Νήσοι Τουρκ και Κάικος – ν.3353/2005

Νήσοι Τουρκ και Κάικος – ν.3353/2005

ΝΟΜΟΣ 3353/2005

Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάικος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

 

ΝΟΜΟΣΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3353

ΦΕΚ 149/τ.Α΄/23.06.2005

Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάικος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία,υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάικος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις -σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚτου Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3212/2005 (ΦΕΚ 35 Α'), το κείμενο της οποία σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλικήγλώσσαέχειωςεξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

Α. Επιστολή της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κύριε,

Αναφέρομαι στο κείμενο του προτεινόμενου υποδείγματος "Συμφωνία για τη φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις μεταξύ των νήσων Τουρκ και Κάϊκος και κράτους μέλους της Ε.Ε. που πρόκειται να εφαρμόσει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών» που εγκρίθηκαν από την Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2004 (έγγρ. 10400/04 FISC 129).

Ενόψει των προαναφερθέντων συμφωνηθέντων κειμένων, έχω την τιμή -να σας προτείνω τη «Συμφωνία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις», όπως περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα 1 της παρούσας επιστολής, -να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία αυτή κατά την ημερομηνία εφαρμογής της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία ημερομηνία υπόκειται στους όρους που έχουν τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της αμοιβαίας ενημέρωσης για την ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγματικών διαδικασιών προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω Συμφωνία, -να προτείνω την αμοιβαία μας δέσμευση για ανταπόκριση, το συντομότερο δυνατό, στις εσωτερικές μας συνταγματικές διαδικασίες, καθώς και για αμοιβαία ενημέρωση μέσω της επίσημης οδού αμέσως μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.

Έχω την τιμή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή συνοδευόμενη από το Προσάρτημα 1, και η επιβεβαίωση σας να αποτελέσουν από κοινού Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των νήσιον Τουρκ και Κάϊκος.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Έγινε στις 8 Νοεμβρίου 2004 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα Β. Επιστολή της Κυβέρνησης των Νήσων Τουρκ και Κάΐκος

Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωστοποιήσω τη λήψη της από 8 Νοεμβρίου 2004 επιστολής σας, η οποία έχει ως

ακολούθως:

«Κύριε,

Αναφέρομαι στο κείμενο του προτεινόμενου υποδείγματος «Συμφωνία για τη φορολογία των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις μεταξύ των νήσων Τουρκ και Κάΐκος και κράτους μέλους της Ε.Ε. που πρόκειται να εφαρμόσει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών» που εγκρίθηκαν από την Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου 2004 (έγγρ. 10400/04 FISC129).

Ενόψει των προαναφερθέντων συμφωνηθέντων κειμένων, έχω την τιμή -να σας προτείνω τη «Συμφωνία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις», όπως περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα 1 της παρούσας επιστολής, -να σας προτείνω να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία αυτή κατά την ημερομηνία εφαρμογής της Οδηγίας 2003748/ΕΚ, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία ημερομηνία υπόκειται στους όρους που έχουν τεθεί στο Άρθρο 17 (2) της Οδηγίας, και στον όρο της αμοιβαίας ενημέρωσης για την ολοκλήρωση των εσωτερικών συνταγματικών διαδικασιών προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω Συμφωνία, -να προτείνω την αμοιβαία μας δέσμευση για ανταπόκριση, το συντομότερο δυνατό, στις εσωτερικές μας συνταγματικές διαδικασίες, καθώς και για αμοιβαία ενημέρωση μέσω της επίσημης οδού αμέσως μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι διατυπώσεις.

Έχω την τιμή να εισηγηθώ, εάν η Κυβέρνηση σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή συνοδευόμενη από το Προσάρτημα 1, και η επιβεβαίωσή σας να αποτελέσουν από κοινού Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των νήσων Τουρκ και Κάΐκος.

Με εξαιρετική εκτίμηση».

Είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση των Νήσων Τουρκ και Κάΐκος συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής σας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Για την Κυβέρνηση των Νήσων Τουρκ και Κάΐκος

Έγινε στις 1.3.2005 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε τρία αντίγραφα

Προσάρτημα 1

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥΡΚ ΚΑΙ ΚΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.    Το άρθρο 17 της οδηγίας 2003/48/ΕΟΚ («η οδηγία») του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Συμβούλιο») για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις ορίζει ότι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004, τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία και ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονταιαπότην 1ηΙανουαρίου 2005, οπό τονόρο ότι:

«i) η Ελβετική Συνομοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, το Πριγκιπάτο του Μονακό και το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, εφαρμόζουν από την αυτή ημερομηνία μέτρα ισοδύναμα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία, κατ' εφαρμογή συμφωνιών που θα συνάψουν με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατόπιν ομόφωνων αποφάσεων του Συμβουλίου,

(ii) όλες οι συμφωνίες ή άλλοι διακανονισμοί που υφίστανται και προβλέπουν ότι τα εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη εφαρμόζουν από την αυτή ημερομηνία την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τον ίδιο τρόπο που θεσπίζει το κεφάλαιο II της παρούσας οδηγίας, (ή, κατά τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 10, επιβάλλουν παρακράτηση του φόρου στην πηγή με τους ίδιους όρους που ορίζονταιστα άρθρα 11 και 12)».

1                    Οι Νήσοι Τουρκ και Κάικος σημειώνουν ότι σύμφωνα με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών Υποθέσεων της 3ης Ιουνίου 2003, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να διεξάγει διαπραγματεύσεις με άλλα σημαντικά οικονομικά κέντρα με στόχο να προωθήσει την υιοθέτηση από εκείνα τα δικαιοδοτικά όργανα μέτρων ισοδυνάμων προς τα θεσπιζόμενα με την παρούσα οδηγία.

2                    Οι σχέσεις των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος με την EE καθορίζονται στο 4° μέρος της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος δεν υπάγονται στο φορολογικό έδαφος της ΕΕ.

3                    Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος σημειώνουν ότι, παρότι ο απώτερος στόχος των κρατών μελών της ΕΕ είναι η θέσπιση πραγματικής φορολογίας των τόκων στο κράτος μέλος που έχει φορολογική κατοικία ο πραγματικός δικαιούχος μέσω της μεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών περί τόκων, τρία κράτη μέλη, η Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, δεν υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες για μεταβατική περίοδο, αλλά θα εφαρμόζουν φόρο παρακράτησης στα εισοδήματα από αποταμιεύσεις που καλύπτονται απότηνοδηγία.

4                    Η «παρακράτηση φόρου στην πηγή» για την οποία γίνεται λόγος στην οδηγία, στην εσωτερική νομοθεσία των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος θα αναφέρεται ως «παρακράτηση φόρου». Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, οι δύο αυτοί όροι «παρακράτηση φόρουστην πηγή»/«παρακράτηση φόρου» θεωρούνταισυνώνυμοι.

5                    Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος συμφώνησαν να εφαρμόσουν παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις συναφθείσες συμφωνίες με τα κράτη μέλη με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την οδηγία και ότι τηρούνται εν γένει οι απαιτήσεις του άρθρου 17 της οδηγίας και του άρθρου 17, παράγραφος 2 τηςπαρούσας Συμφωνίας.

6                    Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος συμφώνησαν να εφαρμόσουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τις συναφθείσες συμφωνίες με τα κράτη μέλη κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, σύμφωνα με ταοριζόμενα στο άρθρο 10, παράγραφος 2 της οδηγίας.

7                    Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος διαθέτουν νομοθεσία σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων η οποία θεωρείται ισότιμη ως προς τα αποτελέσματα της με την κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 6 τηςοδηγίας.

 

Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος και η Ελληνική Δημοκρατία, καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενο μέρος» ή «συμβαλλόμενα μέρη», εκτός εάν προκύπτει άλλως από τα συμφραζόμενα, Συμφώνησαν να συνάψουν την ακόλουθη συμφωνία, η οποία περιέχει υποχρεώσεις από την πλευρά των συμβαλλομένων μερών μόνο και προβλέπει:

α) την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από την αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την αρμόδια αρχή των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος όπως ακριβώς και προς την αρμόδια αρχή κράτουςμέλους, β) την εφαρμογή από τις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος, κατά τη μεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 10 της οδηγίας, παρακράτησης φόρου από την ίδια ημερομηνία και με τους ίδιους όρους που περιλαμβάνονται στα άρθρα 11 και 12 της οδηγίας αυτής, γ) την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από την αρμόδια αρχή των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος προς την αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας. δ) τη μεταφορά από την αρμόδια αρχή των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος προς την αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας του 75% των εσόδων από την παρακράτηση φόρου.Όσον αφορά τόκους που καταβάλλει φορέας πληρωμής εγκατεστημένος σε συμβαλλόμενο μέρος σε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ο όρος «αρμόδια αρχή», όταν ισχύει για τα συμβαλλόμενα μέρη σημαίνει "Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" όσον αφορά την Ελληνική Δημοκρατία και "the Financial Services Commission" όσοναφοράτις Νήσους ΤουρκκαιΚάϊκος.

 

Άρθρο 1 Παρακράτηση φόρου από φορείς πληρωμής

Οι τόκοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας Συμφωνίας, τους οποίους καταβάλλει φορέας πληρωμής εγκατεστημένος στις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος σε πραγματικούς δικαιούχους κατά την έννοια του άρθρου 5 της παρούσας Συμφωνίας οι οποίοι είναι κάτοικοι της Ελληνικής Δημοκρατίας υπόκεινται, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας Συμφωνίας, σε παρακράτηση από το ποσό του τόκου κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας Συμφωνίας. Το ποσοστό της παρακράτησης φόρου ανέρχεται σε 15% κατά τα τρία πρώτα έτητηςμεταβατικής περιόδου, σε 20% γιαταεπόμενατρίαέτηκαισε 35% στησυνέχεια.

 

Άρθρο 2 Διαβίβαση πληροφοριών από φορείς πληρωμής

(1) Σε περίπτωση πληρωμής τόκων, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας Συμφωνίας, από φορέα πληρωμής εγκατεστημένο στην Ελληνική Δημοκρατία, σε πραγματικούς δικαιούχους, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίοι κατοικούν στις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος, ή σε περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο α) της παρούσας Συμφωνίας, ο φορέας πληρωμής ενημερώνειτηναρμόδιααρχήτουσχετικάμεταεξής:

α) τα στοιχεία ταυτότητας και την κατοικία του πραγματικού δικαιούχου που προσδιορίζονταισύμφωναμετοάρθρο 6 τηςπαρούσαςσυμφωνίας, β) τοόνομακαιτη διεύθυνσητουφορέα πληρωμής, γ) τον αριθμό λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου ή, ελλείψει αυτού, τα στοιχεία τηςαπαίτησηςπουαποτελείγενεσιουργό αιτίατωνκαταβαλλόμενων τόκων, δ) πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή των τόκων που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας. Εντούτοις, κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να περιορίσει το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλεται από τον φορέα πληρωμής σχετικά με την καταβολή τόκων στο συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος και στο συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση,και η Ελληνική Δημοκρατία συμμορφώνεται με την παράγραφο του παρόντος άρθρου.

(2) Εντός εξαμήνου από τη λήξη του φορολογικού τους έτους, η αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ανακοινώνει στην αρμόδια αρχή των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος, αυτομάτως, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημεία α) έως δ) του παρόντος άρθρου,όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους.

 

Άρθρο 3 Εξαιρέσεις από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου

(1) Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος, όταν εφαρμόζουν παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας, προβλέπουν μία ή και τις δύο από τις ακόλουθες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν να μην πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου: α) διαδικασία η οποία επιτρέπει στον πραγματικό δικαιούχο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας Συμφωνίας, να αποφύγει την παρακράτηση φόρου που διευκρινίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας εξουσιοδοτώντας ρητά τον φορέα πληρωμής του να υποβάλει τις πληρωμές τόκων στην αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας πληρωμής. Αυτή η εξουσιοδότηση θα καλύπτει όλες τις πληρωμές τόκων προς τον πραγματικό δικαιούχο από τον εν λόγω φορέα πληρωμής,

β) διαδικασία που διασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου όταν ο πραγματικός δικαιούχος υποβάλλει στον φορέα πληρωμής πιστοποιητικό στο όνομά του που του χορηγεί η αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου μέρους της φορολογικής κατοικίας του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

(2) Μετά από αίτηση του πραγματικού δικαιούχου, η αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου μέρους της φορολογικής κατοικίας του εκδίδει πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρονται: i) το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή, αν δεν υπάρχει, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης του πραγματικού δικαιούχου, ii) το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα πληρωμής, iii) ο αριθμός λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου ή, εάν δεν υπάρχει, τα στοιχεία του τίτλου που ενσωματώνει την απαίτηση. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού στον πραγματικό δικαιούχο που το έχει ζητήσει πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δύομηνώναπότην υποβολή τηςαιτήσεως.

(3) Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος στην οποία είναι εγκατεστημένος ο φορέας πληρωμής κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας Συμφωνίας, ως χώρας κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου. Αυτές οι κοινοποιήσεις διεξάγονται αυτομάτως τουλάχιστον μία φορά το έτος, εντός εξαμήνου μετά το τέλος του φορολογικού έτους που ορίζεται βάσει της νομοθεσίας του συμβαλλόμενου μέρους, όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους.

 

Άρθρο 4 Βάση αξιολόγησης για την παρακράτηση φόρου

(1) Φορέας πληρωμής εγκατεστημένος στις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος επιβάλλει φόρο παρακράτησης σύμφωναμετοάρθρο 1 τηςπαρούσαςσυμφωνίας, ωςεξής:

α) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας Συμφωνίας: επί του ακαθάριστου ποσού των καταβληθέντων ή πιστωθέντων τόκων,

β) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) ήδ) της παρούσας Συμφωνίας: στο ποσό του τόκου ή του εισοδήματος που αναφέρεται στα στοιχεία β) ήδ) αυτού του εδαφίου ή με εισφορά ισοδύναμου αποτελέσματος που θα βαρύνει τον δικαιούχο επί του συνολικού ποσού των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση, γ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της παρούσας Συμφωνίας: στο ποσό των τόκων που αναφέρεται στο εν λόγωεδάφιο, δ) σε περίπτωση καταβολής τόκων κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 4 της παρούσας Συμφωνίας: στο ποσό του τόκου που αναλογεί σε κάθε μέλος της έννομης οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συμφωνίας το οποίο πληροί τους όρους τουάρθρου 5 παράγραφος 1 τηςπαρούσαςΣυμφωνίας, ε) σε περίπτωση που οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος ασκούν το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 της παρούσας Συμφωνίας: στο ποσό των ανοιγμένων σε ετήσια βάση τόκων.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, η παρακράτηση φόρου εκπίπτει κατ' αναλογία για την περίοδο κατά την οποία ο πραγματικός δικαιούχος κατείχε τον χρεωστικό τίτλο. Εάν ο φορέας πληρωμής αδυνατεί να προσδιορίσει την περίοδο κατοχής με βάση τις πληροφορίες που του διατίθενται, ο φορέας πληρωμής μεταχειρίζεται τον πραγματικό δικαιούχο ως έχοντα στην κατοχή του τον χρεωστικό τίτλο καθ1 όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του, εκτός εάν ο τελευταίος παράσχει αποδεικτικάστοιχείασχετικάμετηνημερομηνίααγοράς.

(3) Η επιβολή παρακράτησης φόρου από τις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος δεν εμποδίζει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου να φορολογήσει τοεισόδημασύμφωναμετηνεθνικήτουνομοθεσία.

(4) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος μπορούν να προβλέπουν ότι ο οικονομικός φορέας που καταβάλλει τόκους, ή εξασφαλίζει την καταβολή των τόκων, σε έννομη οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συμφωνίας στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος θεωρείται ως ο φορέας πληρωμής για λογαριασμό της οντότητας και θα επιβάλει την παρακράτηση φόρου επί των τόκων αυτών, εκτός εάν η οντότητα έχει επισήμως δεχθεί να κοινοποιούνται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συμφωνίας η επωνυμία της, η διεύθυνσή της και το συνολικό ποσό των τόκων που της καταβάλλονται ή εξασφαλίζονται για λογαριασμό της.

 

Άρθρο 5 Ορισμός του πραγματικού δικαιούχου

 

(1) Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται το φυσικό πρόσωπο που εισπράττει τόκους για ίδιο σκοπό ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο προς όφελος του οποίου εξασφαλίζεται πληρωμή τόκων, εκτός εάν το εν λόγω φυσικό πρόσωπο μπορεί να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν έχει εισπράξει ή εξασφαλίσει την πληρωμή τόκων για δικότουλογαριασμό. Έναφυσικόπρόσωποδενθεωρείταιπραγματικόςδικαιούχοςόταν: α) ενεργεί ως φορέας πληρωμής κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 της παρούσας Συμφωνίας, β) ενεργεί εξ ονόματος νομικού προσώπου, οντότητας που φορολογείται επί των κερδών της βάσει των γενικών ρυθμίσεων περί φορολογίας των επιχειρήσεων, ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένου σύμφωνα με την οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή ισοδύναμου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων εγκατεστημένου στις Νήσους Τουρκ και Κάικος, ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συμφωνίας, και, στην τελευταία περίπτωση, κοινοποιεί την επωνυμία και τη διεύθυνση της οντότητας στον οικονομικό φορέα που καταβάλλει τους τόκους και ο τελευταίος διαβιβάζει, εν συνεχεία, αυτές τις πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του συμβαλλομένουμέρουςτηςεγκατάστασης, γ) ενεργεί εξ ονόματος άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο πραγματικός δικαιούχος και αποκαλύπτει στονφορέαπληρωμήςταστοιχείαταυτότηταςτουπραγματικούδικαιούχου.

(2) Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωμής έχει στη διάθεσή του στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται η πληρωμή τόκων ενδεχομένως να μην είναι ο πραγματικός δικαιούχος και που δεν εφαρμόζεται ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο α) ούτε η παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προσδιορίσει την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου. Αν ο φορέας πληρωμής αδυνατεί να προσδιορίσει τον πραγματικό δικαιούχο,το εν λόγω φυσικό πρόσωπο θεωρείται ως πραγματικός δικαιούχος.

 

Άρθρο 6 Στοιχεία ταυτότητας και κατοικία του πραγματικού δικαιούχου

(1) Κάθε Μέρος προβαίνει στη θέσπιση και διασφαλίζει την εφαρμογή στο έδαφός του των αναγκαίων διαδικασιών που επιτρέπουν στον φορέα πληρωμής να προσδιορίζει τους πραγματικούς δικαιούχους και την κατοικία τους για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας. Οι διαδικασίες αυτές πληρούν τους ελάχιστους κανόνες που καθορίζονται στιςπαραγράφους 2 και3.

(2) Ο φορέας πληρωμής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου συναρτήσει ελαχίστων κανόνων οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τον χρόνο έναρξης των σχέσεων μεταξύ φορέα πληρωμής και δικαιούχου των τόκων, ως εξής:

α) όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004, οφορέαςπληρωμής προσδιορίζειτηνταυτότητατου πραγματικού δικαιούχου, ήτοι το όνομα και τη διεύθυνσή του, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, ιδίως κατ' εφαρμογή των ισχυόντων στη χώρα εγκατάστασης του κανονισμών και της οδηγίας 91/308/ΈΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας ή στην περίπτωση των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονισμών των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος για την αποτροπή της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β) όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις που συνάπτονται, ή τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται χωρίς να υπάρχουν συμβατικές σχέσεις, από 1ης Ιανουαρίου 2004 και εξής, ο φορέας πληρωμής εξακριβώνει την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου, ήτοι το όνομα, τη διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθμό φορολογικού μητρώου στο κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας του. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προσδιορίζονται βάσει του διαβατηρίου ή του επίσημου δελτίου ταυτότητας που υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος. Εάν η διεύθυνση δεν αναγράφεται στο εν λόγω διαβατήριο ή επίσημο δελτίο ταυτότητας, εξακριβώνεται βάσει οποιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου που υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος. Εάν ο αριθμός φορολογικού μητρώου δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο επίσημο δελτίο ή το άλλο επίσημο έγγραφο ταυτότητας, ενδεχομένως στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, που υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος, τα στοιχεία ταυτότητας συμπληρώνονται με την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του πραγματικού δικαιούχου που προκύπτουν από το διαβατήριο ή το επίσημο δελτίο ταυτότητας.

(3) Ο φορέας πληρωμής προσδιορίζει την κατοικία του πραγματικού δικαιούχου βάσει ελάχιστων κανόνων που ποικίλλουν ανάλογα με το χρόνο έναρξης των σχέσεων μεταξύ του φορέα πληρωμής και του δικαιούχου τωντόκων. Με τηνεπιφύλαξητων κατωτέρω, ως κατοικία θεωρείται ηχώρα στην οποίαο πραγματικός δικαιούχος έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του:

α) όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο φορέας πληρωμής προσδιορίζει την κατοικία του πραγματικού δικαιούχου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, ιδίως κατ' εφαρμογή των ισχυόντων στη χώρα εγκατάστασης του κανονισμών και της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας ή στην περίπτωση των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονισμών των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος για την αποτροπή της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β) όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις που συνάπτονται ή, τις συναλλαγές που πραγματοποιούνταιχωρίςναυπάρχουνσυμβατικέςσχέσεις, από 1ηςΙανουαρίου 2004 καιεξής, οι φορείς πληρωμής προσδιορίζουν την κατοικία του δικαιούχου βάσει της διεύθυνσης που αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο επίσημο δελτίο ταυτότητας ή, εν ανάγκη, βάσει οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου το οποίο παρουσιάζει ο πραγματικός δικαιούχος, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή επίσημο δελτίο ταυτότητας που έχει εκδώσει κράτος μέλος και τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι τρίτης χώρας, η κατοικία καθορίζεται βάσει πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας στην οποία το εν λόγωφυσικόπρόσωπο δηλώνειότικατοικεί. Εφόσονδενυπάρχειτέτοιοπιστοποιητικό, θεωρείται ως τόπος κατοικίας το κράτος μέλος το οποίο εξέδωσε το διαβατήριο ή το άλλο επίσημο έγγραφο ταυτότητας.

 

Άρθρο7 Ορισμός του φορέα πληρωμής

(1) Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας. ως «φορέας πληρωμής» νοείται οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, ο οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγματικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος αυτού, ανεξαρτήτως του αν ο φορέας αυτός είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον οποίο έχει αναθέσει ο οφειλέτης ή ο πραγματικός δικαιούχος την πληρωμή των τόκων ή την εξασφάλισηαυτήςτηςπληρωμής.

(2) Κάθε οντότητα εγκατεστημένη σε συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς όφελος του πραγματικού δικαιούχου θεωρείται επίσης ως φορέας πληρωμής κατά την εν λόγω πληρωμή ή εξασφάλιση της πληρωμής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται αν ο οικονομικός φορέας έχει λόγους να πιστεύει, βάσειεπίσημωναποδεικτικώνστοιχείωνπουυποβάλλειηοντότητα, ότι: α) είναινομικόπρόσωπο, εξαιρουμένωντωννομικώνπροσώπωνπουαναφέρονταιστηνπαράγραφο 5 τουπαρόντοςάρθρου, ή β) τα κέρδη του φορολογούνται βάσει των γενικών ρυθμίσεων φορολογίας των επιχειρήσεων, ή γ) πρόκειται για ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένο σύμφωνα με την οδηγία  85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή ισοδύναμου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων εγκατεστημένου στις Νήσους ΤουρκκαιΚάϊκος. Ο οικονομικός φορέας που καταβάλλει τόκους σε μια τέτοια οντότητα εγκατεστημένη στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και θεωρούμενη ως φορέας πληρωμής βάσει της παρούσας παραγράφου, ή που εξασφαλίζει την καταβολή τόκων για αυτή, κοινοποιεί την επωνυμία και τη διεύθυνση της οντότητας καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που της κατέβαλε ή των οποίων εξασφάλισε την καταβολή στην αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου μέρους εγκατάστασης της. η οποία στη συνέχεια διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου μέρους εγκατάστασης τηςοντότητας.

(3) Η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου έχει. ωστόσο, το δικαίωμα να επιλέγει, για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, να τυγχάνει μεταχείρισης ως ΟΣΕΚΑ ή ως ισοδύναμος οργανισμός, κατά την έννοια της παραγράφου 2 στοιχείο γ) του παρόντος. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος αποτελεί αντικείμενο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η οντότητα, υποβάλλεται δε από αυτήν την οντότητα στον οικονομικό φορέα. Τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν τους λεπτομερείς κανόνες άσκησης αυτού του δικαιώματο ςγια τις οντότητες τις εγκατεστημένες στο έδαφός τους.

(4) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας και η οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο συμβαλλόμενο μέρος, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της οντότητας, όταν ενεργεί ως φορέας πληρωμής, προς τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

(5) Τα νομικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου είναι: α) στη Φινλανδία: avoin yhtiö (Ay) και kommandiittiyhtiö (Ky)/ öppet bolag και kommanditbolag,  β) στη Σουηδία: handelsbolag (HB) και kommanditbolag (KB).

 

Άρθρο 8 Ορισμός των τόκων

(1) Για τουςσκοπούςτης παρούσας Συμφωνίας, ως «τόκοι» νοούνται: α) οι καταβληθέντες ή εγγεγραμμένοι σε λογαριασμό τόκοι από πάσης φύσεως απαιτήσεις, είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήματα από τίτλους του δημοσίου και ομολογιακά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων και λαχνών που τα συνοδεύουν, εξαιρουμένων όμως τωντόκων δανείων μεταξύ φυσικών προσώπων που δεν ενεργούν στο πλαίσιο τηςεπιχειρηματικήςτους δραστηριότητας. Οιτόκοιυπερημερίαςδεν θεωρούνταιτόκοι, β) οι δεδουλευμένοι ή κεφαλαιοποιημένοι τόκοι κατά την πώληση, την επιστροφή ή την εξόφληση τωναπαιτήσεωνπουαναφέρονταιστοστοιχείοα), γ) το εισόδημα που προκύπτει από τόκους, είτε άμεσα είτε μέσω οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συμφωνίας, τοοποίοδιανέμεταιαπό:

i) ΟΣΕΚΑεγκεκριμένο σύμφωνα με την οδηγία 85/611/ΕΟΚτου Συμβουλίου, ή

ii) ισοδύναμο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστημένο στις Νήσους Τουρκ και Κάικος,

iii) οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 τηςπαρούσαςΣυμφωνίας,

iv) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστημένους εκτός του εδάφους στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάμει του άρθρουτης 299 καιεκτόςτωνΝήσωνΤουρκκαιΚάϊκος.

δ) εισόδημα που προκύπτει από την πώληση, την επιστροφή ή την εξόφληση μονάδων ή μεριδίων στους ακόλουθους οργανισμούς και οντότητες, αν επενδύουν άμεσα ή έμμεσα, μέσω άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή οντοτήτων που αναφέρονται κατωτέρω, ποσοστό ανώτερο του 40% του ενεργητικού τους σε απαιτήσειςπουαναφέρονται στοστοιχείοα):

i) ΟΣΕΚΑεγκεκριμένο σύμφωνα με την οδηγία 85/611/ΕΟΚ, ή ii) ισοδύναμο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων εγκατεστημένο στις Νήσους Τουρκ και Κάικος, iii) οντότητες που επωφελούνται από το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 τηςπαρούσας Συμφωνίας,

iv) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εγκατεστημένους εκτός του εδάφους στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάμει του άρθρου της 299 καιεκτόςτωνΝήσωνΤουρκκαιΚάϊκος.

Ωστόσο, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να μην περιλαμβάνουν στον ορισμό των τόκων το εισόδημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου παρά μόνο κατά την αναλογία που το εισόδημα αυτό αντιστοιχεί σε εισόδημα που, άμεσα ή έμμεσα, προέρχεται από πληρωμές τόκων κατά την έννοια των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 του παρόντοςάρθρου.

(2) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ένας φορέας πληρωμής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά με το μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από πληρωμή τόκων, το συνολικό ποσό του εισοδήματος θεωρείταιωςπληρωμήτόκων.

(3) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ο φορέας πληρωμής δεν έχει στη διάθεση του στοιχεία σχετικά με το ποσοστό του ενεργητικού που επενδύεται σε απαιτήσεις ή σε μονάδες ή μερίδια που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο, το ποσοστό αυτό θεωρείται ότι υπερβαίνει το 40%. Εάν δεν μπορεί να προσδιορίσει το ποσό του εισοδήματος που συγκεντρώνει ο πραγματικός δικαιούχος, το εισόδημα θεωρείται ότι αντιστοιχεί στο προϊόν της πώλησης, της επιστροφήςήτηςεξόφλησηςτωνμετοχώνήμεριδίων.

(4) Όταν οι τόκοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασμό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συμφωνίας, αν η εν λόγω οντότητα δεν επωφελείται από το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας Συμφωνίας, οι εν λόγω τόκοι θεωρούνταιωςπληρωμέςτόκωναπότηνεν λόγωοντότητα.

(5) Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία β) και δ) του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους φορείς πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος τους να υπολογίζουν τους τόκους σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει το έτος και να θεωρούν τους ετήσιους αυτούς τόκους ως πληρωμή τόκων ακόμη και αν δεν διενεργηθεί πώληση, επιστροφή ή εξόφληση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

(6) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να εξαιρέσουν από τον ορισμό των τόκων το εισόδημα που αναφέρεται στις συγκεκριμένες διατάξεις από οργανισμούς ή οντότητες που εδρεύουν εντός του εδάφους τους, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού των εν λόγω οργανισμών ή οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 15%. Ομοίως, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να εξαιρέσουν από τον ορισμό των τόκων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τους τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασμό οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της παρούσας Συμφωνίας, εάν η οντότητα αυτή δεν επωφελείται από το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας Συμφωνίας και είναι εγκατεστημένη στο έδαφος τους. σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού των εν λόγω οντοτήτων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 15%.

Η άσκηση αυτού του δικαιώματος από συμβαλλόμενο μέρος είναι δεσμευτική και για τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

(7) Από την 1η Ιανουαρίου 2011, το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου είναι 25%.

(8) Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου καθορίζονται βάσει της επενδυτικής πολιτικής, όπως ορίζεται στον κανονισμό και στα καταστατικά έγγραφα των εν λόγω οργανισμών η οντοτήτων ή, ελλείψει αυτών, βάσει της πραγματικής σύνθεσης του ενεργητικού τους.

 

Άρθρο 9 Κατανομή των εσόδων απότην παρακράτηση φόρου

(1) Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος παρακρατούν το 25% της παρακράτησης φόρου που εκπίπτει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας και μεταβιβάζουν το υπόλοιπο 75% των εσόδων στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

(2) Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος που επιβάλλουν παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της παρούσας Συμφωνίας παρακρατούν το 25% των εσόδων και μεταβιβάζουν το 75% στην Ελληνική Δημοκρατία με την αναλογία που ισχύει για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντοςάρθρου.

(3) Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται για κάθε έτος σε μία δόση, το αργότερο εντός εξαμήνου μετά το τέλος του φορολογικού έτους που ορίζεται από τη νομοθεσία των ΝήσωνΤουρκκαι Κάϊκος.

(4) Οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος που επιβάλλουν παρακράτηση φόρου λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία του συστήματος κατανομήςεσόδων.

 

Άρθρο 10 Εξάλειψη της διπλής φορολογίας

(1) Το συμβαλλόμενο μέρος της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου διασφαλίζει την εξάλειψη της διπλής φορολογίας που ενδεχομένως να προκύπτει από την επιβολή, από τις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος, της παρακράτησης φόρου στην οποία αναφέρεται η παρούσα Συμφωνίασύμφωναμε τιςακόλουθεςδιατάξεις:

i) όταν επί των τόκων που εισπράττει ένας πραγματικός δικαιούχος έχει παρακρατηθεί φόρος στις Νήσους Τουρκ και Κάϊκος, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος χορηγεί, σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο, πίστωση φόρου ίση με το παρακρατηθέν στην πηγή ποσό. Αν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό του οφειλόμενου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία φόρου, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος επιστρέφει το επιπλέον ποσό του παρακρατηθέντος φόρου στον πραγματικό
δικαιούχο,ii) αν, πέραν της παρακράτησης φόρου όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας, επί των τόκων που εισπράττονται από πραγματικό δικαιούχο έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση φόρου / παρακράτηση φόρου στην πηγή και το συμβαλλόμενο μέρος της φορολογικής κατοικίας χορηγεί πίστωση φόρου για την εν λόγω παρακράτηση φόρου / παρακράτηση φόρου στην πηγή σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ήτιςσυμβάσεις περί διπλής φορολογίας, το ποσό αυτήςτης άλλης παρακράτησης φόρου / παρακράτησης φόρου στην πηγή πιστώνεται πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στοστοιχείο i) του παρόντος άρθρου.

(2) Το συμβαλλόμενο μέλος που είναι το κράτος της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου μπορεί να αντικαταστήσει τον μηχανισμό της πίστωσης φόρου που αναφέρεται στην παράγραφο 1) του παρόντος άρθρου με την επιστροφή της παρακράτησης φόρου που αναφέρεται στοάρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας.

 

Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις για τους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους

(1) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας Συμφωνίας και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο, οι εγχώριες και διεθνείς ομολογίες και άλλοι διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά πριν από την 1η Μαρτίου 2001 ή που τα ενημερωτικά φυλλάδια για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο αξιών έχουν εγκριθεί πριν από την ημερομηνία αυτή από τις αρμόδιες αρχές κατά την έννοια της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή από αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες, δεν θεωρούνται ως απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας Συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πραγματοποιούνται επιπλέον εκδόσεις των εν λόγω διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εξής. Εάν όμως η μεταβατική περίοδος παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2010, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν μόνον για διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους αυτού του είδους:

-που περιέχουν ρήτρες επανενσωμάτωσης του εκπεσθέντος φόρου και

-εφόσον ο φορέας πληρωμής είναι εγκατεστημένος σε συμβαλλόμενο μέρος που εφαρμόζει την παρακράτηση φόρου και ο εν λόγω φορέας πληρωμής καταβάλλει τόκους στον πραγματικό δικαιούχο εγκατεστημένο σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή εξασφαλίζει τηνκαταβολή τόκων προςάμεσοόφελοςαυτού.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν επιπλέον εκδόσεις των προαναφερόμενων διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εξής, από κυβερνήσεις ή εξομοιούμενους οργανισμούς που ενεργούν ως δημόσια αρχή ή των οποίων ο ρόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη, όπως ορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας, η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούμενη από την αρχική έκδοση και τις νέες εκδόσεις, θεωρείται ως απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας Συμφωνίας. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί περαιτέρω έκδοση των προαναφερόμενων διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εξής από άλλο εκδότη που δεν καλύπτεται από το δεύτερο εδάφιο, η περαιτέρω αυτή έκδοση θεωρείται ως απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) της παρούσας Συμφωνίας.

(2) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να φορολογούν το εισόδημα από τους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους που αναφέρονται στην παράγραφο 1) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους.

 

Άρθρο 12 Διαδικασία αμοιβαίας συμφωνίας

Εάν προκύψουν δυσχέρειες ή αμφιβολίες μεταξύ των μερών όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσουν το θέμα με αμοιβαία συμφωνία.

 

Άρθρο 13 Απόρρητο

(1) Όλες οι πληροφορίες που παρέχει και λαμβάνει η αρμόδια αρχή συμβαλλόμενου μέρους κρατούνται απόρρητες. Η αρχή του απορρήτου είναι ουσιώδης για την ορθή εφαρμογήκαιτήρησητηςπαρούσαςσυμφωνίας.

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρμόδια αρχή συμβαλλόμενου μέρους δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς πέραν εκείνων της άμεσης φορολογίας χωρίςπροηγούμενηγραπτήσυγκατάθεση του άλλουσυμβαλλόμενου μέρους.

(3) Οι παρεχόμενες πληροφορίες κοινοποιούνται μόνο στα πρόσωπα που αφορούν ή αρχές για σκοπούς άμεσης φορολογίας και χρησιμοποιούνται από τα εν λόγω πρόσωπα ή αρχές μόνο για τέτοιους σκοπούς ή για σκοπούς επιτήρησης, περιλαμβανομένης της έκβασης τυχόν προσφυγών. Για τους σκοπούς αυτούς, μπορούν να κοινοποιούνται πληροφορίες σε ακροαματικές διαδικασίες ή σε δικαστικέςενέργειες.

(4) Όταν η αρμόδια αρχή συμβαλλόμενου μέρους θεωρεί ότι οι πληροφορίες που έλαβε από την αρμόδια αρχή του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ενδέχεται να είναι χρήσιμες για την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, μπορεί να τις διαβιβάζει σε αυτή την αρμόδια αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής που παρέσχε τις πληροφορίες.

 

Άρθρο 14 Μεταβατική περίοδος

Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας, οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος σταματούν να εφαρμόζουν την παρακράτηση φόρου και την κατανομή των εσόδων που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία και αρχίζουν να εφαρμόζουν έναντι του άλλου συμβαλλόμενου μέρους τις διατάξεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας. Εάν κατά τη μεταβατική περίοδο οι Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος επιλέξουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Κεφάλαιο II της οδηγίας, δεν θα εφαρμόζουν πλέον την παρακράτηση φόρου / παρακράτηση φόρου στην πηγή καιτην κατανομή των εσόδων που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας Συμφωνίας.

 

Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την τελευταία χρονικώς ημερομηνία κατά την οποία οι οικείες κυβερνήσεις θα έχουν γνωστοποιήσει αμοιβαία γραπτώς ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συνταγματικώς απαιτούμενες διατυπώσεις, και οι διατάξεις της παράγουν αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται ηοδηγία σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 τουάρθρου 17 τηςοδηγίας.

Το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας δεν παράγει αποτελέσματα στην Ελληνική Δημοκρατία στην περίπτωση που δεν υφίσταται άμεση φορολόγηση στις νήσους Τουρκ και Κάϊκος.

 

Άρθρο 16 Λήξη

1 Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν την καταγγείλει ένα από τα συμβαλλόμεναμέρη.

2 Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, στην οποία διευκρινίζονται οι συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Συμφωνία παύεινα ισχύει 12 μήνες μετάτηνημερομηνίαγνωστοποίησης.

 

Άρθρο 17 Εφαρμογή και αναστολή της εφαρμογής

(1) Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εξαρτάται από την έγκριση και εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ελβετία, την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο και από όλα τα εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αντίστοιχα, μέτρων σύμφωνων ή ισοδύναμων με τα προβλεπόμενα στην οδηγία ή στην παρούσα Συμφωνία, και τον καθορισμό των ίδιων ημερομηνιών εφαρμογής.

(2) Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αμοιβαίας συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσας Συμφωνίας, οιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας ή μερών αυτής με άμεση ισχύ, με κοινοποίηση στο άλλο μέρος στην οποία διευκρινίζονται οι συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον η οδηγία παύει να ισχύει είτε προσωρινά είτε μόνιμα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο ή σε περίπτωση που κράτος μέλος αναστείλει την εφαρμογή των οικείων εκτελεστικών διατάξεων. Η εφαρμογή της Συμφωνίας αποκαθίσταται μόλις παύσουν να συντρέχουν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή.

(3) Με την επιφύλαξη της διαδικασίας αμοιβαίας συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσας Συμφωνίας, οιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας μέσω κοινοποίησης στο άλλο μέρος, διευκρινίζοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στην εν λόγω κοινοποίηση εφόσον μία από τις τρίτες χώρες ή τα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παύσουν στη συνέχεια να εφαρμόζουν τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο. Η αναστολή της εφαρμογής πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο μήνες μετά τη γνωστοποίηση. Η εφαρμογή της Συμφωνίας αποκαθίσταται μόλις αποκατασταθούν καιταμέτρα απότηνενλόγωτρίτηχώραήέδαφος.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

Συντάχθηκε στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά.

Για την Κυβέρνηση των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος

Για την Ελληνική Δημοκρατία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των «εξομοιούμενων» οργανισμών

Για τους σκοπούς του άρθρου 11 της παρούσας συμφωνίας, οι ακόλουθοι οργανισμοί θεωρούνται ως «εξομοιούμενοι προς δημόσια αρχή ήτων οποίων ορόλος αναγνωρίζεται από διεθνή συνθήκη»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Bέλγιο -Vlaams Gewest (φλαμανδική περιοχή) -Région wallonne (περιοχή της Βαλλονίας) -Région bruxelloise/Brussels Gewest (περιοχή των Βρυξελλών) -Communauté française (γαλλική κοινότητα) -Vlaamse Gemeenschap (φλαμανδική κοινότητα) -Deutschsprachige Gemeinschaft (γερμανόφωνη κοινότητα)

Ισπανία

-Xunta de Galicia (κυβέρνηση της αυτόνομης κοινότητας της Γαλισίας) -Junta de Andalucía (κυβέρνηση τηςαυτόνομης κοινότητας τηςΑνδαλουσίας) -Junta de Extremadura (κυβέρνηση της αυτόνομης κοινότητας της Εξτρεμαδούρας) -Junta de Castilla-La Mancha (κυβέρνηση της αυτόνομης κοινότητας της Καστίλης­ Λαμάντσα) -Junta de Castilla y León (κυβέρνησητης αυτόνομης κοινότητας της Καστίλης και Λεόν) -Gobierno Foral de Navarra (κυβέρνηση της Ναβάρας) -Govern de les Illes Balears (κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων) -Generalitat de Catalunya (κυβέρνηση της Καταλονίας) -Generalitat de Valencia (κυβέρνησητης Βαλένσιας) -Diputación General de Aragón (κυβέρνηση τηςΑραγκόν) -Gobierno de las Islas Canarias (κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων) -Gobierno de Murcia (κυβέρνηση της Μουρθίας) -Gobierno de Madrid (κυβέρνηση τηςΜαδρίτης) -Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (κυβέρνηση της αυτόνομης κοινότητας της χώρας των Βάσκων) -Diputación Foral de Guipúzcoa (επαρχιακό συμβούλιο του Γκουϊπούσκοα) -Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (επαρχιακό συμβούλιο της Βισκάγιας) -Diputación Foral de Alava (επαρχιακό συμβούλιο της Αλάβα) -Ayuntamiento de Madrid (δήμος της Μαδρίτης) -Ayuntamiento de Barcelona (δήμος της Βαρκελώνης) -Cabildo Insular de Gran Canaria (συμβούλιο της Νήσου ΓκρανΚανάρια) -Cabildo Insular de Tenerife (συμβούλιο της Νήσου Τενερίφης) -Instituto de Crédito Oficial (πιστωτικό δημόσιο Ίδρυμα) -Instituto Catalán de Finanzas (χρηματοδοτικό ίδρυμα της Καταλονίας) -Instituto Valenciano de Finanzas (χρηματοδοτικό ίδρυμα της Βαλένσιας)

Ελλάδα

-Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδας -Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας -Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Γαλλία

-La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (ταμείο απόσβεσης κοινωνικού χρέους) -L'Agence française de développement (AFD) (γαλλικός οργανισμός ανάπτυξης)-Réseau Ferré de France (RFF) (δίκτυο σιδηροδρόμωντης Γαλλίας) -Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (εθνικό ταμείο αυτοκινητοδρόμων) -Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (δημόσια περίθαλψη, νοσοκομεία των Παρισίων) -Charbonnages de France (CDF) (ανθρακωρυχεία της Γαλλίας) -Entreprise minière et chimique (EMC) (μεταλλευτική και χημική επιχείρηση)

Iταλία

-Regions (περιοχές) -Provinces (επαρχίες) -Municipalities (δήμοι) -Cassa Depositi e Prestiti (ταμείο παρακαταθηκών και δανείων)

Λετονία

-Pašvaldības (τοπικές κυβερνήσεις)

Πολωνία

-gminy (κοινότητες) -powiaty (περιφέρειες) -województwa (επαρχίες) -związki gmin (ενώσεις κοινοτήτων) -związki powiatów (ενώσεις περιφερειών) -związki województw (ενώσεις επαρχιών) -miasto stołeczne Warszawa (πρωτεύουσα πόλη της Βαρσοβίας) -Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Οργανισμός για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας) -Agencja Nieruchomości Rolnych (Οργανισμός γεωργικής ιδιοκτησίας)

Πορτογαλία

-Região Autónoma da Madeira (αυτόνομη περιοχή της Μαδέρας) -Região Autónoma dos Açores (αυτόνομη περιοχήτωνΑζορών) -Municipalities (δήμοι)

Σλοβακία

-mestá a obce (δήμοι) -Železnice Slovenskej republiky (Σλοβακική εταιρεία σιδηροδρόμων) -Štátny fond cestného hospodárstva (Εθνικό ταμείο διαχείρισης οδών) -Slovenské elektrárne (σλοβακικοί σταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος) -Vodohospodárska výstavba (Εταιρεία της ορθολογικής χρήσεως των υδάτων)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:

-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης -Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων -Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης -Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης -Παγκόσμια Τράπεζα /ΔΤΑΑ / ΔΝΤ -Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης -Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης -Ταμείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης -EΥΡΑΤΟΜ -Ευρωπαϊκή Κοινότητα -Χρηματοδοτική Συνεργασία για την Ανάπτυξη των Άνδεων (CAF) -Ευρωπαϊκή εταιρεία γιατη Χρηματοδότηση σιδηροδρομικού υλικού -Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα -Επενδυτική Τράπεζα των Βορειοευρωπαϊκών χωρών -Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής

Οι διατάξεις του άρθρου 11 δεν θίγουν τυχόν διεθνείς υποχρεώσεις που τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει έναντι των προαναφερόμενων διεθνών οργανισμών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ :

Οι ενλόγω οργανισμοί πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

1) Οοργανισμός θεωρείταισαφώς ωςδημόσιος σύμφωνα με τα εθνικά κριτήρια.

2) Ο δημόσιος αυτός οργανισμός δραστηριοποιείται εκτός του εμπορικού τομέα, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί ομάδα κοινωφελών δραστηριοτήτων παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες εκτός του εμπορικού τομέα και ελέγχεται όντως από τη γενική κυβέρνηση.

3) Οδημόσιος αυτός οργανισμός εκδίδει τακτικά και μεγάλα ομολογιακά δάνεια.

4) Το συγκεκριμένο κράτος είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι ο δημόσιος αυτός οργανισμός δεν θα προβεί σε πρόωρη εξόφληση σε περίπτωση ρητρών αποζημίωσης του επενδυτή (gross-up clauses) .

 

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ