Αρ. πρωτ.: οικ.2/95266/ΔΕΠ/11.12.2014 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014

Αρ. πρωτ.: οικ.2/95266/ΔΕΠ/11.12.2014 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014

Αθήνα, 11 /12/2014
Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τμήμα Β' Συνταξιοδοτικής Πολιτικής: 2103338419
Τμήμα Δ' Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων: 2103338391

Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα: 2103329704
2103329701

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

Σας κοινοποιούμε:

α) τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008,όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης -Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β'), γ) της Απόφασης - Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ') και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α'/246/15-11 -2014), προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους

β) την αριθμ.οικ2/88371/ΔΕΠ/17.11.2014 (ΦΕΚ 3093 Β) κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, αναφορικά με την καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246 Α'), καθώς και

γ) την αριθμ.οικ2/88380/ΔΕΠ/17-11-2014 (ΦΕΚ 3093 Β ) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την καταβολή διαφορών αποδοχών και συντάξεων στους Δικαστικούς Λειτουργούς και στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ.6 και 7 του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246 Α').

Α. Ειδικότερα, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4307/2014, κρίνεται σκόπιμο, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, να τονισθούν τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναπροσαρμόζονται αναδρομικά, από 01.08.2012, καταργουμένων των σχετικών διατάξεων των περιπτώσεων 31, 32 και 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α'222). Επίσης, διευκρινίζεται ότι η κατάργηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 διατάξεων δεν θίγει την επελθούσα από 01.08.2012 (με την περίπτωση 38 της υποπαραγράφου Γ.1 του εν λόγω άρθρου και νόμου) παύση της αναστολής ισχύος των διατάξεων περί μισθολογικών προαγωγών και επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Με τις διατάξεις της περ.α. της παρ.2, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 50 του ν.3205/2003 και ο μηνιαίος βασικός μισθός του βαθμού του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών των λοιπών βαθμών, καθορίζεται σε 887 €. Με βάση το βασικό αυτό μισθό οι βασικοί μισθοί των υπολοίπων βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, διαμορφώνονται ως εξής:

   

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΙ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ

   

1-8-2012

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.)

   

2,373

2.105 €

   

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος

   

2,123

1.883 €

   
 

 

Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής

   

1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός

1,957

1.736 €

Τακτικής Αεροπορίας

   

Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι

1,822

1.616 €

Υποστράτηγος και αντίστοιχοι

1,717

1.523 €

Ταξίαρχος και αντίστοιχοι

1,592

1.412 €

Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι

1,377

1.221 €

Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι

1,231

1.092 €

Ταγματάρχης και αντίστοιχοι

1,151

1.021 €

Λοχαγός και αντίστοιχοι

1,096

972 €

Υπολοχαγός και αντίστοιχοι

1,061

941 €

Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι

1,000

887 €

Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι

0,950

843 €

Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι

0,920

816 €

Επιλοχίας και αντίστοιχοι

0,885

785 €

Λοχίας και αντίστοιχοι

0,809

718 €

Δεκανέας και αντίστοιχοι

0,570

506 €

Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που

   

δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του

0,320

284 €

υποχρεώσεις

   
 

Με τις διατάξεις της υποπερ.β. της παρ.2, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των παρ.3 έως και 8.α του άρθρου 51 του ν.3205/2003. Ειδικότερα:

Το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (παρ.3 του άρθρου 51 του ν.3205/2003), καθορίζεται στο ποσό των 105,86 € για όλους τους στρατιωτικούς.

Για τους εγγάμους χωρίς τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε 159,61 €.

Για εγγάμους ή διαζευγμένους ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή αγάμους οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό του επιδόματος αυτού ορίζεται σε 212,94 €.

Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Εφέδρων και των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε 105,86 €. Διευκρινίζεται ότι, από 1-8-2012, καταργείται η διάταξη του τέταρτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 51 του Ν.3205/2003, που προέβλεπε ότι τη χορήγηση προσαυξημένου επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (λόγω ύπαρξης προστατευομένων μελών - τέκνων) δικαιούται μόνο ο ένας εκ των συζύγων, στην περίπτωση που αμείβονται και οι δύο με βάση το ειδικό μισθολόγιο του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε συμμόρφωση της Διοίκησης προς αμετάκλητες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που έκριναν ως αντισυνταγματική την εν λόγω διάταξη. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή το προσαυξημένο (λόγω προστατευόμενων μελών) επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών χορηγείται και στους δύο συζύγους.

Το επίδομα ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια (παρ.4 του άρθρου 51 του ν.3205/2003):

1) Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται, από 1-8-2012, κατά περίπτωση, ως εξής:

i. Για ανώτατους αξιωματικούς σε 294,05€ και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές σε 180,82€.

ii. Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες σε 138,23€.

2) Για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για το προσωπικό του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος καθορίζεται, από 1-8-2012 κατά περίπτωση ως εξής:

i. Για ανώτατους αξιωματικούς σε 268,07€ και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους σε 165,30€.

ii. Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε 122,72€.

Επίσης, διευκρινίζεται, από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών).

Συνεπώς, για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού και το εν λόγω επίδομα, από 1-82012, δεν ισχύει η διάταξη της παρ.8 του άρθρου 17 του ν.3648/2008 (ΦΕΚ Α'/38). Το επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης (παρ.5 του άρθρου 51 του ν.3205/2003), καθορίζεται, από 1-8-2012, κατά βαθμό ως εξής:

i. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε 624,13€.

ii. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της 1ης Στρατιάς, τον Αρχηγό Στόλου και τον Αρχηγό τακτικής Αεροπορίας, καθώς και για τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος σε 412,62€.

iii. Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε 321,02€.

iv. Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια δέκα ευρώ 235,75€.

v. Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε εκατόν τριάντα τρία ευρώ 149,49€.

vi. Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε 107,01€.

vii. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 45,39€.

viii. Για τους κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 33,81€.

ix. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες, σε 27,58 €. Τα έξοδα παράστασης (παρ.6 του άρθρου 51 του ν.3205/2003) καθορίζεται, από 1-8-2012, ως εξής:

 

I.-

Αρχηγός Γ.Ε.Ε.Θ.Α.

391,57 €

II.-

Αρχηγοί Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και του Π.Σ.

239,47 €

III.-

Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής της Πρώτης Στρατιάς, Αρχηγός του Στόλου και Αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας

162,84 €

 

Το επίδομα Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης (παρ.7 του άρθρου 51 του ν.3205/2003) καθορίζεται, από 1-8-2012, ως εξής:

1. Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά, σε 107,01€.

ii. Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε 85,77€.

iii. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς, σε 64,12€.

iv. Για Κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε 42,89€.

v. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες σε 28€.

Το επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων (περ.α' της παρ.8 του άρθρου 51 του ν.3205/2003) καθορίζεται, από 1-8-2012, σε 45,39€.

Με τις διατάξεις της υποπερ.γ. της παρ.2, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 51 του ν.3205/2003.

Ειδικότερα, το επίδομα ειδικών συνθηκών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, καθορίζεται από την ανωτέρω ημερομηνία, μηνιαίως, σε ποσό ίσο με 68,46 €. Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας.

Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της υποπερ.δ. της παρ.2, το ωρομίσθιο που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) (περ.β' της παρ.8 του άρθρου 51 του ν.3205/2003), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις αριθμ.8002/32/122-α/6-9-2007 (ΦΕΚ Β'1803) και αριθμ.2/2381/0022/5-5-2009 (ΦΕΚ Β' 928) Κ.Υ.Α., διαμορφώνεται, από 1-82012, σε δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (2,77€).

Επίσης, με τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της υποπερ.δ. της παρ.2, ορίζεται ότι οι αναπροσαρμογές των αποδοχών που λαμβάνουν χώρα με τις διατάξεις τις εν λόγω παραγράφου δεν δύνανται να οδηγήσουν στη διαμόρφωση συνολικού ύψους μηνιαίων μικτών αποδοχών μεγαλύτερου από το (γενικό) ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών των απασχολουμένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. (παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3833/2010), δηλαδή τις μηνιαίες μικτές αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες, από 1-1-2013 και εντεύθεν, έχουν διαμορφωθεί στο ποσό των 4.750,00€.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των αναπροσαρμοσμένων (μικτών) αποδοχών και συντάξεων καθώς και της διαφοράς (μικτών) αποδοχών και συντάξεων, οι οποίες απορρέουν από την αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως 31.12.2014 προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και απόστρατους.

3. Με τη διάταξη της παραγράφου 4 ορίζεται ότι η σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 αναδρομική αναπροσαρμογή των αποδοχών των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δεν θίγει σε καμία περίπτωση τη χορήγηση της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης (500,00€) που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.4. της παραγράφου Α' του Άρθρου Πρώτου του ν.4254/2014 (Α' 85).

Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα τυχόν συμψηφισμού της εν λόγω χορηγηθείσας παροχής με τις προκύπτουσες αναδρομικές διαφορές αποδοχών των εν λόγω στελεχών, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-11-2014.

4. Με τη διάταξη της παραγράφου 5 ορίζεται ότι αναπροσαρμόζεται η προσωπική διαφορά της περίπτωσης 2 της Υποπαραγράφου Ε.3 της Παραγράφου Ε' του τρίτου άρθρου του ν.4254/2014 (αφορά τους Ανάπηρους Πολέμου Αξιωματικούς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, οι οποίοι εντάχθηκαν σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Συνεπώς, η προαναφερθείσα προσωπική διαφορά επανακαθορίζεται (από 1-4-2014) μειούμενη σε τέτοιο ύψος ώστε, συναθροιζόμενη με τις λοιπές τακτικές μηνιαίες αποδοχές της ανωτέρω κατηγορίας προσωπικού (οι όποιες αναπροσαρμόζονται βάσει των διατάξεων της παρ.2), να μην οδηγεί σε συνολικό επίπεδο αποδοχών υψηλότερο από αυτό που ίσχυε κατά την 31-7-2012.

5. Με τις διατάξεις της παρ.6, με τις οποίες αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παρ.1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014 (Α'143) και προστίθενται περιπτώσεις γ', δ', ε' και στ', αποτυπώνονται τα ποσά των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών και των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως αυτά διαμορφώνονται, αναδρομικά από 1-8-2012 και εντεύθεν, λόγω κατάργησης, από την εν λόγω ημεροχρονολογία, των διατάξεων των περιπτώσεων 13, 14 και 15 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ' του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, η οποία έχει ήδη επέλθει με τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014.

Ειδικότερα, από 1-8-2012, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Πρωτοδίκη, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών όλων των άλλων βαθμών της ιεραρχίας των Δικαστικών Λειτουργών, διαμορφώνεται σε 2.067€. Με βάση το βασικό αυτό μισθό οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί της εν λόγω ιεραρχίας, διαμορφώνονται ως εξής:

   

ΒΑΣΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΙ

ΣΥΝΤΕ­

ΜΙΣΘΟΣ

 

ΛΕΣΤΗΣ

ΑΠΟ 1-8-2012

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), Πρόεδρος και Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Α.Π.), Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ., Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.)

2,00

4.134€

Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε., του Α.Π. και του Ε.Σ., Επίτροπος της Επικρατείας του Ε.Σ. και Επίτροπος της Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.

1,80

3.721€

Σύμβουλος της Επικρατείας, Αρεοπαγίτης, Αντεισαγγελέας του Α.Π., Σύμβουλος και Αντεπίτροπος του Ε.Σ., Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τ.Δ.Δ., Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων

1,60

3.307€

 

 

Πάρεδρος του Σ.τ.Ε., Εφέτης, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πάρεδρος του Ε.Σ. και Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

1,40

2.894€

     

Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Α' Τάξης

1,20

2.480€

Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και Ε.Σ., Πρωτοδίκης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Β' Τάξης

1,00

2.067€

Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και του Ε.Σ., Πάρεδρος Πρωτοδικείου, Πάρεδρος Εισαγγελίας, Πάρεδρος Πρωτοδικείου των Διοικητικών Δικαστηρίων και Ειρηνοδίκης Γ Τάξης

0,80

1.654€

Ειρηνοδίκης Δ' Τάξης

0,72

1.488€

 

Το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς αντιστάθμισης δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους οι δικαστικοί λειτουργοί (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), διαμορφώνεται, από 1-8-2012, κατά βαθμό ως εξής:

α.-

Ειρηνοδίκες Γ' και Δ' τάξεως, Δόκιμος Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

344,08€

β.-

Εισηγητής του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

487,97€

γ.-

Πρόεδρος Πρωτοδικών και αντίστοιχοι

563,04€

δ.-

Πάρεδρος του Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

594,32€

ε.-

Πρόεδρος Εφετών, Σύμβουλος της Επικρατείας και αντίστοιχοι

625,60€

στ.-

Αντιπρόεδρος και αντίστοιχοι

656,88€

ζ.-

Πρόεδρος και αντίστοιχοι

688,16€

 

Η πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, κατ' οίκον εργασία, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), διαμορφώνεται, από 1-8-2012, κατά βαθμό ως εξής:

Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και αντιστοίχων μέχρι και το βαθμό του Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου

769,12€

Για δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Ειρηνοδίκη Δ' Τάξης μέχρι και το βαθμό του Εισηγητή του Σ.τ.Ε. και αντιστοίχων

644,44€

 

Η αποζημίωση εξόδων παράστασης στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους, διαμορφώνεται, από 1 -8-2012, κατά βαθμό ως εξής:

Πρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

242,88€

Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. και αντίστοιχοι

161,92€

Σύμβουλος Επικρατείας και αντίστοιχοι

121,44€

 

Η αποζημίωση αυτή δεν παρέχεται σε δικαστικούς λειτουργούς που δεν φέρουν τους ανωτέρω βαθμούς, ανεξαρτήτως της τυχόν μισθολογικής εξομοίωσης προς αυτούς.

Επίσης, από 1-8-2012, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των βασικών μισθών όλων των άλλων βαθμών ιεραρχίας του κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), διαμορφώνεται σε 2.067€. Με βάση το βασικό αυτό μισθό οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί της εν λόγω ιεραρχίας διαμορφώνονται ως εξής:
 

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-8-2012

   

Πρόεδρος

2,00

4.134€

Αντιπρόεδρος

1,80

3.721€

Σύμβουλος

1,60

3.307€

Πάρεδρος

1,40

2.894€

Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως

1,20

2.480€

Δικαστικός Αντιπρόσωπος

1,00

2.067€

Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

0,80

1.654€

 

 

Το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και για την αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται (οι λειτουργοί του Ν.Σ.Κ.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, διαμορφώνεται κατά βαθμό ως εξής:

α.-

Δόκιμος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

344,08€

β.-

Δικαστικός Αντιπρόσωπος

487,97€

γ.-

Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως

563,04€

δ.-

Πάρεδρος

594,32€

ε.-

Σύμβουλος

625,60€

στ.

Αντιπρόεδρος

656,88€

ζ.

Πρόεδρος

688,16€

 

 

Η πάγια αποζημίωση, λόγω της πολύωρης παραμονής τους στα δικαστήρια, της απασχόλησής τους χωρίς ωράριο εργασίας, καθώς και ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών σε παραμεθόριες περιοχές, διαμορφώνεται, από 1-8-2012, κατά βαθμό ως εξής:

Δικαστικός Αντιπρόσωπος Α' Τάξεως μέχρι και Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.

769, 12€

Δόκιμος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος

644,44€

 

 

Η αποζημίωση εξόδων παράστασης, διαμορφώνεται, από 1-8-2012 κατά βαθμό ως εξής:

Πρόεδρος

242,88€

Αντιπρόεδρος

161,92€

Σύμβουλος

121,44€

 

6. Με τη διάταξη της περίπτωσης στ' της παρ.1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 86 του ν.4307/2014, ορίζεται ότι οι διαφορές (μικτών) αποδοχών και συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των μελών του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. (εν ενεργεία και συνταξιούχων) που προκύπτουν από τις διατάξεις των περιπτώσεων α' έως και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014, θα τους καταβληθούν απομειωμένες κατά το ήμισυ (50%).

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014 και ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των (απομειωμένων κατά 50%) διαφορών (μικτών) αποδοχών και συντάξεων, που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' έως και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως 30.6.2014, προς τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων.

8. Επισημαίνεται ότι, το ανώτατο όριο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (Α' 40), δηλαδή το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών των Δικαστικών Λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., διαμορφώνεται, από 1-8-2012, στο ποσό των 8.314,56€.

Επίσης, το ανώτατο όριο της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3808/2009 (Α' 227), δηλαδή το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. διαμορφώνεται, από 1-8-2012, στο ποσό των 5.964,33€.

Β. Όσον αφορά την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της υπ' αριθμ.οικ2/88371/ΔΕΠ/17.11.2014 (ΦΕΚ 3093 Β ) Κ.Υ.Α., κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :

1) Με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 1 του διατακτικού της εν λόγω κ.υ.α., προβλέπεται ότι οι διαφορές αποδοχών που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 86 του ν.4307/2014, για το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 30-11 -2014, για τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, θα καταβληθούν εφάπαξ στις 27-11-2014, μαζί με τις αναπροσαρμοσμένες με τις εν λόγω διατάξεις αποδοχές μηνός Δεκεμβρίου 2014.

2) Με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι, οι διαφορές συντάξεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α'), για το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 31-12-2014, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι συνταξιούχοι, θα καταβληθούν εφάπαξ στις 22-12-2014, μαζί με την αναπροσαρμοσμένη με τις εν λόγω διατάξεις σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2015. Οι κρατήσεις και οι μειώσεις επί των διαφορών συντάξεων θα υπολογιστούν με βάση τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015, η οποία θα καταβληθεί στις 22-12-2014. Τυχόν διαφορές οφειλόμενες σε μεταβολές της συνταξιοδοτικής κατάστασης που επήλθαν κατά το διάστημα από 1-7-2014 έως 31-12-2014 θα εκκαθαριστούν εντός του α' εξαμήνου 2015.

3) Με τις διατάξεις της παρ.Α.1 του άρθρου 2 ορίζεται ότι οι διαφορές αποδοχών και συντάξεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α'), για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014, για τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, θα καταβληθούν σε μηνιαίες δόσεις, ως εξής:

α. Εφόσον οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές (μικτές) διαφορές αποδοχών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση, την 27-1-2015.

β. Εφόσον οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές (μικτές) διαφορές αποδοχών τους υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση θα καταβληθεί την 271-2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται την εικοστή εβδόμη (27η) ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27-12-2017, οπότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση.

4) Με τις διατάξεις της παρ.Α.2 του άρθρου 2 προβλέπεται ότι η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει με μισθοδοτικές καταστάσεις, από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου, ή τους νομίμους αναπληρωτές τους, οι οποίες θα αποστέλλονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

5) Με τις διατάξεις της παρ.Α.3 του άρθρου 2 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των ως άνω διαφορών ήταν εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1-8-2012 έως 30-6-2014) και κατά το υπόλοιπο, κατέστησαν συνταξιούχοι, η εκκαθάριση και πληρωμή των ποσών της εν λόγω διαφοράς αποδοχών, που αφορούν το χρονικό διάστημα της ενέργειας, θα γίνει σε μία δόση την 27-1-2015, από την Υπηρεσία (από τους οικείους εκκαθαριστές του φορέα) στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους). Η πληρωμή των διαφορών συντάξεων, που αφορούν το λοιπό μέρος του ως άνω χρονικού διαστήματος (μέχρι 30-6-2014), στους εν λόγω δικαιούχους, θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Γ.Λ.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα για τους λοιπούς στρατιωτικούς συνταξιούχους. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όσοι δικαιούχοι κατέστησαν συνταξιούχοι μετά την 30-6-2014 (δηλαδή από 1-7-2014 και εντεύθεν) θα λάβουν τις διαφορές αποδοχών που αφορούν το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από τους οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των Υπουργείων, στα οποία υπηρέτησαν, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τα εν ενεργεία στελέχη, όπως αυτοί οι όροι προσδιορίζονται στην παρ.Α.1 του άρθρου 2. Το ίδιο θα ισχύσει και για όσα στελέχη καταστούν συνταξιούχοι μετά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης των ως άνω διαφορών αποδοχών (27-1-2015), εφόσον βέβαια οι εν λόγω δικαιούμενες διαφορές υπερβαίνουν το ποσό των 250,00€.

6) Με τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 2 προβλέπεται ότι για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι διαφορές μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης (ακαθάριστης) σύνταξης με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α') και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου 2012 μέχρι 30ης Ιουνίου 2014 στα ανωτέρω πρόσωπα καθώς και στα μέλη των οικογενειών στα οποία έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη όσων εξ αυτών έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Συγκεκριμένα, η 1η δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται με τη σύνταξη εκάστου μηνός. Εφόσον οι εν λόγω (ακαθάριστες) συνολικές διαφορές δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€), αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015.

Γ. Όσον αφορά την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της υπ' αριθμ.οικ2/88380/ΔΕΠ/17-11-2014 (ΦΕΚ 3093 Β ) Κ.Υ.Α., κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :

1) Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του διατακτικού της εν λόγω κ.υ.α., προβλέπεται ότι οι διαφορές αποδοχών που απορρέουν από τις διατάξεις των περιπτώσεων α' έως και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 6 και 7 του άρθρου 86 του ν.4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α'), για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014, για τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όλων των βαθμίδων θα καταβληθούν σταδιακά σε μηνιαίες δόσεις, ως εξής:

α. Εφόσον οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές (μικτές) διαφορές αποδοχών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€), αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση την 27-1-2015.

β. Εφόσον οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές (μικτές) διαφορές αποδοχών τους υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση θα καταβληθεί την 271-2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται την εικοστή εβδόμη (27η) ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27-12-2017, οπότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση.

2) Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 ορίζεται ότι η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει με μισθοδοτικές καταστάσεις, από τους οικείους εκκαθαριστές των δικαστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ. ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίες θα αποστέλλονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

3) Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί ή μέλη του Ν.Σ.Κ. κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1-8-2012 έως 30-6-2014) και κατά το υπόλοιπο, κατέστησαν συνταξιούχοι, η εκκαθάριση και πληρωμή των ποσών των εν λόγω διαφορών αποδοχών, που αφορούν το χρονικό διάστημα της ενέργειας, θα γίνει σε μία δόση την 27-1-2015 από την Υπηρεσία (από τους οικείους εκκαθαριστές) που υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους). Η πληρωμή των διαφορών συντάξεων, που αφορούν το λοιπό μέρος του ως άνω χρονικού διαστήματος (μέχρι 30-6-2014), στους εν λόγω δικαιούχους, θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Γ.Λ.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα για τους λοιπούς συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Ν.Σ.Κ.. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όσοι δικαιούχοι κατέστησαν συνταξιούχοι μετά την 30-6-2014 (δηλαδή από 1-7-2014 και εντεύθεν) θα λάβουν τις διαφορές αποδοχών που αφορούν το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από τους οικείους εκκαθαριστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τους εν ενεργεία λειτουργούς, όπως αυτοί οι όροι προσδιορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 1. Το ίδιο θα ισχύσει και για όσους λειτουργούς καταστούν συνταξιούχοι μετά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης των ως άνω διαφορών αποδοχών (27-1-2015), εφόσον βέβαια οι εν λόγω δικαιούμενες διαφορές υπερβαίνουν το ποσό των 250,00€.

4) Με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 2 ορίζεται ότι οι κρατήσεις και οι μειώσεις επί των διαφορών συντάξεων των συνταξιούχων του Δημοσίου δικαστικών λειτουργών και μελών του Ν.Σ.Κ. θα υπολογιστούν με βάση τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2014. Τυχόν διαφορές οφειλόμενες σε μεταβολές της συνταξιοδοτικής κατάστασης που επήλθαν κατά το διάστημα από 1-7-2014 έως 30-11-2014 θα εκκαθαριστούν εντός του α' εξαμήνου του 2015.

5) Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 προβλέπεται ότι οι διαφορές μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης (ακαθάριστης) σύνταξης, με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α' έως και στ' της παρ.1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 134/Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ.6 και 7 του άρθρου 86 του ν.4307/2014(ΦΕΚ 246/Α'), και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου 2012 μέχρι 30ης Ιουνίου 2014, στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Ν.Σ.Κ., καθώς και στα μέλη των οικογενειών στα οποία έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη όσων εκ των προαναφερομένων προσώπων έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Συγκεκριμένα, η 1η δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται με τη σύνταξη εκάστου μηνός. Εφόσον οι ανωτέρω συνολικές (ακαθάριστες) διαφορές δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€), αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015.

6) Διευκρινίζεται ότι η καταβολή των ως άνω διαφορών αποδοχών και συντάξεων στους Δικαστικούς Λειτουργούς και στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων (οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' έως και ε' της παρ.1 του άρθρου 181 του ν.4270/2014) θα καταβληθούν κατά 50% μειωμένες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση στ' της παρ.1 του ιδίου νόμου και άρθρου, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 86 του ν.4307/2014.

Δ. Οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Β και Γ, θα καταλογίζονται σε ΚΑΕ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία Προσωπικού

Χρονική Περίοδος αναφοράς

Από 01.08.2012 έως 30.06.2014

Από 01..07.2014 και εφεξής

     

1. Ένστολοι εν ενεργεία

ΚΑΕ: 0418

ΚΑΕ: 0411, 0414

     

2. Ένστολοι Συνταξιούχοι

ΚΑΕ: 0621

ΚΑΕ: 0613

     

3. Δικαστικοί εν ενεργεία

ΚΑΕ: 0263

ΚΑΕ: 0261

     

4. Δικαστικοί Συνταξιούχοι

ΚΑΕ: 0621

ΚΑΕ: 0612

 

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ