Αρ. πρωτ.: ΦΓ/9.1/οικ. 1722/127 - 16/2/2011 - Εφαρμογή του Νόμου υπ’αριθμ. 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α)

Αρ. πρωτ.: ΦΓ/9.1/οικ. 1722/127 - 16/2/2011 - Εφαρμογή του Νόμου υπ’αριθμ. 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α)

Ο Νόμος 3844/2010

Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τα κύρια σημεία του νόμου 3844/2010 και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή των συστημάτων αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, αρμοδιότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών, διευκολύνοντας έτσι την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

Με το Νόμο 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α) γίνεται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις «υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» και θεσπίζονται οι γενικές διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παροχών και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, διατηρώντας υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του Ν.3844/2010, μεταξύ άλλων, ορίζεται η έννοια:

Α) της υπηρεσίας, ως κάθε μη μισθωτή οικονομική δραστηριότητα που παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής, κατά το άρθρο 57 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Β) του συστήματος χορήγησης αδειών, ως κάθε διαδικασία που υποχρεώνει τον πάροχο ή τον αποδέκτη της υπηρεσίας να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για την έκδοση ρητής ή σιωπηρής απόφασης σχετικά με την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή με την άσκησή της.

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες, καθώς και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης του επαγγέλματος, εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3844/2010.

Ειδικότερα, τα κύρια σημεία του νόμου που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή των συστημάτων αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, αρμοδιότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών, είναι:

- Τα άρθρα 10 έως 14, για τη διασφάλιση της ελευθερίας εγκατάστασης των παρόχων, με τα οποία καθορίζεται το καθεστώς υπό το οποίο θα λειτουργούν τα συστήματα χορήγησης αδειών.

- Τα άρθρα 23 και 27, με τα οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων, για παροχή πληροφοριών στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους, καθώς και για την επίλυση των διαφορών.

- Τα άρθρα 29 και 30, τα οποία καθορίζουν τις υποχρεώσεις των ελληνικών Αρχών σχετικά με την παροχή πληροφοριών προς άλλα κράτη-μέλη, αναφορικά με παρόχους που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα-κράτη μέλη, μέσω κατάλληλης εποπτείας.

- Το άρθρο 30 καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις των ελληνικών Αρχών σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε πάροχο υπηρεσιών εγκατεστημένου στην Ελλάδα, ο οποίος μετακινείται προσωρινά σε άλλο κράτος-μέλος.

- Το άρθρο 31 το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις των ελληνικών Αρχών σχετικά με την παροχή πληροφοριών προς άλλα κράτη-μέλη, αναφορικά με παρόχους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα-κράτη μέλη και οι οποίοι παρέχουν προσωρινά υπηρεσίες στην Ελλάδα.

- Τέλος, το άρθρο 35, το οποίο προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε παρόχους υπηρεσιών, για παράβαση, μεταξύ άλλων, των διατάξεων των άρθρων 23 και 27.

Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων, για την εφαρμογή του Νόμου 3844/2010 έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στο «Θέμα» της παρούσης εγκυκλίου, τα κύρια σημεία των οποίων αναπτύσσονται κατωτέρω.

ΜΕΡΟΣ Β

Εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010

Χορήγηση άδειας υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα – Προθεσμίες, αιτήσεις, δικαιολογητικά (ΚΥΑ ΦΕΚ/Β/49/24-01-2011)

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμ. οικ. 158/25/ΦΓ9.1 (ΦΕΚ 49/Β/2011) η οποία:

- Στο άρθρο 4 καθιερώνει προθεσμίες για την εξέταση της πληρότητας δικαιολογητικών και αιτήσεων χορήγησης αδειών παροχής υπηρεσιών από αιτούντες-παρόχους που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα

Ως αρμόδιες αρχές νοούνται οι υπηρεσίες των Περιφερειών που χορηγούν τις επαγγελματικές άδειες.

- Στο άρθρο 5 εισάγει διάταξη με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε νομικά πρόσωπα.

- Τέλος, στο Παράρτημα Α΄ ορίζει τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τα δικαιολογητικά για την κάθε επιμέρους επαγγελματική άδεια, όπως αυτά προβλέπονται από την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ Γ

Εφαρμογή των άρθρων 17, 29, 30, 31 του Ν. 3844/2010

Τήρηση μητρώου και ανταλλαγή πληροφοριών με τη διαδικασία ΙΜΙ (ΥΑ ΦΕΚ/Β/1830/ 22-11-2010)

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του Ν. 3844/2010 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με αριθμ. Οικ. 12570/1106/Φ9.1/2010 (ΦΕΚ 1830/Β/2010) η οποία στο άρθρο 3 ορίζει την τήρηση μητρώου με πληροφοριακά στοιχεία των αδειοδοτημένων προσώπων και της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία ή στην ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον. Τα στοιχεία που τηρούνται, αναφέρονται στο Παράρτημα Γ της αναφερόμενης ΥΑ.

Στις περιπτώσεις που επαγγελματίας, του οποίου η συμπεριφορά έχει, κατά τα ανωτέρω καταγραφεί, προσφέρει τις υπηρεσίες του εκτός Ελλάδος (δηλαδή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και του ΕΟΧ), ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών, μέσω της διαδικασίας του ΙΜΙ.

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του Ν. 3844/2010, στο άρθρο 4 της αναφερόμενης ΥΑ ορίζεται η λήψη πληροφοριών από αρχές άλλων κρατών μελών (ΚΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αφορούν τη συμπεριφορά παρόχου υπηρεσίας, σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης του εν λόγω παρόχου, μόνιμα εγκατεστημένου στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος-μέλος. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται στα μητρώα των αρμοδίων υπηρεσιών των Περιφερειών και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του Ν. 3844/2010, στο άρθρο 5 της αναφερόμενης ΥΑ ορίζεται η παροχή πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές, προς τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση προσωρινής μετακίνησης παρόχου υπηρεσιών στην Ελλάδα από τη χώρα μόνιμης εγκατάστασής του.

Ως αρμόδιες αρχές νοούνται οι υπηρεσίες των Περιφερειών που χορηγούν τις επαγγελματικές άδειες.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 2 της ως άνω ΥΑ εφαρμόζεται από τη ΔΥΒ της ΓΓΒ.

Η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ της αρμόδιας για την έκδοση της αδείας Αρχής και της αρχής άλλου κράτους-μέλους πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας του ΙΜΙ, το οποίο περιγράφεται εν συντομία στο Παράρτημα Α της παρούσης.

ΜΕΡΟΣ Δ

Εφαρμογή του άρθρου 35 του Ν. 3844/2010

Επιβολή Κυρώσεων – Όργανα & Διαδικασίας Επιβολή, Είδος & Ύψος Κυρώσεων (ΚΥΑ 14937/2050/ΦΓ9.1/28-12-2010 (ΦΕΚ 62/Β/2011)

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 35 παρ. 1 του Ν.3844/2010 εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 14937/2050/ΦΓ9.1/28-12-2010 (ΦΕΚ 62/Β/2011), η οποία καθορίζει τα όργανα και τη διαδικασία επιβολής, το είδος και το ύψος των κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης, από πλευράς των παρόχων υπηρεσιών, των διατάξεων των οικείων. άρθρων του Ν.3844/2010 περί παροχής πληροφοριών στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους και επίλυσης διαφορών.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση:

• καθορίζει τους παρόχους υπηρεσίας, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της με βάση την επαγγελματική τους δραστηριότητα,

• διακρίνει τα είδη των παραβάσεων που επιφέρουν την επιβολή κυρώσεων,

• περιγράφει τη διαδικασία επιβολής που οφείλει να εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές,

• καθορίζει τη μέθοδο και το καθεστώς υπό το οποίο προσδιορίζονται το είδος και το ύψος των επιβαλλόμενων κυρώσεων, ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός και αποτρεπτικός χαρακτήρας του εν λόγω μέτρου,

• καθορίζει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις ανά είδος παράβασης.

Σημειώνεται ότι ως αρμόδιες αρχές νοούνται οι υπηρεσίες των Περιφερειών που χορηγούν τις επαγγελματικές άδειες.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΥΡΛΑΣ
 

Παράρτημα Α

Ορισμός ΙΜΙ και περιγραφή ανταλλαγής πληροφοριών μέσω ΙΜΙ

Το ΙΜΙ είναι το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά, διαθέσιμο στο διαδίκτυο, με το οποίο ανταλλάσσονται εύκολα πληροφορίες μεταξύ των αρχών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με εταιρείες ή ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

Με το ΙΜΙ οι αρχές χωρών της ΕΕ μπορούν να βρουν τη σωστή αρχή με την οποία θα επικοινωνήσουν σε άλλο κράτος μέλος και να επικοινωνήσουν μαζί της χρησιμοποιώντας τυποποιημένες προμεταφρασμένες ομάδες ερωτήσεων και απαντήσεων.

Το ΙΜΙ είναι ευέλικτο σύστημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα τμήματα της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά. Καλύπτει σήμερα τις παρακάτω οδηγίες:

• Οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (2005/36/ΕΚ)

• Οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ)

Το ΙΜΙ χρησιμοποιούν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη νομοθεσία που υποστηρίζει η εφαρμογή. Στο ΙΜΙ μπορούν να καταχωρίζονται μόνο αυτές οι αρχές και η καταχώρισή τους θα πρέπει να εγκρίνεται από συντονιστή ΙΜΙ.

Κάθε κράτος μέλος έχει ορίσει έναν εθνικό συντονιστή ΙΜΙ (NIMIC). Ρόλος του NIMIC είναι να επιβλέπει τη συνολική εφαρμογή και την ομαλή λειτουργία του ΙΜΙ σε εθνικό επίπεδο, περιλαμβανομένων και του εντοπισμού, της καταχώρισης και της επιμόρφωσης των αρχών που είναι αρμόδιες για το ΙΜΙ. Προκειμένου για την Ελλάδα το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οριστεί ως εθνικός συντονιστής του συστήματος. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210-3332128-9 και στο e-mail: servicesdirective@mnec.gr.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΙΜΙ, όπως και τον Οδηγό χρήσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net