Αριθ. πρωτ.: 18807 - 26/06/2012 - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4071/2012

Αριθ. πρωτ.: 18807 - 26/06/2012 - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4071/2012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄85 δημοσιεύτηκε ο ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του υπόψη νόμου και για λόγους πλήρους προσαρμογής με τα οριζόμενα της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του π.δ. 106/2007 σχετικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους».
 
Σύντομα θα σας αποσταλεί ερμηνευτική εγκύκλιος στην οποία θα ενσωματωθούν οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δοθεί από την Ε.Ε. σχετικά με την ορθή εφαρμογή των οριζόμενων στην Οδηγία 2004/38/ΕΚ, καθώς και σχετική νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στην παρούσα φάση κρίνουμε σκόπιμο να επιστήσουμε την προσοχή σας στις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 42 του ν. 4071/2012, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 17 παρ. 4 του π.δ. 106/2007.
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης και κατ’ αναλογία οι υπήκοοι τρίτων χωρών μέλη οικογένειας Έλληνα, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση δελτίου διαμονής μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία εισόδου τους στην ελληνική επικράτεια. Εάν το αίτημα υποβληθεί μετά τη λήξη του συγκεκριμένου διαστήματος, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταβάλλει πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ. 
 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήματα ανανέωσης δελτίου διαμονής ή μόνιμης διαμονής, μετά τη λήξη της ισχύος του δελτίου διαμονής.
 
Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας και στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 42 του ίδιου νόμου με τις οποίες συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3386/2005.
 
Με τις παραπάνω διατάξεις παρέχεται, ομοίως με τα μέλη οικογένειας των πολιτών της Ένωσης, το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς και στα μέλη οικογένειας Έλληνα.
 
                                                                                                                    
Η Διευθύντρια 
Μ. Ασκιανάκη