Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1080206 ΕΞ 2017 Αναστολή πλειστηριασμών με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής

Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1080206 ΕΞ 2017 Αναστολή πλειστηριασμών με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής

Αθήνα, 25 Μαΐου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1080206 ΕΞ2017/25-05-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μαυρομάτη
Τηλέφωνο: 210 3636872
Fax: 210 3635077

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 5597/11-5-2017 Ερώτηση του βουλευτή κ. Αντωνίου Γρέγου.

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0005335 ΕΞ 2017/1326/16-05-2017 υπηρεσιακού σημειώματος σας, με το οποίο μας αποστείλατε φωτ/φο της με αριθ. πρωτ. 5597/11-05-2017 Ερώτησης του βουλευτή κ. Αντωνίου Γρέγου αναφορικά με επιστολή των επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων Βόρειας Ελλάδας που έλαβε και με την οποία ζητείται η θέσπιση ακατάσχετου επιχειρησιακού λογαριασμού καθώς και η κατάργηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4335/2015 που αφορούν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο και την απόσυρση της σχετικής με το θέμα αυτό ΠΟΛ.1041/2017, σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο καθώς και τη διακοπή της παραγραφής τους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά, ποινικά και λοιπά μέτρα κατά των οφειλετών, μεταξύ των οποίων και η κατάσχεση εις χείρας τρίτων.

Επίσης, με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με την αριθμ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/3.4.2014 εγκύκλιο της Διοίκησης.

Επιπρόσθετα, με βάση τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94Α/14-08-2015), ισχύει το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο (κατά συνέπεια και γι’ αυτό που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα ή έχει ατομική επιχείρηση) μέχρι το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός (σχετ. ΠΟΛ.1222/2015 και ΠΟΛ.1182/2014).

Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1041/2017 κοινοποιήθηκαν στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. οι διατάξεις του όγδοου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ. 87Α’), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο του Κ.Πολ.Δ. (άρθρα 904-1054 «Αναγκαστική Εκτέλεση») και αφορούν στις σημαντικότερες μεταβολές που επήλθαν στο δίκαιο της (κοινής) αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλ. στις διαφορές που αναλύονται κυρίως μεταξύ ιδιωτών. Οι ανωτέρω γενικής ισχύος διατάξεις, οι οποίες ως επί το πλείστον αφορούν στην κύρια διαδικασία του πλειστηριασμού, εφαρμόζονται συμπληρωματικά για το Δημόσιο σύμφωνα με το δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης κατά Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού (άρθρο 89 του Κ.Ε.Δ.Ε.).

Ακολούθως, με την ΠΟΛ.1055/12.5.2010 τονίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος δεν υφίσταται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος (π.χ. όταν πρόκειται για ακίνητο του οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του και η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, η αξία της οποίας δεν απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις για την απαλλαγή Φ.Μ.Α. ως πρώτης κατοικίας) κλπ, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση, πριν την έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, εκτιμάται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., αν πιθανολογείται η κατάταξη του Δημοσίου στον πίνακα διανομής του πλειστηριάσματος του κατασχεθέντος ακινήτου καθώς και το χρονικό σημείο που κρίνεται πρόσφορο για τη διενέργεια του πλειστηριασμού από το Δημόσιο προκειμένου να εισπραχθεί σημαντικό ποσό οφειλής, αφού η μη τήρηση των προθεσμιών έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού δεν επιφέρει την ακυρότητα αυτού (άρθρο 41 Κ.Ε.Δ.Ε.).

Επιπρόσθετα, με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτών, αναστέλλεται κατά περίπτωση η λήψη των αναγκαστικών μέτρων ή η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού) και λοιπών μέτρων επί κινητών και ακινήτων, εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη. Ωστόσο, δεν προβλέπεται αναστολή των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που αποδίδονται από αυτές θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται σε άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές.
Επίσης, με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής αναστέλλεται κατά περίπτωση η ποινική διαδικασία ή αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

Τονίζεται τέλος, ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. που θεσπίζουν κατηγορίες ακατασχέτων (βλ. σχετ. άρθρο 17 Κ.Ε.Δ.Ε. για τα ακατάσχετα κινητά πράγματα), οι οποίες συμπληρώνονται με τη γενικότερη διάταξη περί ακατασχέτων που θεσπίστηκε με τις νέες διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. (άρθρο 953 παρ. 3).

Ο Γεν. Διευθυντής της Φορολογικής Διοίκησης
Ευθύμιος Σαΐτης