Αριθμ. πρωτ.: A1/29818/3474 - 13/7/2011 - Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011 περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης

Αριθμ. πρωτ.: A1/29818/3474 - 13/7/2011 - Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011 περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011 περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ.1125/31.5.2011 (ΑΔΑ 4Α3ΚΗ-Ν8)

Σύμφωνα με την αριθμ. K1-802/23.3.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470 Β΄) από την έναρξη ισχύος της (04.04.2011) η σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών πραγματοποιείται στις οριζόμενες σε αυτή Υπηρεσίες μίας Στάσης (Συμβολαιογράφοι, Πιστοποιημένα ΚΕΠ, Επιμελητήρια).

Ειδικά για τη ρύθμιση του θέματος της χορήγησης της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του Κεφ. Γ της αριθμ. Α2/29542/5347/1991 ΥΑ (ΦΕΚ 707 Β΄) βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μικτού βάρους κάτω των τεσσάρων τόνων για τις παραπάνω εταιρίες, οι οποίες ιδρύθηκαν σε Υπηρεσία μίας Στάσης, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1125/31.5.2011 (ΑΔΑ 4Α3ΚΗ-Ν8)

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΟΛ, το πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο απαιτείται, μεταξύ άλλων, ως δικαιολογητικό για την ταξινόμηση των οχημάτων της παραπάνω κατηγορίας θα χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης:
α) είτε με την έκδοση επανεκτύπωσης της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης, όπως ίσχυε και εξακολουθεί να ισχύει
β) είτε με τη χορήγηση πιστοποιητικού ως το συνημμένο στην ΠΟΛ.1125/31.5.2011 υπόδειγμα, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ K1-802/23.3.2011.

Μετά την υποβολή της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης το παραπάνω πιστοποιητικό εκδίδεται από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Για την ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των τεσσάρων τόνων εξακολουθεί να κατατίθεται ως δικαιολογητικό το προβλεπόμενο στις διατάξεις του Κεφ. Δ της αριθμ. Α2/29542/5347/1991 ΥΑ πιστοποιητικό περί πραγματοποίησης συγκεκριμένου ύψους ακαθάριστων εσόδων από τη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ