Περαίωση: Πρόταση προς διαβούλευση για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Περαίωση: Πρόταση προς διαβούλευση για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Στη Δημόσια Διαβούλευση για τη ρύθμιση των Φορολογικών Οφειλών, ορίζεται το πλαίσιο για την περαίωση και οι όροι για την υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις το επερχόμενου νόμου

Η εξαίρεση των υποθέσεων για τις οποίες «δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και οι επόμενες αυτής», είναι πιθανό να θέσει εκτός περαίωσης πάρα πολλές επιχειρήσεις.

Η μη υποβολή δήλωσης δεν υποθάλπει αναγκαστικά φορολογικές παραβάσεις, αλλά δηλώνει αδυναμία πληρωμής την προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Η δυνατότητα κατάθεσης της δήλωσης εισοδήματος εκπρόθεσμα, δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από την έλλειψη διακανονισμών πληρωμής. Άρα ένας επιτηδευματίας που δεν μπορούσε να καταθέσει τη δήλωση γιατί δεν μπορούσε να καλύψει την πρώτη δόση πληρωμής, θα ήταν φυσικά αδύνατο να την καταθέσει στο μέλλον πληρώνοντας ολόκληρο το ποσό.

Η ορθότητα της δήλωσης εξάλλου, σε όσες εταιρίες δημοσιεύουν ισολογισμούς, πιστοποιείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και τον Λογιστή.

Επιπλέον, όσες εταιρίες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 42α του Ν.2190 και υποχρεούνται σε τακτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, οι δηλώσεις εισοδήματος ελέγχονται καθολικά από ανεξάρτητα ελεγκτικά όργανα. Ο νομοθέτης μάλιστα, βάσει του άρθρου 17 του Ν.2842/2010 δίνει την αρμοδιότητα της έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού, δηλαδή τον έλεγχο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στους φοροτεχνικούς και τους νόμιμους ελεγκτές.

Συνεπώς, η εξαίρεση των υποθέσεων αυτών, αντιβαίνει κατ΄ ουσία στον πνεύμα του παραπάνω νόμου που ενδυναμώνει, ορθώς, το ρόλο των ορκωτών στην πιστοποίηση των στοιχείων του ισολογισμού, μέρος του οποίου είναι ο φόρος εισοδήματος.

Στις Ανώνυμες Εταιρίες μάλιστα, οι οικονομικές καταστάσεις κατατίθενται στη Νομαρχία, ενώ παράλληλα δημοσιεύονται στο ΦΕΚ, τις οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες. Από την άποψη αυτή, το ενδεχόμενο να μεταβληθούν τα στοιχεία προκειμένου να μειωθεί ο φόρος, ώστε να μπορέσει να περαιώσει η εταιρία, είναι εξαιρετικά δύσκολο αλλά και εύκολα ανιχνεύσιμο. Μπορεί λοιπόν να μπει μία οδηγία ότι για τις υποθέσεις αυτές τα στοιχεία του ισολογισμού θα ελέγχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και σε περίπτωση που βρεθούν αναντιστοιχίες, οι χρήσεις θα θεωρούνται ως μη περαιωμένες.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, προκειμένου να μην εξαιρεθούν οι υποθέσεις αυτές, μπορούν να τεθούν οι παρακάτω όροι:
-    Να συμπεριληφθούν οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε. που έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς σε μία πολιτική και μία οικονομική εφημερίδα.
-    Να συμπεριληφθούν οι εταιρίες που υπάγονται στο άρθρο 42α του Ν.2190 και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.  
-    Να υποχρεωθούν οι εταιρίες να προσκομίσουν τα παραπάνω κατά την εκπρόθεσμη κατάθεση της δήλωσης.

Προαιρετικά, σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3842/2010, οι φορολογικές αρχές μπορούν να δώσουν την αρμοδιότητα στους ορκωτούς να εκδώσουν φορολογικά πιστοποιητικά, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της περαίωσης, για τις χρήσεις που δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστική ΦΠΑ.

Στην περίπτωση αυτή οι εταιρίες που υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις θα υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με τη δήλωση εισοδήματος, ισολογισμό υπογεγραμμένο από ορκωτό ελεγκτή. 

Εφόσον η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θέλει να κάνει πράξη αυτή τη γενναία περαίωση συμπεριλαμβάνοντας και τις περιπτώσεις των εικονικών τιμολογίων, θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα δηλώσεις, δίνοντας με ευνοϊκούς όρους την δυνατότητα να υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές και ταυτόχρονα να υπαχθούν στην διαδικασία της περαίωσης.

Ανεξάρτητα όμως από την πολιτική βούληση, η εξαίρεση των υποθέσεων αυτών θα στερήσει ένα πολύ μεγάλο έσοδο από το κράτος, αφού ο επιτηδευματίας θα υποχρεωθεί να καταβάλλει έστω και εκπρόθεσμα τη δήλωση εισοδήματος, πληρώνοντας το φόρο και τις προσαυξήσεις, προκειμένου να περαιώσει.
 

Νανόπουλος Κωνσταντίνος
Πηγή: www.taxexperts.gr

 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή