XBRL

Το πρότυπο XBRL

Η XBRL (eXtensible Business Reporting Language) είναι μία «γλώσσα» που προσφέρει  σύγχρονη, αξιόπιστη, δυναμική και αποκαλυπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Βασίζεται σε παγκοσμίως αποδεκτές αρχές (XBRL Specifications) διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ανταλλαγή και την επεξεργασία οικονομικών στοιχείων ανάμεσα σε επιχειρήσεις, εποπτικούς φορείς και κυβερνητικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Προσφέρει σημαντική μείωση του κόστους συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών, βελτίωση της αξιοπιστίας των μεγεθών και αύξηση της ταχύτητας διάδοσης των οικονομικών στοιχείων, για όλους τους εμπλεκόμενους  στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κύκλωμα.

Εισαγωγή στη Δυναμική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Οι οικονομικές πληροφορίες που δημοσιεύουν κατά παράδοση οι Εταιρίες είναι στατικές όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενό τους. Ανεξάρτητα αν η πληροφορία είναι σε ηλεκτρονική (Excel, PDF, ASCII) ή έντυπη μορφή, κάθε στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων προσδιορίζεται αποκλειστικά από το νόημα του όρου, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τους αποδέκτες των στοιχείων. Το πρόβλημα δημιουργείται γιατί αυτό που μπορούν να αντιληφθούν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να αντιληφθούν οι υπολογιστικές μηχανές εκτός εάν τους το ορίσεις και στην εποχή μας, καλώς ή κακώς, το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής επικοινωνία πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστών.

Το πρότυπο XBRL (eXtensible Business Reporting Language) είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που βασίζεται στην XML (eXtensible Markup Language), για την μεταφορά επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Ο τρόπος λειτουργίας του Προτύπου X.B.R.L

Η διαφορά ανάμεσα σε μία στατική και μία ενεργή οικονομική αναφορά είναι ότι η δεύτερη μπορεί να μεταβάλλεται, όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης ανάλογα με τα στοιχεία και τα ποσά που καλείται να παρουσιάσει. Για παράδειγμα, σε ένα ισολογισμό αν προσθέσουμε ένα ακόμα στοιχείο τότε μεταβάλλεται η παρουσίασή του, δηλαδή επεκτείνεται κατά μία σειρά. Επίσης αλλάζουν και οι υπολογισμοί, αφού το στοιχείο αυτό του ενεργητικού ή παθητικού πρέπει να υπολογιστεί προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή η λογιστική ισότητα. Βεβαίως υπάρχουν προγράμματα που αλλάζουν αυτόματα τη στοίχιση του ισολογισμού και άλλα που επαναϋπολογίζουν τα μεγέθη.

Το πρότυπο XBRL δίνει τη ταυτόχρονα τη δυνατότητα της αλλαγής του τρόπου παρουσίασης και της επαλήθευσης των μεγεθών, ενώ μπορεί να εξάγει τα ίδια στοιχεία σε διαφορετικές γλώσσες.

Για να επιτευχθεί η αυτόματη διαδικασία, η τεχνολογία XBRL χρησιμοποιεί ένα λεξικό (Taxonomy) ή αλλιώς μία ηλεκτρονική ταξινόμηση που δίνει στο υπολογιστικό σύστημα εντολές για:

  • Τα στοιχεία που περιέχει η οικονομική αναφορά
  • Το είδος των στοιχείων (αριθμητικά ή λεκτικά)
  • Την δομή και την παρουσίαση της αναφοράς
  • Τις σχέσεις μεταξύ λογαριασμών
  • Τους υπολογισμούς των στοιχείων για κάθε αναφορά

Μοναδικά Πλεονεκτήματα

Σε όλες τις φάσεις η συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων από όλη την Ευρώπη ήταν καθοριστική τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε λογιστικό επίπεδο. Εξάλλου, στην XBRL International συμμετέχουν οι σπουδαιότεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι συμβάλουν στην ανάπτυξη του προτύπου, διατηρώντας έτσι κορυφαία επιστημονική βάση σε ότι δημοσιεύεται. Ο πολυεθνικός χαρακτήρας του οργανισμού και η αποδοχή των Λεξικών από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, εξασφαλίζει την εναρμόνιση των πρακτικών της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Το πρότυπο XBRL έχει λύσει και το θέμα κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων που προκύπτει από το πολυγλωσσικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Taxonomy των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει μεταφραστεί ήδη στα Ισπανικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ολλανδικά και τα Πορτογαλικά, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία μετάφρασης και στη Χώρα μας.

Η Χρήση στο Εξωτερικό

Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε μία ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική νομική οντότητα, την XBRL International, που ιδρύθηκε το 1999 με πρωτοβουλία του σώματος ορκωτών λογιστών της Αμερικής. Ο οργανισμός αυτός είναι ανοικτός για οποιοδήποτε θέλει να συμμετέχει, ενώ κάθε χώρα με τη συμμετοχή της, αποκτά συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Από το 1999 περίπου 500 οργανισμοί από όλο τον κόσμο συμμετέχουν ενεργά στην κοινοπραξία αυτή είτε απευθείας είτε μέσω του εθνικού φορέα.