Συντελεστές Φορολογίας

Η TaxExperts παρουσιάζει τον πιο ολοκληρωμένο πίνακα Φορολογικών Συντελεστών για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων των Φυσικών και Νομικών προσώπων.

Τα ποσά είναι όλα ενημερωμένα με το ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ν.4172/2013

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

Είδος Συντελεστής Νομολογία
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου Βάσει κλίμακας Άρθρο 60 – ν.4172
Τίτλοι Κτήσης 20% Παρακράτηση + 3,6% Χαρτόσημο Άρθρο 62 – ν.4172
ΠΔ 28 / 28 -7-1931
Αμοιβές Εργολάβου Τεχνικών Έργων 3% Παρακράτηση Φόρου Άρθρο 64 – ν.4172
Αμοιβές Ελεύθερου Επαγγελματία 20% Παρακράτηση Φόρου άνω των 300  Άρθρο 62 – ν.4172
Εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ 10% Παρακράτηση Φόρου Άρθρο 60 – ν.4172
Πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού 15% Αξιωματικοί
10% Κατώτερο Πλήρωμα
Άρθρο 15 – ν.4172
Τόκοι που καταβάλλονται στην Αλλοδαπή 15% για φυσικά πρόσωπα
15% για νομικά πρόσωπα
Άρθρο 62 – ν.4172
Δικαιώματα  20% Παρακράτηση Φόρου Άρθρο 64 – ν.4172
Αμοιβές σε αλλοδαπά πρόσωπα με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα  20% Παρακράτηση Φόρου ΠΟΛ 1120/2014
Αμοιβές σε αλλοδαπά πρόσωπα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 0% Παρακράτηση Φόρου ΠΟΛ 1120/2014
Αμοιβές και δικαιώματα σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. 0% Παρακράτηση Φόρου Άρθρο 63 – ν.4172

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Είδος Συντελεστής Νομολογία
Πώληση Μεριδίων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (μη εισηγμένης) 15% επί του κέρδους Άρθρο 43 – ν.4172
Εισόδημα από μερίσματα ΑΕ, ΕΠΕ & IKE 10%  ( από 01.01.2020 ) Άρθρο 40 – ν.4172
Εισόδημα από Τόκους 15% Άρθρο 40 – ν.4172
Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

15% για κατοίκους Ελλάδας

0% για κατοίκους εξωτερικού

Άρθρο 43 - ν.4172

ΠΟΛ 1032/2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ

Κατηγορία Συντελεστής Νομολογία
Κέρδη 24% Άρθρο 58 – ν.4172
Εισόδημα από ακίνητα 3% συμπληρωματικός φόρος για ακίνητα >200 τ.μ.
ή επαγγελματική μίσθωση
Άρθρο 39 – ν.4172

Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Κ/Ξ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες  (Βιβλία Β' και Γ' Κατηγορίας) *

Κλιμάκιο Συντελεστής % Νομολογία
Κέρδη 24% Άρθρο 58 – ν.4172

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μισθωτών – Συνταξιούχων – Ελ. Επαγγελματιών με μπλοκάκι *

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
10.000 9% 900 10.000 900
10.000 22% 2.200 20.000 3.100
10.000 28% 2.800 30.000 5.900
10.000 36% 3.600 40.000 9.500
Υπερβάλλον 44%      

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται:

α) Κατά το ποσό των 777 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 810 ευρώ για φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, 900 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα, 1.120 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και 1.340 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

β) Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου.

* Αν έχουν μέχρι 3 εργοδότες ή περισσότερους, εφόσον από τους 3 προέρχεται τουλάχιστον το 75% των εσόδων τους.

Ατομικών Επιχειρήσεων – Ελευθέρων Επαγγελματιών **

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
10.000 9% 900 10.000 900
10.000 22% 2.200 20.000 3.100
10.000 28% 2.800 30.000 5.900
10.000 36% 3.600 40.000 9.500
Υπερβάλλον 44%      

** Αν έχουν περισσότερους από 3 εργοδότες και τα έσοδα από 3 από αυτούς δεν ξεπερνούν το 75% των ετήσιων εσόδων τους.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΠΟ 01.01.2016 ΜΕΧΡΙ 31.12.2019)

Μισθωτών  - Συνταξιούχων - Ελ. Επαγγελματιών - Ατομικών Επιχειρήσεων - Αγρότες

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

20.000

22

4.400

20.000

4.400

10.000

29

2.900

30.000

7.300

10.000

37

3.700

40.000

11.000

Άνω των 40.000

45

 

 

 

 

 

 

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται:     (Δεν ισχύει για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.)

α) Κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του ν.4172, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

β) Κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και

δ) κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

*Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

0 - 12.000

15% 

1.800

12.000

1.800

12.001 - 35.000

35% 

8.050

35.000

9.850

Άνω των 35.000

45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
<60.000 0% 0 60.000 0
60.001 - 100.000 10% 4.000 100.000 4.000
100.001 - 150.000 20% 10.000 150.000 14.000
Άνω των 150.000 30%      

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172  Άρθρο 43Α και υπολογίζεται πλέον με οριακούς συντελεστές, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να εφαρμόζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.Η παρακράτηση της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις αρχίζει να πραγματοποιείται από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

12.000

0 %

0

12.000

0

8.000

2,2 %

176

20.000

176

10.000

5 %

500

30.000

676

10.000

6,5 %

650

40.000

1.326

25.000

7,5 %

1.875

65.000

3.201

155.000

9 %

13.950

220.000

17.151

Άνω των 155.000

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Κλιμάκιο Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Εισόδημα Σύνολο Φόρου
< 40.000 10 % 4.000 40.000 4.000
Άνω των 40.000 20 %      

* Ο συντελεστής ανέρχεται σε 15% για περιοδικά καταβαλλόμενες παροχές.

 
Old id: 
6235
Old URL: 
el/Downloads/Tax_Rates/TaxExperts_Guide
Ενότητα: