Τα περιθώρια στενεύουν για τους κατοίκους εξωτερικού

Τα περιθώρια στενεύουν για τους κατοίκους εξωτερικού

Εισαγωγή

Η Εγκύκλιος 1058/2015, η οποία έρχεται ως συνέχεια του εκδοθέντος Δελτίου Τύπου της 18ης Μαρτίου, ψηφίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών  στις 27 Μαρτίου 2015, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των κατοίκων εξωτερικού για διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεών τους μέσα στο 2015.

Σε γενικές γραμμές, η παραπάνω Εγκύκλιος αναφέρεται σε όσα εκτέθηκαν στο προαναφερθέν δελτίο τύπου και συγκεκριμένα:

 • Στην υποβολή των εντύπων Μ0,Μ1,Μ7 ως το πρώτο βήμα της αίτησης.
 • Στην αποκλειστική προθεσμία της 8ης Μαΐου 2015 όσων έφυγαν στο εξωτερικό το 2014.
 • Την δίμηνη προθεσμία απάντησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ επί των αιτήσεων αλλαγής φορολογικής κατοικίας.
 • Στο «κλείδωμα» της αρχικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας.

 

Αλλαγές νέας εγκυκλίου

Α) Η προθεσμία της 8ης Μαΐου

Ειδικότερα, τονίζεται για άλλη μια φορά η αποκλειστική προθεσμία έως τις 8 Μαΐου για όσους επιθυμούν  να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή το φορολογικό έτος 2014 , υποβάλλοντας απλά την αίτηση (χωρίς επισυναπτόμενα δικαιολογητικά). Παρουσιάζει ιδιαίτερο  ενδιαφέρον το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος προβαίνει σε μια αναλυτική περιγραφή των επιμέρους ενεργειών που πρέπει να προβεί το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, μόλις δεχτούν τις αιτήσεις των ελλήνων φορολογικών κατοίκων προς μεταφορά.

Β) Ηλεκτρονική εφαρμογή για την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας (κατόπιν οδηγιών από ΓΓΔΕ), η οποία πρέπει να συμπληρωθεί ευθύς αμέσως από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος με την υποβολή της αίτησης. Εφόσον γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών, πρέπει να υπογραφεί έγγραφη δήλωση και να αποσταλεί υπηρεσιακά στο τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. και η διαδικασία ολοκληρώνεται στο τμήμα Μητρώου με την καταχώρηση των σχετικών μεταβολών.

Γ) Βασικά δικαιολογητικά για τον ορισμό κατοίκου εξωτερικού

Σε αυτή την εγκύκλιο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη διαζευκτική προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών, και συγκεκριμένα:

 • Βεβαίωση/ Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους προορισμού, είτε συμπληρωμένη αίτηση Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος – Σ.Α.Δ.Φ.Ε. (δίγλωσσα κείμενα)

Ή

 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τους κράτους διαμονής

Ή

 • Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της αλλοδαπής

Ή

 • Ελλείψει όλων των παραπάνω βεβαίωση διαμονής από οποιαδήποτε δημόσια /δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή του κράτους.

Επίσης η Επισημείωση της Χάγης είναι αναγκαία για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην της αίτησης ΣΑΔΦΕ), όπως και η αντίστοιχη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Δ) Διαδικασία έγκρισης της αίτησης

Το τμήμα Συμμόρφωσης της εκάστοτε Δ.Ο.Υ ελέγχει την επάρκεια και την εμπρόθεσμη κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών και δύναται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 • Εάν κρίνεται ότι ο φορολογούμενος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος η αίτηση του απορρίπτεται και όλος ο φάκελος τίθεται στο αρχείο της εφορίας. Σε αυτή την περίπτωση ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος  με το παγκόσμιο εισόδημα του έως το τέλος του επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που αφορούσε η αίτηση του, χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης .

 

 Για παράδειγμα ένας φορολογούμενος που υπέβαλλε αίτηση 27/3/2015 η οποία απορρίφθηκε έχει την υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα με το παγκόσμιο εισόδημα του έως 31/12/2016.

 

 • Εάν εγκριθεί η αίτηση ενός φορολογουμένου αποστέλλεται από το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης ταχυδρομικώς στο φορολογικό εκπρόσωπό του η βεβαίωση μεταβολής των ατομικών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή εφόσον έχει την υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα όντας κάτοικος εξωτερικού δύναται να την υποβάλλει μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους.

 

Για παράδειγμα ένας φορολογούμενος ο οποίος ορίστηκε ως κάτοικος εξωτερικού το έτος 2015 μπορεί να υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα το αργότερο έως 31/12/2016.

 

 • Εάν ο φορολογούμενος υπέβαλλε εκπρόθεσμα  τα δικαιολογητικά έχει την υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη με βάση τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ελλήνων φορολογουμένων (πλέον προστίμου).

 

 • Εάν έχουν υποβληθεί τα έντυπα της αίτησης χωρίς τα ανάλογα δικαιολογητικά υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα με παγκόσμιο εισόδημα, η οποία θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και θα επισύρει πρόστιμο.

Επίλογος

Εν κατακλείδι και με βάση όλα τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το κράτος πλέον έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του το θέμα των κατοίκων εξωτερικού και γι’ αυτό το λόγο επιδιώκει να προσδιορίσει σαφώς τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν μέσα σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια.

Στα πλαίσια αυτά αναμένουμε και την εγκύκλιο που θα ερμηνεύει το τεράστιο θέμα του «κέντρου των ζωτικών συμφερόντων», ήτοι τους προσωπικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς του φορολογουμένου, καθότι χωρίς την ερμηνεία αυτή το ζήτημα των αλλαγών φορολογικής κατοικίας θα εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα στη σχέση των φορολογούμενων με τις εφορίες. 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή