Αρ. πρωτ.: ΔΝΥ Α 1110179 ΕΞ - 26/07/2012 - Αποστολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων μηνυτήριων αναφορών

Αρ. πρωτ.: ΔΝΥ Α 1110179 ΕΞ - 26/07/2012 - Αποστολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων μηνυτήριων αναφορών

ΘΕΜΑ: Αποστολή τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων μηνυτήριων αναφορών ν.2523/1997 και αιτήσεων ποινικής δίωξης κατ  άρθρο 25 ν.1882/1990, όπως ισχύουν

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. ΔΝΥ 1039632 ΕΞ 8.3.2012 έγγραφό μας
 
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο μας, σας παρασχέθηκαν οδηγίες για την ανά τρίμηνο αποστολή στη Δ/νση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και στις κατά τόπους αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις συγκεντρωτικών καταστάσεων υποβληθεισών μηνυτήριων αναφορών και αιτήσεων ποινικής δίωξης για τα αδικήματα των άρθρων 17, 18 & 19 ν.2523/1997 και 25 ν. 1882/1990 αντίστοιχα, όπως ισχύουν.
 
Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, έχουν ήδη αναρτηθεί στο site της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων που λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο (INTRANET) του Υπουργείου (http://10.16.5.21), στην επιλογή «Τμήμα Α' - Θέματα Ποινών», φόρμες προς συμπλήρωση με τον τίτλο «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΗΝΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 17, 18 & 19 ν.2523/97» και «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 25 Ν.1882/90», οι οποίες θα συμπληρώνονται με τα στοιχεία των υποβαλλόμενων από τις Επιχειρησιακές και Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα μηνυτηρίων αναφορών και αιτήσεων ποινικής δίωξης και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προς τη Δ/νση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης και τις κατά τόπους αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις. Η πρόσβαση των Δ.Ο.Υ. στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα πραγματοποιείται προς το παρόν μέσω των κωδικών που έχουν ήδη παρασχεθεί στο Τμήμα Ελέγχου.
 
Η αποστολή θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά ανά τρίμηνο και το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου από την πάροδο κάθε τριμήνου, αρχής γενομένης από το Γ' τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Επί μη υποβολής, θα αποστέλλονται οι φόρμες με την ένδειξη «Μηδενικό Δελτίο».
 
Επισημαίνεται ότι τα σχετικά στατιστικά δελτία θα αποστέλλονται αποκλειστικά με την ανωτέρω διαδικασία, καταργουμένης της έως σήμερα ταχυδρομικής αποστολής τους. 
 
Με την παρούσα, παρακαλούμε να μην κοινοποιούνται εφεξής στη Δ/νση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης οι ίδιες οι υποβαλλόμενες στον αρμόδιο εισαγγελέα μηνυτήριες αναφορές.
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
 
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας