Ο τρόπος λειτουργίας του Προτύπου X.B.R.L

Ο τρόπος λειτουργίας του Προτύπου X.B.R.L

Τα βασικά συστατικά ενός Taxonomy είναι:

- Schema
Αποτελεί τη βάση του λεξικού και περιλαμβάνει όλους τους όρους (elements) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μία αναφορά.

- Presentation Linkbase
Στο αρχείο αυτό καταχωρείται η γραφική αναπαράσταση της οικονομικής αναφοράς (π.χ. μετά τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, έχουμε τα έκτακτα αποτελέσματα).

- Calculation Linkbase
Περιλαμβάνει όλες τις αριθμητικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε μία οικονομική κατάσταση, ώστε να μπορεί να επαληθεύει (validation) την ορθότητα των στοιχείων (π.χ. τα «Συνολικά Πάγια» είναι το άθροισμα των Ενσώματων και Ασώματων παγίων).

- Label Linkbase
Επιτρέπει την πολλαπλή ερμηνεία ενός όρου (element) σε διαφορετικές γλώσσες.

- Definition Linkbase
Προσδιορίζει τις σχέσεις parent-child που υπάρχουν ανάμεσα στους όρους σε διαφορετικά επίπεδα αναφορών. Δηλαδή ότι οι Καταθέσεις στην Τράπεζα είναι μέρος των Ρευστών Διαθεσίμων.

- Reference Linkbase
Δίνει πληροφορίες για το Λογιστικό Πρότυπο στο οποίο αναφέρεται κάθε στοιχείο, ώστε να μπορεί ο αποδέκτης να βρει την πηγή που προέρχεται το στοιχείο αυτό.

 

Ο όρος που χρησιμοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία για την ηλεκτρονική οικονομική κατάσταση είναι «περιοδικό αρχείο» (instance document), δηλαδή μία οικονομική αναφορά που αφορά μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τα instance documents είναι η τελική οικονομική αναφορά, που περιλαμβάνει τις περιγραφές και τις ποσότητες, με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτές να είναι αναγνωρίσιμες από τις υπολογιστικές μηχανές. Αυτό που βλέπουμε στον πίνακα είναι ο τρόπος που συντάσσετε η αναφορά με τη γλώσσα XML σε ένα αρχείο. Βέβαια κανένας δημιουργός ή αποδέκτης της πληροφορίας δεν χρειάζεται να έρθει σε επαφή με ένα προγραμματιστικό κώδικα, αφού αυτό γίνεται αυτόματα από τις εφαρμογές που υποστηρίζουν το πρότυπο.

 

Άλλα Tags: 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή