Αρ. πρωτ.: Δ17Γ 5024435 ΕΞ - 31/5/2011 - Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πιστοποιητικών αντικατάστασης EUR1, EUR-MED και ATR

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πιστοποιητικών αντικατάστασης EUR1, EUR-MED και ATR

Σχετ.: α) Η αριθ. Δ17 5045088/ΕΞ/2009/17-11-2009 Δ.Υ.Ο. (Κοιν/ση της αριθ.2/2009 Απόφασης, για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας ΕΟΚ- Ελβετίας).
β) Η αριθ. 5036824/2947/21-09-2009 Δ.Υ.Ο.Ο. (Σχετικά με την Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών).
γ) Η αριθ. Β 1746/381/27-11-2006 Δ.Υ.Ο.Ο. (Κοιν/ση της αριθ. 1/2006 Απόφασης της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας).
δ) Η αριθ. Δ 668/357/220-05-2002 Δ.Υ.Ο.Ο (Κοιν/ση της Απόφασης αριθ. 2001/822/ΕΚ/27-11-2001, για την σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την ΕΚ).
ε) Η αριθ. Δ 1284/728/20-06-2008 Δ.Υ.Ο.Ο (Κοιν/ση του ΚΑΝ. αριθ. 1528/2007, αναφορικά με την προτιμησιακή μεταχείριση προϊόντων καταγωγής χωρών ΑΚΕ).

1. Όπως είναι γνωστό, τόσο στα Πρωτόκολλα καταγωγής των Προτιμησιακών Συμφωνιών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με διάφορες Τρίτες Χώρες, όσο και στον ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, αναφορικά με τα αυτόνομα Προτιμησιακά Καθεστώτα που εφαρμόζει μονομερώς η Κοινότητα έναντι ορισμένων χωρών και εδαφών καθώς και στην Τελωνειακή Ένωση ΕΚ-Τουρκίας, προβλέπεται η αντικατάσταση των πρωτοτύπων αποδεικτικών καταγωγής (EUR 1, EUR-MED, δηλώσεων καταγωγής και δηλώσεων καταγωγής EUR-MED) και του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ATR, από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά αντικατάστασης EUR 1, EUR-MED και ATR, με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα καταγόμενα προϊόντα που καλύπτονται από τα πρωτότυπα αποδεικτικά καταγωγής ή το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ATR, εντός της Κοινότητας ή εντός του εδάφους των συμβαλλόμενων με την Κοινότητα χωρών ή εδαφών, (χώρες Πανευρωμεσογειακής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, ΥΧΕ, ΑΚΕ, Τουρκία). Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης εκδίδονται από το Τελωνείο στον έλεγχο του οποίου ευρίσκονται τα προϊόντα. 

2. Με το αριθ. TAXUD/2290/08-FINAL-EN/19-11-2009 έγγραφο της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Επιτροπής της Ε.Ε., δίδονται οδηγίες στα Κράτη-Μέλη αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πιστοποιητικών αντικατάστασης EUR1, EUR-MED ή ATR, ως κατωτέρω:

Α) Όσον αφορά τα πιστοποιητικά αντικατάστασης EUR 1 ή EUR-MED.

Θέση 7

Στη θέση 7 των πιστοποιητικών αντικατάστασης EUR 1 ή EUR-MED, θα αναγράφεται στην Αγγλική γλώσσα η ένδειξη "REPLACEMENT CERTIFICATE" και στη συνέχεια, ανάλογα με την περίπτωση, μέσα σε παρένθεση:

α) ο αύξων αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR 1 ή EUR-MED, η ημερομηνία έκδοσής του καθώς και ό,τι παρατηρήσεις σχετικές με τα εμπορεύματα αναγράφονταν στην αντίστοιχη θέση 7 του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR 1 ή EUR-MED.
ΉΤΟΙ: "REPLACEMENT CERTIFICATE" (α/α του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR 1 ή EUR-MED + ημερομηνία έκδοσής του + σχετικές παρατηρήσεις με τα εμπορεύματα), ή

β) ο αύξων αριθμός της πρωτότυπης δήλωσης τιμολογίου ή δήλωσης τιμολογίου EUR-MED σε περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση από δήλωση τιμολογίου ή δήλωση τιμολογίου EUR-MED, δηλαδή ο αναγνωριστικός αριθμός του τιμολογίου ή άλλου εμπορικού εγγράφου και η ημερομηνία σύνταξης του κειμένου της εν λόγω δήλωσης. Αν δεν αναγράφεται η εν λόγω ημερομηνία σύνταξης στην πρωτότυπη δήλωση τιμολογίου ή δήλωση τιμολογίου EUR-MED, η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή του εμπορικού εγγράφου, επί του οποίου συντάσσεται η εν λόγω δήλωση, θα χρησιμοποιείται ως ημερομηνία αναφοράς.
Ήτοι: "REPLACEMENT CERTIFICATE" (α/α της δήλωσης τιμολογίου ή δήλωσης τιμολογίου EUR-MED + ημερομηνία έκδοσής του + σχετικές παρατηρήσεις με τα εμπορεύματα), ή

γ) Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αντικατάστασης εκδόθηκε για να αντικαταστήσει ένα αντίγραφο πιστοποιητικού EUR 1 ή EUR-MED, η ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR 1 ή EUR-MED, για το οποίο εκδόθηκε το αντίγραφο, θα αναγράφεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού αντικατάστασης.
ΉΤΟΙ: "REPLACEMENT CERTIFICATE" (α/α του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR 1 ή EUR-MED + ημερομηνία έκδοσής του + ένδειξη DUPLICATE + σχετικές παρατηρήσεις με τα εμπορεύματα), ή

δ) Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αντικατάστασης εκδόθηκε για να αντικαταστήσει ένα πιστοποιητικό EUR-MED που εκδόθηκε εκ των υστέρων κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου καταγωγής των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών (π.χ. πρωτόκολλο καταγωγής ΕΚ-Ελβετίας), η ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR 1 θα αναγράφεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού αντικατάστασης.
ΉΤΟΙ: "REPLACEMENT CERTIFICATE" (α/α του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR 1 ή EUR-MED +ημερομηνία έκδοσής του + ένδειξη ISSUED RETROSPECTIVELY + σχετικές παρατηρήσεις με τα εμπορεύματα).

Οι υπόλοιπες θέσεις των πιστοποιητικών αντικατάστασης EUR 1 ή EUR-MED έχουν ως εξής:

• Στη θέση 1 των πιστοποιητικών αντικατάστασης, θα αναγράφεται το όνομα του αποστολέα.
• Στη θέση 2 των πιστοποιητικών αντικατάστασης, θα αναγράφεται το προτιμησιακό καθεστώς της Κοινότητας, που αναφέρεται στο πρωτότυπο πιστοποιητικό.
• Στη θέση 3 των πιστοποιητικών αντικατάστασης, θα αναγράφεται το όνομα του τελικού παραλήπτη.
• Στη θέση 4 των πιστοποιητικών αντικατάστασης, θα αναγράφεται η χώρα ή η ομάδα χωρών ή το έδαφος από το οποίο θεωρείται ότι κατάγονται τα προϊόντα.
• Στη θέση 5 των πιστοποιητικών αντικατάστασης, θα αναγράφεται το κράτος μέλος ή το Τελωνείο προορισμού (στην περίπτωση αλλαγής προορισμού μέσα στο ίδιο κράτος μέλος) των προϊόντων που καλύπτονται από το πιστοποιητικό αντικατάστασης
• Στη θέση 6 των πιστοποιητικών αντικατάστασης, θα αναγράφονται πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία)
• Στην θέση 8 των πιστοποιητικών αντικατάστασης, θα αναγράφονται όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά αντικατάστασης και πρόκειται να μεταφερθούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο ή από ένα τελωνείο σε άλλο (εντός της επικράτειας του ιδίου κράτους μέλους).
• Στη θέση 9 των πιστοποιητικών αντικατάστασης, θα αναγράφεται το μεικτό βάρος ή άλλη μονάδα μέτρησης των προϊόντων που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά αντικατάστασης, που πρόκειται να μεταφερθούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο ή από ένα Τελωνείο σε άλλο (εντός της επικράτειας του ιδίου κράτους μέλους).
• Στη θέση 10 των πιστοποιητικών αντικατάστασης θα αναγράφονται τα στοιχεία του τιμολογίου του αποστολέα.
• Η θέση 11 των πιστοποιητικών αντικατάστασης θεωρείται από το Τελωνείο έκδοσης αυτών.
• Η θέση 12 των πιστοποιητικών αντικατάστασης συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αποστολέα.

Β) Όσον αφορά τα πιστοποιητικά αντικατάστασης ATR.

Θέση 8

Σε περίπτωση πιστοποιητικού ATR, στη θέση 8 των πιστοποιητικών αντικατάστασης θα αναγράφεται στην Αγγλική γλώσσα η ένδειξη «REPLACEMENT CERTIFICATE» και στη συνέχεια, ανάλογα με την περίπτωση, μέσα σε παρένθεση :

α) Ο αύξων αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ATR, η ημερομηνία έκδοσής του καθώς και ότι παρατηρήσεις σχετικές με τα εμπορεύματα αναγράφονταν στην αντίστοιχη θέση 8 του πρωτότυπου πιστοποιητικού ATR.
Ήτοι: "REPLACEMENT CERTIFICATE" (α/α του πρωτότυπου πιστοποιητικού ATR + ημερομηνία έκδοσής του + σχετικές παρατηρήσεις με τα εμπορεύματα) ή

β) Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό αντικατάστασης εκδόθηκε για να αντικαταστήσει ένα αντίγραφο πιστοποιητικού ATR, στη θέση 8 του πιστοποιητικού αντικατάστασης θα αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας ATR, για το οποίο εκδόθηκε το αντίγραφο.
Ήτοι: "REPLACEMENT CERTIFICATE" (α/α του πρωτότυπου πιστοποιητικού ATR + ημερομηνία έκδοσης του + ένδειξη DUPLICATE + σχετικές παρατηρήσεις με τα εμπορεύματα), ή

γ) Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αντικατάστασης ATR εκδόθηκε για να αντικαταστήσει ένα πιστοποιητικό ATR που εκδόθηκε εκ των υστέρων η ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού ATR θα αναγράφεται στη θέση 8 του πιστοποιητικού αντικατάστασης.
Ήτοι: "REPLACEMENT CERTIFICATE" (α/α του πρωτότυπου πιστοποιητικού ATR + ημερομηνία έκδοσης του + ένδειξη ISSUED RETROSPECTIVELY + σχετικές παρατηρήσεις με τα εμπορεύματα).

Οι υπόλοιπες θέσεις των πιστοποιητικών αντικατάστασης ATR έχουν ως εξής:

• Στη θέση 1 των πιστοποιητικών αντικατάστασης θα αναγράφεται το όνομα του αποστολέα.
• Στη θέση 2 των πιστοποιητικών αντικατάστασης θα αναφέρεται το σχετικό έγγραφο της μεταφοράς (προαιρετική μνεία)
• Στη θέση 3 των πιστοποιητικών αντικατάστασης μπορεί να αναγράφεται το όνομα του τελικού παραλήπτη.
• Στη θέση 4 των πιστοποιητικών αντικατάστασης θα αναγράφεται «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ»
• Στη θέση 5 των πιστοποιητικών αντικατάστασης θα αναγράφεται η χώρα εξαγωγής.
• Στη θέση 6 των πιστοποιητικών αντικατάστασης θα αναγράφεται το κράτος μέλος ή το τελωνείο (σε περίπτωση αλλαγής του προορισμού των προϊόντων μέσα στο ίδιο κράτος μέλος) προορισμού των προϊόντων που καλύπτονται από το πιστοποιητικό αντικατάστασης.
• Στη θέση 7 των πιστοποιητικών αντικατάστασης, θα αναγράφονται πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία)
• Στη θέση 9 των πιστοποιητικών αντικατάστασης, θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός των σχετικών τιμολογίων
• Στη θέση 10 των πιστοποιητικών αντικατάστασης θα αναγράφονται όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά αντικατάστασης και πρόκειται να μεταφερθούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο ή από ένα τελωνείο σε άλλο (εντός της επικράτειας του ίδιου κράτους μέλους).
• Στη θέση 11 των πιστοποιητικών αντικατάστασης θα αναγράφεται το μεικτό βάρος ή άλλη μονάδα μέτρησης των προϊόντων που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά αντικατάστασης και πρόκειται να μεταφερθούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο ή από ένα τελωνείο σε άλλο (εντός της επικράτειας του ίδιου κράτους μέλους).
• Η θέση 12 των πιστοποιητικών αντικατάστασης θεωρείται από το Τελωνείο έκδοσης.
• Η θέση 13 των πιστοποιητικών αντικατάστασης συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αποστολέα.

3. Η Τελωνειακή Αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών αντικατάστασης, σημειώνει στο πρωτότυπο πιστοποιητικό ή στην πρωτότυπη δήλωση τιμολογίου, το βάρος, τους αριθμούς και τη φύση των προϊόντων που αποστέλλονται και αναγράφει σε αυτά τον αύξοντα αριθμό του/των αντίστοιχου/χων πιστοποιητικού/κών αντικατάστασης. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό ή η πρωτότυπη δήλωση τιμολογίου φυλάσσεται για τρία τουλάχιστον έτη.

Αντίγραφο του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή της πρωτότυπης δήλωσης τιμολογίου δύναται να επισυναφθεί στο πιστοποιητικό αντικατάστασης.

4. Ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις σχετικές με τα πιστοποιητικά αντικατάστασης:

Άρθρο 115 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, περί Εφαρμοστικών Διατάξεων του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, αναφορικά με το αυτόνομο καθεστώς που έχει θεσπίσει η Κοινότητα μονομερώς υπέρ ορισμένων χωρών και εδαφών (Χώρες και Εδάφη των Δυτικών Βαλκανίων).

Άρθρο 20 του Πρωτοκόλλου Καταγωγής 3 της Συμφωνίας ΕΚ-Ελβετίας και αντίστοιχες διατάξεις των Πρωτοκόλλων Καταγωγής των λοιπών Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών, που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της Πανευρωμεσογειακής Ζώνης. Άρθρο 13 της Απόφασης 1/2006 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΚ-Τουρκίας, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της Απόφασης 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας.

Άρθρο 18 του Παραρτήματος III (Κανόνες Καταγωγής) της αριθ. 2001/822/ΕΚ Απόφασης του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και εδαφών ΥΧΕ με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Άρθρο 18 του παραρτήματος II (Κανόνες Καταγωγής) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 2007, περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ή στις Συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων Συμφωνιών.

Οι εν λόγω οδηγίες, δεν καλύπτουν την έκδοση των πιστοποιητικών αντικατάστασης FORM Α στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων, επειδή οι ισχύουσες νομικές διατάξεις είναι πλήρεις και σαφείς.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Αθήνα, 31 Μάιου 2011
Αρ. Πρωτ. : Δ17Γ 5024435 ΕΞ2011