Αρ. Πρωτ.: ΔΝΥ 1039632 ΕΞ - 08/03/2012 - Αποστολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων μηνυτήριων αναφορών ν.2523/1997

Αρ. Πρωτ.: ΔΝΥ 1039632 ΕΞ - 08/03/2012 - Αποστολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων μηνυτήριων αναφορών ν.2523/1997

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Υποβολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων μηνυτήριων αναφορών και αιτήσεων ποινικών διώξεων

ΣΧΕΤ: α) Η αριθ. ΠΟΛ.1049/24.2.2012 Ε.Δ.Υ.Ο.
β) Το με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Υ. 1159503 ΕΞ 2011/22.11.2011 έγγραφο μας 
γ) Το με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Υ. 1169303 ΕΞ 2011/13-12-2011 έγγραφο μας
 
Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα μας. σας παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί υποβολής α) των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 μηνυτήριων αναφορών για τα αδικήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του ιδίου νόμου και β) των αιτήσεων ποινικής δίωξης για καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (αρθ. 25 ν. 1882/1990, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3943/2011).
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι Περιφερειακές Δ/νσεις του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε ), η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών του Σ.Δ.Ο.Ε. και όλες οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και στις κατά τόπους αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις τις συνημμένες στην παρούσα συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβληθεισών μηνυτήριων αναφορών και αιτήσεων ποινικής δίωξης, χωριστά για τα αδικήματα του ν. 2523/1997 (ΈΝΤΥΠΟ 1) και του ν. 1882/1990 (ΕΝΤΥΠΟ 2), όπως ισχύουν, ανά τρίμηνο και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη του, αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο του 2012.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Υποβολή συγκεντρωτικών στοιχείων αναφορών του ν.2331/1995 και του ν.3691/2008.

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθ. ΠΟΛ.1049/24.2.2012 Ε.Δ.Υ.Ο.
 
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας δόθηκαν οδηγίες για αποστολή στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αναφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 29 περ. β' του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, για περιπτώσεις που διαπιστώνονται φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες αποτελούν βασικά αδικήματα του ίδιου ως άνω νόμου, όπως ισχύει (άρθρο 3 περ. ιη'), σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής: 
 
Οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) θα αποστέλλουν στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Διεύθυνση Ελέγχων - Τμήμα Δ' και στις κατά τόπους αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις τη συνημμένη στην παρούσα συγκεντρωτική κατάσταση (ΕΝΤΥΠΟ 3) συμπληρωμένη με βάση τα στοιχεία των υποβληθεισών ανά τρίμηνο στη Δ/νση Ελέγχων σχετικών αναφορών. Τα ως άνω συγκεντρωτικά στοιχεία θα αποστέλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου, αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο του 2012.
 
Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα σχετικά συγκεντρωτικά στοιχεία, εντέλλονται για τον έλεγχο της ορθής και έγκαιρης υποβολής των μηνυτήριων αναφορών/αιτήσεων ποινικής δίωξης, καθώς και των αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 
 
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ