Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 155/6/24.4.2015 Τροποποίηση της με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: [Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 155/6/24.4.2015 Τροποποίηση της με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: [Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης

Αριθμ. απόφ. 155/6/24−4−2015

(ΦΕΚ Β' 954/28-05-2015)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 6 του άρθρου 52 του Ν. 4021/2011 (Α΄ 218), 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α΄ 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως ισχύουν,

β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 07/590/13.9.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και τη με αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε
η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.,

γ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τις με αριθμό 6/1/24.4.2012 (Β΄ 1347) και 10/3/11.6.2012 (Β 2066) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π. όπως ισχύουν,

ε) τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»,

στ) τις διατάξεις του Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3932/2011 (Α΄ 49) και ισχύει,

ζ) τις διατάξεις του Ν. 3471/2006 (Α΄ 133) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και ισχύουν,

η) τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191), όπως ισχύει,

θ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 109/2010 (Α΄ 190), όπως ισχύει,

ι) τη με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β΄ 3162) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Β. Τροποποίηση διατάξεων της με αριθμό 2167/22.1.2009 (Β΄ 78) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ» όπως ισχύει καθώς και της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β΄ 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ»],

ια) το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ.Α.Κ. 8/21.4.2015 του Γραφείου Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιβ) την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης ως προς το χρόνο χορήγησης στους παίκτες βεβαιώσεων κερδών από τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια για τις εκάστοτε οικονομικές χρήσεις, με τρόπο ώστε να διασφαλίζονται με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο οι τυπικές προϋποθέσεις δήλωσης των κερδών αυτών στις αρμόδιες φορολογικές αρχές,

ιγ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιδ) την από 22 Απριλίου 2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα: [Τροποποίηση της με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β΄ 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: [Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Β. Τροποποίηση διατάξεων της με αριθμό 2167/22.1.2009 (Β΄ 78) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ» όπως ισχύει καθώς και της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ»], και τροποποίηση των υπό σημείο Β ως άνω αναφερόμενων αποφάσεων],

ιε) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β΄ 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: [Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Β. Τροποποίηση διατάξεων της με αριθμό 2167/22.1.2009 (Β΄ 78) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ»  όπως ισχύει καθώς και της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β΄2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ»], ως εξής:

1.1 Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6.4.6 της με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., η φράση «..., κατά τους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε επόμενου οικονομικού έτους,…» αντικαθίσταται από τη φράση «…,για την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση,…».

1.2 Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7.1.3 της με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., η φράση «...,κατά τους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε επόμενου οικονομικού έτους,…» αντικαθίσταται από τη φράση «…,για την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση,…».

1.3 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.2 του άρθρου μόνου του Μέρους IV της με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β΄ 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρετικά, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, η Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και η ΟΠΑΠ ΑΕ, εκδίδουν βεβαιώσεις κερδών που αφορούν χρήσεις προηγούμενων ετών, κατόπιν αίτησης των δικαιούχων, μόνο για κέρδη που υπερβαίνουν το όριο των παραγράφων 2(β) του άρθρου 8 του γενικού κανονισμού διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίου κρατικών λαχείων και 2(β) του άρθρου 7 του γενικού κανονισμού οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους, αντίστοιχα, με την απόφαση αυτή.».

2. Την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 της με αριθμό 2167/22.1.2009 (Β΄ 78) κοινής υπουργικής  απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1.1. και 1.2 του άρθρου μόνου του Μέρους ΙΙ της με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β 3162)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., ως εξής:

2.1 Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ΟΠΑΠ χορηγεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, βεβαίωση κέρδους για το σύνολο των εντολών πληρωμής των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ) του άρθρου 7, για την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο πληροφοριακό της σύστημα».

3. Την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 9 της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1.2 του άρθρου μόνου του Μέρους ΙΙΙ της με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., ως εξής:

3.1 Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Φορέας Εκμετάλλευσης χορηγεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου, βεβαίωση κέρδους για το σύνολο των εντολών πληρωμής των κερδών του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης (β) και των κερδών της περίπτωσης (γ) του άρθρου 8, για την αμέσως
προηγούμενη οικονομική χρήση, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ