Αριθμ. πρωτ.: 2/94180/0004/8.12.2014 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς και στις Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλ

Αριθμ. πρωτ.: 2/94180/0004/8.12.2014 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς και στις Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλ

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ.Πρωτ.:2/94180/0004
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
: Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210-33.38.311

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς και στις Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε.».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 55 παρ. 21 του ν.4002/2011 (Α' 180), όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Ε.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4170/2013 (Α' 163)

β) του άρθρου 54 του ν. 4277/2014 (Α' 156).

γ) του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 (Α'26), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 5 και 6 παρ. 2 του ν. 4275/2014 (Α' 149)

δ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει

2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010555ΕΞ 2014/13.11.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» ( Β'3059)

3. Την αριθ. Δ2Γ 1140268 ΕΞ 2014/17.10.2014 (ΑΔΑ: 6ΝΠ7Η-Ζ0Ε) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης και Τμήματος της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Διευθύνσεων, καθώς και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.

4. Τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες αιτήσεις των κατωτέρω υπαλλήλων

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως Προϊστάμενους οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς και στις Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε.

http://www.taxheaven.gr/uploads/images/94180_1.jpg
http://www.taxheaven.gr/uploads/images/94180_2.jpg
http://www.taxheaven.gr/uploads/images/94180_3.jpg

Β. Στους ανωτέρω τίθενται στόχοι, ως οι συνημμένοι πίνακες:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.