Αρ. πρωτ.: Δ17γ/130 /5/Φ8 - 14/06/2012 - Ενημέρωση για κρίσιμες διατάξεις του Ν. 4072/2012

Αρ. πρωτ.: Δ17γ/130 /5/Φ8 - 14/06/2012 - Ενημέρωση για κρίσιμες διατάξεις του Ν. 4072/2012

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για κρίσιμες διατάξεις του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86/11-4-2012)

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86/11-4-2012), ισχύοντος από 11-04-2012, με τίτλο «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».
 
Με τον ως άνω νόμο (άρθρο 326 παρ. 5), προστίθενται εδάφια στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 (Α΄ 274), ως εξής:
 
Άρθρο 326 παράγραφος 5:
«Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων, που υπόκεινται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα και από τους οποίους απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, διενεργείται ύστερα από προσκόμιση εκ μέρους του δικαιούχου ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τραπέζης.
Το δικαστήριο, που εξέδωσε την εκτελεστή απόφαση ή το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ενδίκου βοηθήματος, μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος, αναλόγως της φερεγγυότητας του δικαιούχου ή των λοιπών εγγυήσεων που προσφέρει ή κρίνονται αναγκαίες να μειώσει το ύψος της εγγυητικής επιστολής μέχρι του ενός δευτέρου.
Αν η άσκηση του ενδίκου βοηθήματος δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό ο εκτελεστός τίτλος μπορεί να εκτελεσθεί χωρίς εγγύηση, μετά την άπρακτη πάροδο 90 ημερών από την επίδοσή του.
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την καταβολή, και επιστρέφεται μετά από την προσκόμιση πιστοποιητικού αμετάκλητης, υπέρ του αντιδίκου του υπόχρεου, επίλυσης της διαφοράς ή της μη ασκήσεως ενδίκου μέσου ή βοηθήματος μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το νόμο».
 
Κατόπιν τούτων, οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα Εγκύκλιος, παρακαλούνται για την ορθή τήρηση των νέων διατάξεων.
 
Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την πιστή εφαρμογή της. Επίσης, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε (www.ggde.gr), για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.
 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ