Αριθμ. οικ.: 53969/2014/22.10.2014 Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, καθώς και του αριθμού των αδειών διαμονής φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητε

Αριθμ. οικ.: 53969/2014/22.10.2014 Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, καθώς και του αριθμού των αδειών διαμονής φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητε

Αριθμ. οικ.53969/2014 

(ΦΕΚ Β' 2928/30.10.2014) 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των παραγράφων Α3 του άρθρου 16 και 12 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».  

2. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).  

3. Το π.δ.178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118 /2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) και ισχύει.  

5. To π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

6. Το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

7. Την με αριθμό 4062/25.7.2014 (ΦΕΚ 2110 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο».  

8. Την αριθμ. 34658/4−7−2014 (ΦΕΚ 1825 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».  

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1  

1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα επενδυτή/ων για την πραγματοποίηση επένδυσης ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ για έκαστον εξ’αυτών που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία.  

2. Στο πλαίσιο της ίδιας επένδυσης επιτρέπεται επίσης να εισέλθουν και διαμείνουν στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτης χώρας (στελέχη), ο αριθμός των οποίων καθορίζεται αναλόγως του ύψους της επένδυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.  

3. Αρμόδια υπηρεσία για την εισήγηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη σκοπιμότητα εισόδου και διαμονής των αναφερομένων στην παράγραφο 2 στελεχών, ορίζεται η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  

 

Άρθρο 2

 

1. Για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης υποβάλλεται, δια μέσου της αρμόδιας προξενικής αρχής, αναλόγως του τόπου διαμονής του/των επενδυτών, σχετική αίτηση στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

Α. Συνοπτική μελέτη παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το Υπόδειγμα της αρμόδιας υπηρεσίας στην οποία θα αναφέρονται:  
− Τα στοιχεία του υφιστάμενου ή υπό σύσταση του φορέα της επένδυσης (Επωνυμία, Νομική Μορφή, Μετοχική/ Εταιρική Σύνθεση)  

− Το αντικείμενο της επένδυσης και σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικείμενου  

− Ο τόπος εγκατάστασης  

− Το ύψος επένδυσης και το χρηματοδοτικό σχήμα  

− Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης  

− Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα για τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας της επένδυσης (προβλέψεις βιωσιμότητας και ταμειακές ροές)  

− Ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία της επένδυσης  

Β. Στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών (επενδυτές και στελέχη), για τους οποίους ζητείται άδεια εισόδου ή διαμονής και ειδικότερα για κάθε άτομο:  

− Στοιχεία ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, Υπηκοότητα και Στοιχεία Διαβατηρίου) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα  

− Ιδιότητα του ατόμου και αντικείμενο που θα αναλάβει σε σχέση με την επένδυση.  

− Προβλεπόμενος χρόνος εισόδου και παραμονής, ο οποίος συναρτάται με τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης.  

Γ. Τεκμηρίωση της δυνατότητας του επενδυτικού φορέα για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή και κινητών αξιών για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.  

2. Η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εξετάζει το φάκελο της αίτησης και διαβιβάζει την εισήγησή της στην αρμόδια Προξενική Αρχή.  

3. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις από ήδη λειτουργούσες ημεδαπές επιχειρήσεις ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που ήδη διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα, και επιθυμούν την είσοδο στελεχών, η αίτηση με τα υπό στοιχείο Α, Β και Γ έγγραφα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η εισήγηση της εν λόγω υπηρεσίας αποστέλλεται στην Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ή στις ελληνικές προξενικές αρχές των χωρών που διαμένουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τους χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.  

 

Άρθρο 3  

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην κοινή απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014.  

2. Η άδεια διαμονής εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, και η οικεία απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σε όσες περιπτώσεις στις αιτούμενες ειδικότητες περιλαμβάνεται υπαλληλικό και τεχνικό προσωπικό, η άδεια διαμονής κοινοποιείται και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

Άρθρο 4

  

Ο αριθμός των στελεχών της παρ 2 του άρθρου 1 της παρούσας, στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής στο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της επένδυσης, συναρτάται με το ύψος της επένδυσης ως εξής:

Ύψος επένδυσης για το σύνολο των επενδυτών

Ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών της παρ 2 του άρθρου 1 της παρούσας (στελέχη)

έως 300.000

0

300.001 – 1.000.000

1

1.000.001 – 3.000.000

2

3.000.001 – 5.000.000

3

5.000.001 – 10.000.000

4

10.000.001− 15.000.000

5

15.000.001 – 20.000.000

6

20.000.001 – 25.000.000

7

25.000.001 – 30.000.000

8

30.000.001 – 40.000.000

9

Άνω των 40.000.000

10

 

Άρθρο 5  

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για κάθε μεταβολή στην υλοποίηση ή λειτουργία της επένδυσης έναντι της αρχικής εισήγησής της.  

2. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι (επενδυτές) οφείλουν:  

α) να γνωστοποιούν άμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων) τυχόν μεταβολές στην εξέλιξη της επένδυσης σε σχέση με την αρχικά υποβληθείσα μελέτη,  

β) να υποβάλλουν κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων) Δελτίο Υλοποίησης −Λειτουργίας της επένδυσης, σύμφωνα με υπόδειγμα της αρμόδιας υπηρεσίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους ενδιαφερόμενους (επενδυτές) μπορεί να επιβεβαιώνονται με διοικητικό ή και επιτόπιο έλεγχο.  

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014  

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ