Φορολογική Εκπροσώπηση

Φορολογική Εκπροσώπηση

Αλλοδαπές Εταιρείες στην Ελλάδα

Πολλές επιχειρήσεις αποφασίζουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα χωρίς να διατηρούν μία θυγατρική, ένα υποκατάστημα ή μια μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα. Το γεγονός αυτό παρατηρείται διότι το κόστος έναρξης και λειτουργίας μιας εταιρείας είναι αρκετά υψηλό ή ενδεχομένως δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα άνω των 35.000 ευρώ ανά έτος, χωρίς να διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση, οφείλουν να αποκτήσουν ελληνικό ΑΦΜ και να χρεώνουν ελληνικό ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητος ο διορισμός ενός φορολογικού εκπροσώπου ο οποίος θα αναλαμβάνει τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και θα αποδίδει τους αναλογούντες φόρους.

Πιο αναλυτικά, η υπόχρεη αλλοδαπή επιχείρηση εκδίδει τιμολόγια απευθείας προς τον τελικό καταναλωτή ή λήπτη των υπηρεσιών, στο οποίο γίνεται λεπτομερής αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας και του ΑΦΜ/ΦΠΑ της χώρας μόνιμης εγκατάστασης.

Η TaxExperts κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για τη συμμόρφωση με των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Ελληνικές Εταιρείες στην Αλλοδαπή

Ομοίως οι Ελληνικές επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες προς ιδιώτες που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ξεπερνούν το όριο απαλλαγής από το ΦΠΑ που ορίζει κάθε χώρα, οφείλουν να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο και να συμμορφωθούν με τους κανόνες ΦΠΑ της χώρας που βρίσκονται οι πελάτες τους.

Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα για τις χώρες με μεγάλη αγοραστική δύναμη όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Αγγλία, οι ελληνικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορίας είναι πάρα πολλές.

Η TaxExperts είναι μέλος ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα VAT Compliance στην Ευρώπη και μπορεί να εξυπηρετήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε όλες αυτές τις χώρες.

Οι Aριθμοί Mας

  • 40 πολυεθνικές εταιρείες
  • Οι 18 εισηγμένες
  • Εκατοντάδες χιλιάδες συναλλαγές
  • Εκατομμύρια ευρώ πληρωμές ΦΠΑ

Συγκεκριμένα μπορούμε να αναλάβουμε:

  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ΦΠΑ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Την επιλογή του κατάλληλου φορολογικού αντιπροσώπου.
  • Την εγγραφή και απόκτηση ΑΦΜ/ΦΠΑ
  • Την παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Contact The Experts

Αν έχετε κάποιο ερώτημα ή θέλετε να σας στείλουμε μία προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας στο goglobal@taxexperts.gr ή τηλεφωνικά στο 210 7245724-5