Κάβα Πληροφοριών "Εμπορεύματα"

Φορολογική Εκπροσώπηση

Ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου για θέματα ΦΠΑ αποτελεί μία αναγκαιότητα όταν πωλούνται αγαθά σε ιδιώτες ξένων χωρών χωρίς να υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην άλλη χώρα. Διαβάστε την περιγραφή για περισσότερες λεπτομέρειες.  

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Χωρίς να θέλουμε να υποκαταστήσουμε το λογιστήριο σας, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες φορολογικές εξελίξεις, να επιβλέπουμε τις δηλώσεις σας και να συμβουλεύουμε τη Διοίκηση σε επίπεδο φορολογικού σχεδιασμού με τακτικές συναντήσεις.