Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΕΦΟΡΙΕΣ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΕΦΟΡΙΕΣ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η  Κύπρος καταγράφεται σαν χώρα που το μοντέλο οργάνωσης της είναι εκείνο του κατά φόρο με κύριο χαρακτηριστικό την διάρθρωση σε οργάνωση κατά φόρο προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ και κατά φόρο εισοδήματος.

Η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ευρωζώνη την ανέδειξε λόγω της γεωγραφικής της θέσης σε βασικό πόλο έλξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτή είναι η θετική πλευρά για την Κυπριακή Κυβέρνηση. Ο πονοκέφαλος για την Ευρωπαϊκή  Ένωση είναι ο χαμηλός συντελεστής στην φορολογία εισοδήματος που δίνει δυνατότητες για ‘’transfer pricing’’.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για ενημέρωση των φορέων επιχειρηματικής δράσης και φορολογικών αρχών είναι έντονη, και για αυτό τον λόγο μια σειρά άρθρων σχετικά με την φορολογική Διοίκηση της Κύπρου και γενικότερα για την φορολογία στην Κύπρο είναι πολλαπλά χρήσιμη.

Τα τελευταία χρόνια άρχισε μια οργανωτική αναταραχή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ευρύτερα στις χώρες μέλη του ΟΑΣΑ. Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφούν οι διάφορες τάσεις και τα οργανωτικά μοντέλα, στην βάση των οποίων λειτουργούν οι Φορολογικές Διοικήσεις των χωρών – μελών. Το πρώτο είναι το μοντέλο οργάνωσης κατά φόρο (type of tax model), το δεύτερο το μοντέλο οργάνωσης κατά λειτουργία (the functional model) και το τρίτο το μοντέλο οργάνωσης κατά κατηγορία φορολογούμενου (the taxpayer segment model).

Από τις 30 χώρες μέλη του ΟΑΣΑ, 10 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν όλων των τύπων τα οργανωτικά μοντέλα (Αυστραλία, Βέλγιο, Δανία, Ιαπωνία, Ν Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία και Ελλάδα), 10 χώρες έχουν το μοντέλο οργάνωσης κατά λειτουργία (Καναδάς, Φιλανδία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία Κορέα, Ολλανδία και Τουρκία), 4 χώρες έχουν το μοντέλο οργάνωσης κατά κατηγορία φορολογουμένου (Ιρλανδία, Γαλλία, Η.Π.Α και Βρετανία), 1 χώρα έχει μοντέλο οργάνωσης κατά φόρο (Ελβετία), 1 χώρα έχει μοντέλο οργάνωσης κατά φόρο και κατά κατηγορία φορολογούμενου (Αυστρία), 2 χώρες έχουν μοντέλο οργάνωσης κατά φόρο και κατά λειτουργία (Τσεχία και Λουξεμβούργο) και 2 χώρες έχουν μοντέλο οργάνωσης κατά λειτουργία και κατά κατηγορία φορολογούμενου (Γερμανία και Μεξικό).

Τα 809 (Πηγή: ΟΑΣΑ) άτομα που αποτελούν το προσωπικό της Φορολογικής Διοίκησης της Κύπρου, ΦΠΑ και εισοδήματος κατανέμονται σε 8 φορολογικά καταστήματα και στην Κεντρική Διοίκηση. Τα φορολογικά καταστήματα βρίσκονται στην Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο ανά ζεύγη, ένα φορολογικό κατάστημα για τον ΦΠΑ και ένα φορολογικό κατάστημα για την φορολογία εισοδήματος. Ένα βασικό χαρακτηριστικό παρά το σχετικά δύσχρηστο σύστημα οργάνωσης κατά φόρο που διατηρεί η Κύπρος και έξω από τα ευρωπαϊκά δεδομένα του one stop shop, είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος του προσωπικού (μισθοδοσία) σε σχέση με το συνολικό διοικητικό κόστος για την φορολογική Διοίκηση. Ειδικότερα το 2005 ήταν 14% ,το 2006 13,2% και 10.7% για το 2007.

Από πλευράς εσόδων σαν ποσοστό στο ΑΕΠ, ανέρχονται σε 36.6% χαμηλότερα κατά 0.6% από τον μέσο όρων των χωρών της ευρωζώνης. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των εσόδων της Κύπρου είναι το υψηλό ποσοστό της έμμεσης φορολογίας στο σύνολο των εσόδων 49%, από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Δανία και την Βουλγαρία. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι παρά τον πολύ χαμηλό συντελεστή στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (10%), το σύνολο των εσόδων για την Κυπριακή Δημοκρατία ανέρχεται στο 5.5% του ΑΕΠ.

Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό περιβάλλον και τη γεωγραφική της θέση κάνουν ελκυστικές τις επιχειρηματικές δράσεις στην Κύπρο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τα αρνητικά αποτελέσματα από την στρέβλωση των κανόνων ανταγωνισμού με τις δυνατότητες που δίνει ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής για ‘’transfer pricing’’. Το ερώτημα είναι αν θα δώσει την λύση η διαφαινόμενη εφαρμογή της C.C.C.T.B -  Common Consolidated Corporate Tax Base (Κοινή Ενοποιημένη Φορολογητέα βάση).

 

Copyright: Taxexperts

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή