Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5023057 ΕΞ - 28/05/2012 - Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚ Α 5018658 ΕΞ 24.4.2012 ΑΥΟ ...

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5023057 ΕΞ - 28/05/2012 - Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚ Α 5018658 ΕΞ 24.4.2012 ΑΥΟ ...

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚ Α 5018658 ΕΞ 24.4.2012 ΑΥΟ αναφορικά με τους όρους και τις διατυπώσεις για την επανεισαγωγή στη φορολογική αποθήκη για ανακύκλωση ενεργειακών προϊόντων που έχουν καταστεί ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονταν και για τα οποία έχει καταβληθεί ο Ε.Φ.Κ.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθ. ΔΕΦΚ Α 5018658 ΕΞ 24.4.2012 ΑΥΟ «Όροι και διατυπώσεις για την επανεισαγωγή στη φορολογική αποθήκη για ανακύκλωση ενεργειακών προϊόντων που έχουν καταστεί ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που προορίζονταν και για τα οποία έχει καταβληθεί ο Ε. Φ.Κ.».
 
Η εν λόγω ΑΥΟ δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 1458/Β/02.05.2012. Ειδικότερα:
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1, ορίζεται ότι η ανακύκλωση αφορά σε ενεργειακά προϊόντα για τα οποία έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά λόγω μολύνσεως ή τυχαίας ανάμιξής τους, έχουν καταστεί ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η ανακύκλωση λαμβάνει χώρα, μόνο σε εγκαταστάσεις - φορολογικές αποθήκες κατόχων Αδειας Διύλισης, ενώ ως αρμόδια αρχή ορίζεται η Τελωνειακή Αρχή ελέγχου και εποπτείας του Διυλιστηρίου όπου και πραγματοποιείται η ανακύκλωση.
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 2, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων προσώπων που διαθέτουν ενεργειακά προϊόντα για ανακύκλωση, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα ως άνω πρόσωπα, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής αίτησης ανακύκλωσης ενεργειακών προϊόντων, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή σε τρία αντίτυπα, σύμφωνα με το συνημμένο στην απόφαση, υπόδειγμα 1. Η εν λόγω αίτηση, πριν την υποβολή της στην Τελωνειακή Αρχή, πρέπει να φέρει σε όλα τα αντίτυπά της, πράξη έγκρισης και αποδοχής από τον εκπρόσωπο του Διυλιστηρίου και να συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86.
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 3, περιγράφεται η διαδικασία της ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, μετά την παραλαβή της αίτησης ανακύκλωσης και την άφιξη του προς ανακύκλωση μίγματος στο Διυλιστήριο, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, συγκροτεί Επιτροπή, η οποία μετά την καταμέτρηση της ποσότητας προβαίνει σε σχετική δειγματοληψία. Εν συνεχεία η ως άνω Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό και εισηγείται αναλόγως, την έγκριση ή μη, της ανακύκλωσης του μίγματος. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής, προβαίνει στην τελική έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος ανακύκλωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι όταν το προς ανακύκλωση προϊόν αποτελεί μίγμα περισσοτέρων του ενός ενεργειακών προϊόντων, τότε παραδίδεται στον δικαιούχο ένα μόνον είδος ενεργειακού προϊόντος, αυτό με την χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Εξυπακούεται ότι κατά την καταμέτρηση της ποσότητας, θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί η ποσότητα ξένων προσμίξεων (π. χ. η ύπαρξη νερού). Οι ως άνω ρυθμίσεις ισχύουν και για ένα μόνο ενεργειακό προϊόν που είναι εκτός προδιαγραφών του ΑΧΣ. Για την χρέωση της φορολογικής αποθήκης του Διυλιστηρίου με το τελικό προϊόν, υποβάλλεται αίτηση επανεισαγωγής, σύμφωνα με το συνημμένο στην απόφαση, υπόδειγμα 2, η οποία και καταχωρείται στο υποσύστημα ΕΦΚ του Ο.Π.Σ.Τ. Με τις διατάξεις του άρθρου 4, ορίζεται ότι το τελικό προϊόν τίθεται σε ανάλωση με την κατάθεση σχετικής Δήλωσης ΕΦΚ (ΔΕΦΚ), από το πρόσωπο που έχει υποβάλλει την αίτηση ανακύκλωσης, με την οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται μόνον ο ΦΠΑ. Με τις διατάξεις του άρθρου 5, ορίζεται ότι τα διυλιστήρια που ανακυκλώνουν ενεργειακά προϊόντα, υποχρεούνται να καταχωρούν σε ειδικό βιβλίο, όλες τις περιπτώσεις ανακύκλωσης. Το παραπάνω βιβλίο, δύναται να υποκατασταθεί με το βιβλίο αποθήκης του ΚΒΣ, ή με το βιβλίο αποθήκης της αρ. Φ.639/447/14.08.2002 ΑΥΟ, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται σε ιδιαίτερη μερίδα, όλα τα προβλεπόμενα από το ως άνω άρθρο στοιχεία. Με τις διατάξεις του άρθρου 6, καθορίζονται οι έλεγχοι (λογιστικοί και φυσικοί) που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου για την διαπίστωση της νομιμότητας των διαδικασιών της ανακύκλωσης.
 
2. Τέλος, επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ανακύκλωσης, και μόνον για την περίπτωση που το προς ανακύκλωση μίγμα περιείχε και ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, θα αποστέλλει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, σχετική ενημέρωση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) στην Δ.30 της ΓΓΠΣ, η οποία έχει αναλάβει την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος ΔΙ.ΠΕ., προκειμένου για την εύρυθμη λογιστική παρακολούθηση της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης.
 
 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ