Κάτοικοι Εξωτερικού: Συνέχεια της Εποχής των Αναταράξεων

Κάτοικοι Εξωτερικού: Συνέχεια της Εποχής των Αναταράξεων

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ. 1260/19.12.2014

Η πολυαναμενόμενη Εγκύκλιος για όσους φορολογούμενους άλλαξαν φορολογική κατοικία και πρόκειται να μεταβούν στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού για το 2014 δεν εκδόθηκε τελικά.

 Στη θέση της δημοσιεύτηκε στις 19.12.2014 η λεπτομερέστατη ΠΟΛ.1260/19.12.2014, η οποία ήρθε  ως απάντηση των πολλαπλών ερωτημάτων των Δ.Ο.Υ σχετικά με το ζήτημα της Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας για όσους έφυγαν στην αλλοδαπή πριν το έτος 2014, αλλά και τον τρόπο υποβολής φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2015 (χρήση  2014) των Ελλήνων φορολογουμένων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη διαδικασία αυτή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η τελευταία εγκύκλιος δεν αναφέρεται ούτε συμπεριλαμβάνει στη μνεία της την ΠΟΛ.1177/14.07.2014 ενώ κάνει λόγο για παλαιότερες Εγκυκλίους: 1142/31.05.2012, 1136/10.06.2013 και 1228/15.10.2014, γεγονός το οποίο δεν ξεκαθαρίζει τα πράγματα σχετικά με το άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/23.07.2013), το οποίο ισχύει από 1/1/2014.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ

Η ΠΟΛ αυτή αναφέρεται αναλυτικά σε 3 περιπτώσεις φορολογουμένων και αναλύει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση για την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας. Δίνεται βάση στην ανά περίπτωση εξέταση των δικαιολογητικών και επιπλέον παρέχεται διακριτική ευχέρεια στο αρμόδιο τμήμα της εκάστοτε Δ.Ο.Υ να αναζητήσει επιπλέον έγγραφα και αποδείξεις για τη διαμονή στην αλλοδαπή.   

 

Συγκεκριμένα:

 

 

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 Θα πρέπει η κάθε υπόθεση κατοίκου εξωτερικού να κρίνεται κατά περίπτωση και επί της ουσίας ανάλογα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και με βάση τα πραγματικά περιστατικά που προκύπτουν από την ανάλυση της «Φορολογικής τους εικόνας» στο Αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ο.Υ που ανήκουν.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Γενικότερα, οι Έλληνες φορολογούμενοι που μετακομίζουν στην αλλοδαπή θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία θα προκύπτει η πραγματική μεταφορά του κέντρου ζωτικών συμφερόντων τους στην αλλοδαπή.

Δηλαδή:

 1. Βεβαίωση Διαμονής από Δημοτική ή Δημόσια Αρχή του τόπου κατοικίας, που να αποδεικνύει ότι τόσο οι φορολογούμενοι, όσο και τα μέλη των οικογενειών τους διαμένουν στην αλλοδαπή
 2. Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά σπουδών – εκπαίδευσης τέκνων
 3. Μισθωτήριο - Συμφωνητικό κατοικίας ή αποδεικτικό ιδιόκτητης κατοικίας στην αλλοδαπή
 4. Σύμβαση ή Βεβαίωση εργασίας από τον εκάστοτε εργοδότη.

Σε περίπτωση ελεύθερης απασχόλησης χρειάζονται αποδεικτικά έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή συμμετοχής σε αλλοδαπές εταιρείες.

 

ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η αναζήτηση του Πιστοποιητικού Φορολογικής κατοικίας πρέπει να διαχωριστεί σε 2 υποπεριπτώσεις:

 1. Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος  με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) και αποκτούσαν εισόδημα στην Ελλάδα, μπορούν μεν να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, αλλά δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την προβλεπόμενη Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (σφραγισμένη από την αρμόδια φορολογική αρχή του εξωτερικού) όπου είναι ενσωματωμένο το Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (τα γνωστά δίγλωσσα έντυπα) και για την οποία δεν απαιτείται επισημείωση της Χάγης.
 2. Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος  με το οποίο δεν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) πρέπει να προσκομίσουν διαζευκτικά:
 •    πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση του
 •    αντίγραφο εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους στο εξωτερικό και ελλείψει αυτού,
 •    αντίγραφο της αντίστοιχης δήλωσης εισοδήματος

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Σημειωτέον ότι οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα προσκομιστεί χρειάζεται να θεωρηθεί με την επισημείωση της Χάγης (Apostille) βάσει το υπ’ αριθμόν Δ6Δ 1095210 ΕΞ2014/25.6.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης οργάνωσης.

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εφόσον προσκομισθούν τα υπό παράγραφο 3 ii) δικαιολογητικά δεν κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση των υπολοίπων, αναλόγως φυσικά και τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.

 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επίσης:

 • η διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα
 • η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο ημεδαπών εταιρειών στην Ελλάδα
 • η κατοχή ακινήτου στην Ελλάδα,

από μόνες τους δεν μπορούν  να αποτελέσουν εμπόδια στον χαρακτηρισμό του φορολογουμένου ως κατοίκου εξωτερικού.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 (χρήση 2014)

Τονίζεται και πάλι η διακριτική ευχέρεια εξέτασης της υπόθεσης από την εκάστοτε φορολογική αρχή, καθώς μπορούν να ζητηθούν περισσότερα από τα παραπάνω δικαιολογητικά όπως: βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση από επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους, καθώς και δικαιολογητικά για την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να τεκμηριωθεί ο στενός δεσμός του ατόμου με το κράτος όπου και διαμένει.

 

Σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος που κρίνεται τελικά Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα για το εισόδημα που αποκτάται στην αλλοδαπή και αυτό αποτελεί σημαντικό εξισορροπητικό παράγοντα για τους Έλληνες φορολογούμενους του εξωτερικού που βρίσκονται στη διαδικασία της αλλαγής φορολογικής κατοικίας.

 

Να υπογραμμιστεί ότι αναμένονται εξελίξεις κατά το χρονικό διάστημα έως την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς: 1) δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το τοπίο για όσους έφυγαν στην αλλοδαπή από 1-1-2014 δηλαδή κάτω από το καθεστώς του ν.4172/2013 και οι υποθέσεις τους εκκρεμούν στις τοπικές Δ.Ο.Υ και 2) η μορφή και ο τρόπος υποβολής τους θα αλλάξουν άρδην.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή