Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1149229 ΕΞ - 01/10/2013 - Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που λαμβάνει ευρωβουλευτής, κάτοικος Ελλάδας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1149229 ΕΞ - 01/10/2013 - Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που λαμβάνει ευρωβουλευτής, κάτοικος Ελλάδας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που λαμβάνει ευρωβουλευτής, κάτοικος Ελλάδας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σχετικά με το ως άνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 199 της ΣΕΚ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει τον κανονισμό του αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών του.

2. Περαιτέρω, με την 2005/684/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, θεσπίζεται το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 της εν λόγω Απόφασης ορίζεται ότι οι βουλευτές δικαιούνται εύλογης αποζημιώσεως, η οποία διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους.

3. Ακολούθως, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 της παραπάνω Απόφασης ορίζεται ότι, η αποζημίωση την οποία προβλέπει το άρθρο 9, υπόκειται σε φορολόγηση υπέρ των Κοινοτήτων, υπό τους ιδίους όρους που έχουν καθοριστεί βάσει του άρθρου 13 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Κοινοτήτων για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι η παράγραφος 1 δεν θίγει την εξουσία των κρατών μελών να υποβάλουν την αποζημίωση αυτή στις διατάξεις του εθνικού φορολογικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιβάλλεται διπλή φορολόγηση.

5. Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 30 της προαναφερθείσας Απόφασης ορίζεται ότι, το παρόν καθεστώς τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αρχίζει το έτος 2009.

6. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152) επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς που δηλώνεται με τις δηλώσεις των οικονομικών ετών 2011 έως 2015. Συγκεκριμένα, καθορίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι για το συνολικό καθαρό εισόδημα των Ευρωβουλευτών, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί ολόκληρου του ποσού.

7. Στο από 27.08.2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας από λογιστικό γραφείο, το οποίο και επισυνάπτεται μετά της συνημμένης σε αυτό βεβαίωσης αποδοχών (φωτοαντίγραφο), αναφέρεται ότι ευρωβουλευτής, κάτοικος Ελλάδας (ΑΦΜ:………), απέκτησε εισόδημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περίοδο από 01.01.2012-31.12.2012. Τίθεται το ερώτημα της φορολογικής μεταχείρισης του εισοδήματος αυτού, καθώς και του εάν οφείλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

8. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω συνάγεται ότι, οι αποδοχές που έλαβε ο φορολογούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα (Πίνακας 4Ζ-κωδ.:389) και προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία εκπίπτεται ο φόρος που παρακρατήθηκε υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πίνακας 8-κωδ.:651). Τέλος, στο εν λόγω εισόδημα επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης που υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

 

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ