ΦΠΑ:

- η εξασφάλιση της αποδοτικής, αποτελεσματικής και εκτενούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών,
- η εξοικείωση των υπαλλήλων των φορολογικών διοικήσεων με τον τρόπο οργάνωσης και τις πρακτικές εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί ΦΠΑ στα κράτη μέλη, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής στο εσωτερικό της Κοινότητας,
- η διασφάλιση της συνεχόμενης βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των διοικήσεων και των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης ορθών διοικητικών πρακτικών.

• για την φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου:

- η εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών και διοικητικής συνεργασίας, καθώς και της ανταλλαγής εμπειρίας ορθών διοικητικών πρακτικών,
- η εξοικείωση των υπαλλήλων των φορολογικών διοικήσεων με την κοινοτική νομοθεσία και τις πρακτικές εφαρμογής της στα κράτη μέλη.

• για του φόρους επί των ασφαλίστρων:

- η βελτίωση της συνεργασίας των κρατών μελών και η καλύτερη εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων.

Στα πλαίσια αυτά, οι υπάλληλοι της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την εφαρμογή του ΦΠΑ, τον έλεγχο αλλά και με την άμεση φορολογία, μπορούν να επισκεφθούν τις φορολογικές διοικήσεις των άλλων κρατών μελών για χρονικό διάστημα έως ένα (1) μήνα. Συνήθως το διάστημα της μίας έως δύο εβδομάδων κρίνεται αρκετό. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα Κ.Μ. υποδοχής καθορίζουν τη διάρκεια και το αντικείμενο κάθε προγράμματος ανταλλαγής.

Προκειμένου να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι στο πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη 14η Δ/νση ΦΠΑ - Τμήμα Ε’, μέχρι τις 28 Μαρτίου 2008 τα παρακάτω:

1. Αίτηση συμμετοχής.

Το έντυπο αυτό (επισυνάπτεται στην παρούσα) συμπληρώνεται σε μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση Αγγλικά ή Γαλλικά, καθώς και στην Ελληνική γλώσσα.

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των ανταλλαγών, θα πρέπει στο έντυπο αυτό να αναγράφονται με σαφήνεια και αναλυτικά οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συμμετοχής καθώς και τα θέματα που θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής και τα οποία θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο εργασίας του συμμετέχοντα υπαλλήλου. Η ακριβής συμπλήρωση του εντύπου από τους ενδιαφερομένους διευκολύνει, τόσο την επιλογή των κατάλληλων εφοριακών υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, όσο και την σωστή προετοιμασία της ανταλλαγής, από τη χώρα υποδοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δηλώνουν με αριθμό προτίμησης τις χώρες που θέλουν να επισκεφθούν, σε κάθε περίπτωση όμως η τελική χώρα αποστολής ορίζεται μετά από συνεννόηση των συντονιστών του προγράμματος της χώρας αποστολής και της χώρας υποδοχής και με στόχο την ομοιόμορφη κατανομή των υπαλλήλων σε όλα τα Κ.Μ.

 

2. Βιογραφικό σημείωμα.

Η υποχρέωση υποβολής του επισυναπτόμενου εντύπου προβλέπεται (από την ΕΥΟ 1112135/1700/0001/Α/30.11.99) σε κάθε περίπτωση αποστολής υπαλλήλων σε υπηρεσιακό ταξίδι και συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα.

Καθώς οι προτεραιότητες, όσον αφορά τη λειτουργία του προγράμματος, έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο για το έτος 2008, οι υπάλληλοι πρέπει να σημειώσουν σε ποια ή σε ποιες από τις αναγραφόμενες προτεραιότητες ανταποκρίνεται η αίτηση συμμετοχής τους (Πεδίο V). Η συμπλήρωση αυτή είναι απαραίτητη για την εκ των υστέρων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος.

 

3. Αντίγραφο κτήσης τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τις επιλογές της χώρας υποδοχής, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλό επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και κυρίως όσον αφορά στην ορολογία στον τομέα της φορολογίας.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος εφοριακοί υπάλληλοι μόνο μία φορά καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας (2008 - 2013), εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, που επιβάλλουν την εκ νέου συμμετοχή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση της εγκυκλίου όλοι οι εφοριακοί υπάλληλοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό βελτιώνει τη λειτουργία της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στο σύνολό της.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο υπόψη πρόγραμμα είναι η πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας και της πρακτικής της εφαρμογής (ΦΠΑ ή άμεση φορολογία) στη χώρα μας, καθώς και/ή η γνώση των διαδικασιών διοικητικής συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να αποστείλουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι 28 Μαρτίου 2008, στην ομάδα συντονισμού του προγράμματος Fiscalis, υπόψη κ. Σπύρου Καλλιμάνη, σε δύο αντίγραφα. Η διαβίβαση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει με υπηρεσιακό σημείωμα, υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος.

Οι εφοριακοί υπάλληλοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για το έτος 2007 και δεν συμμετείχαν τελικά, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.

Προτεραιότητες έτους 2008.

Για το έτος 2008 έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο οι κάτωθι προτεραιότητες, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος:

Ως προς την έμμεση φορολογία:
1. Κατανόηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας & της εφαρμογής της από τα Κ.Μ. (ΦΠΑ).
o Δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου εφαρμογής της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας.
o Δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου εφαρμογής της νέας κοινοτικής νομοθεσίας.
o Γνώση της φορολογικής νομοθεσίας και των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα άλλα Κ.Μ.
2. Επίτευξη αποτελεσματικής, αποδοτικής και διευρυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των Κ.Μ..
o Βελτίωση της λειτουργίας της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ φορολογικών διοικήσεων.
o Προώθηση της αποτελεσματικότητας των πολυεθνικών ελέγχων.
o Λειτουργία, βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.
o Ανάπτυξη νέων συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.
3. Βελτίωση Διοικητικών Διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διοικήσεων και των φορολογουμένων μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης καλών πρακτικών μεταξύ των Διοικήσεων.
o Καταπολέμηση της απάτης.
o Βελτίωση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου.
o Βελτίωση του φορολογικού ελέγχου και της είσπραξης απαιτήσεων.
o Ευνοϊκή μεταχείριση της εθελοντικής συμμόρφωσης και μείωση των εμποδίων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
o Ανάπτυξη στρατηγικών στην ηλεκτρονική διοίκηση και προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο φορολογικό έλεγχο.
Ως προς την άμεση φορολογία:
4. Η εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών και διοικητικής συνεργασίας, καθώς και της ανταλλαγής εμπειρίας ορθών διοικητικών πρακτικών.
o Βελτίωση της λειτουργίας της αμοιβαίας συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας.
o Λειτουργία, βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.
o Ανάπτυξη νέων συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.
5. Η εξοικείωση των υπαλλήλων των φορολογικών διοικήσεων με την κοινοτική νομοθεσία και τις πρακτικές εφαρμογής της στα κράτη μέλη.
o Δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου εφαρμογής της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας.
o Δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου εφαρμογής της νέας κοινοτικής νομοθεσίας.
o Γνώση της φορολογικής νομοθεσίας και των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα άλλα Κ.Μ.
o Βελτίωση γνώσης και κατανόησης των διεθνών εξελίξεων που επηρεάζουν την Κοινοτική νομοθεσία στην άμεση φορολογία.
Φόροι Ασφαλίστρων:
6. Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των Κ.Μ. – αποτελεσματική εφαρμογή νομοθεσίας.
Κοινά Ζητήματος Προγράμματος:
7. Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων οργάνων και υπαλλήλων για την εκπαίδευση, ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων εργαλείων στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος για το έτος 2008, προτεραιότητα θα δοθεί σε δραστηριότητες που αφορούν:

- Καταπολέμηση της απάτης και τη βελτίωση της χρήσης των πολυεθνικών ελέγχων.
- Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διοίκησης και της χρήσης των ελεγκτικών τεχνολογιών από τις διοικήσεις.
- Βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου.
- Βελτίωση της λειτουργίας της διοικητικής συνεργασίας.

Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος.

Από τη μέχρι τώρα λειτουργία του προγράμματος FISCALIS (1998-2007), φαίνεται ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν επωφελές για τη φορολογική μας διοίκηση, ειδικότερα σε ατομικό επίπεδο των συμμετεχόντων, καθότι επέτρεπε την απόκτηση γνώσεων και νέων εμπειριών.

Είναι όμως βέβαιο ότι το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο, για τη βελτίωση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στο σύνολό της. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτείται η ενεργός εμπλοκή των ανωτέρων ιεραρχικά στελεχών της φορολογικής μας διοίκησης – Προϊστάμενοι των υπηρεσιών και κυρίως των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου.

Στα πλαίσια αυτά, οι Προϊστάμενοι μπορούν και θα πρέπει:
• Να ζητήσουν την πραγματοποίηση ειδικών προγραμμάτων με συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης, υποδεικνύοντας ενδεχομένως και συγκεκριμένους υπαλλήλους. Τέτοια προγράμματα μπορεί να έχουν και μικρότερη διάρκεια π.χ. 2 – 5 ημέρες.
• Να υποδείξουν θέματα προς διερεύνηση, τα οποία θεωρούν ότι θα βοηθήσουν την υπηρεσία τους ή το σύνολο της φορολογικής διοίκησης. Η υπόδειξη αυτή μπορεί να γίνει, είτε προς τους υπαλλήλους που οι ίδιοι θα προτείνουν να συμμετάσχουν, είτε προς τη 14η Δ/νση – Τμήμα Ε’, ώστε να δοθούν σε όλους τους υπαλλήλους για διερεύνηση.
• Να αξιοποιήσουν τις εκθέσεις που οι μετέχοντες στο πρόγραμμα υπάλληλοι συντάσσουν μετά την επάνοδό τους από την ανταλλαγή.

Οι ανωτέρω προτάσεις θα ομαδοποιηθούν από την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος, που υπηρετεί στη 14η Δ/νση και μετά την έγκρισή τους από την υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα επιδιωχθεί η υλοποίησή τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να επικοινωνούν με το συντονιστή του προγράμματος κ. Καλλιμάνη στο τηλέφωνο 210 36 45 869.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ …………………………………….ΕΠΩΝΥΜΟ ……………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ………………………………..ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ …………………………..
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ……………………………………………………………………………………
ΠΟΛΗ ……………………..……. Τ.Κ. …..………….. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………...……………………

ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΕΙ ……… ΤΕΙ ……. ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ …………….…………
ΑΕΙ / ΤΕΙ …………………………………………………………………………………………………
ΤΜΗΜΑ ………………………………………………………………………………………………….
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ …………………………………………………………………………………….
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
MSc (ή ισότιμο): ΤΙΤΛΟΣ ………………………………………………………………………………
ΙΔΡΥΜΑ: …………………………………………………………… ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. …………………
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ: ΤΙΤΛΟΣ ………………………………………………………………………………
ΙΔΡΥΜΑ: ……………………………………………………………ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. …………………

ΙII. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΙΤΛΟΣ ΓΝΩΣΗΣ
Α- ………………..…………………………. ..……………………………………………….
Β- …….…………………….………………. …..…………………………………………….
Γ- …….……………………………….……. ...………………………………………………
Δ- ……..………………………………….… .………………………………………………..

ΙV. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ .…….…………
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ ……………………………………………… ΒΑΘΜΟΣ …...….……………
ΥΠΗΡΕΣΙΑ …………………………………………………….. ΤΗΛ. ΥΠΗΡ. ……….……………….
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ (αν είστε αποσπασμένος) ……………………………………….……………….
ΘΕΣΗ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ……………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………………….………………………….
……………………………………………………………………………….…………………………….
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (συνοπτικά) ….………………………….…… ………………………………………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………….
……………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………..……………………….……………………………………..

V. ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣ. (Σημειώστε Χ)

1. Κατανόηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας & της εφαρμογής της από τα
Κράτη Μέλη (ΦΠΑ)……………………………………….…………………………..…
2. Επίτευξη αποτελεσματικής, αποδοτικής και διευρυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των Κ.Μ. (ΦΠΑ)…………....
3. Βελτίωση Διοικητικών Διαδικασιών – Διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των Διοικήσεων (ΦΠΑ)………………………………….…………………………………..
4. Εξασφάλιση αποδοτικής και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών και διοικητικής συνεργασίας – διάδοση ορθών διοικητικών πρακτικών (Άμεση φορολογία)…………………………………………..…………………………………..
5. Εξοικείωση με την κοινοτική νομοθεσία και τις πρακτικές εφαρμογής της στα κράτη μέλη (Άμεση φορολογία)………………………………………………….…....
6. Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των Κ.Μ. – αποτελεσματική εφαρμογή νομοθεσίας (Φόροι Ασφαλίστρων)………... ….…....
7. Ανάπτυξη συνεργασίας στην εκπαίδευση, ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων -εργαλείων στην εκπαίδευση…………………………………………………………..

APPLICATION FOR PARTICIPATION IN AN EXCHANGE

Please note that this application form should be filled in with due care as the information provided will be used for various purposes by different actors in the exchange process. The information provided will/should
- allow your national administration to make a selection of adequate exchange candidates;
- allow the host administration to give an appropriate follow-up to your application by setting up an exchange programme which satisfies your needs;
- serve as a basis for the evaluation of the exchange both at national and Community level.

1. Surname:
2. First Name(s):
3. Gender: Male Female
4. Date of Birth: Day/Month/Year

5. Country of my Administration:
6. Contact details:
Office Name:
Full Address:
International Tel: Mobile phone:
E-mail Fax:
7. The exchange visit will be on the following taxation area(s):
VAT Excise Direct taxation Insurance

8. Your language knowledge

Language
Passive knowledge
Reading and Listening Command
of spoken language
3 2 1 3 2 1Use the following self-assessment descriptions for determining your level:

Reading and Listening Speaking
3 I can understand any text on common or job related matters with the occasional use of a dictionary. I can follow most lectures, discussions and debates with relative ease. 3 I can have conversations and participate in debates on most topics with relative ease.

2 I can understand straightforward texts on subjects related to my fields of interest. I can understand straightforward information about common everyday or job-related topics, provided speech is clear and generally familiar accent is used. 2 I can have straightforward discussions on topics related to my fields of interest.

1 I can understand short, simple texts in common every day language. I can understand everyday expressions dealing with simple and concrete everyday needs in clear, slow and repeated speech. 1 I can make myself understandable on simple common topics with a limited vocabulary and frequent errors.

Please specify further your level of language knowledge (e.g. language courses followed, qualifications gained, etc):

9. What is your specific area of work or function; your title and/or grade code? Specify if you work at a national, regional or local level of your administration.

10. Please explain clearly for your potential host what your main duties are:

11. My exchange visit is linked with the following objectives of the national exchange management plan and or the Fiscalis Action Plan:

12. What are the objectives for your exchange visit?

13. What are the expected benefits from your exchange visit?

14. Countries you would like to visit as an applicant.
Put the countries of your choice in priority order (1, 2, 3,).
Number 1 indicates the country you prefer the most.

1. Austria Finland Latvia Romania
Belgium France Lithuania Slovakia
2. Bulgaria Germany Luxembourg Slovenia
Cyprus Greece Malta Spain
3. Croatia Hungary The Netherlands Sweden
Czech Republic Ireland Poland Turkey
Denmark Italy Portugal United Kingdom

Estonia
15. Proposed length of the exchange:
(The length may not exceed one month)
Number of working days:
16. Inconvenient dates for the visit:
(Day/Month/Year to Day/Month/Year)
17. Remarks of the applicant country:
(to be completed by the applicants’ Fiscalis team)

18. Remarks of the host country: