ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Άκυρη διοικητική πράξη – Μη αναγραφή της ημερομηνίας εκδόσεώς της

Με τη 2129/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση προσφυγή  και ακύρωσε πράξεως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος εισφορά σε χρήμα λόγω εντάξεως στο σχέδιο πόλεως ακινήτου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην περιοχή Βακαλόπουλο του Δήμου Παλλήνης Αττικής.  Κρίθηκε ότι, εφόσον από το προσκομιζόμενο αντίγραφο της προσβαλλομένης πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα, προκύπτει ότι, το πρωτότυπο αυτής δε φέρει χρονολογία εκδόσεως, στοιχείο αναγκ

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Με την 3172/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την υπό κρίση αίτηση κατά το μέρος αυτής που στρέφεται κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Γ.Ν.Α.

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Με την 2075/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Τριμελές) το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπό κρίση υπόθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  Έκρινε ότι, η αμφισβήτηση αποφάσεως της Τ.Δ.Ε. του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Νέας Ιωνίας, με την οποία απορρίφθηκε ένσταση του προσφεύγοντος, πρώην τακτικού υπαλλήλου του καθού Ιδρύματος και ήδη συνταξιούχου του Ι.Κ.Α.

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Με την 379/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Β΄ Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση αίτηση και ανέστειλε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κατασχέθηκε ακίνητο του αιτούντος, για χρέη του προς το Δήμο Αθηναίων, ύψους 8.340,00 ευρώ.  Αφού συνεκτιμήθηκε αφενός ότι, η οφειλή του αιτούντος προς τον καθού η αίτηση Δήμο δεν ελέγχεται ως ιδιαιτέρως υψηλή και αφετέρου η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ήτοι το γεγονός ότι εμφανίζει ζημίες κατά τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, το κατα

Aπόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Με τη 2129/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση προσφυγή  και ακύρωσε πράξεως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος εισφορά σε χρήμα λόγω εντάξεως στο σχέδιο πόλεως ακινήτου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην περιοχή Βακαλόπουλο του Δήμου Παλλήνης Αττικής.  Κρίθηκε ότι, εφόσον από το προσκομιζόμενο αντίγραφο της προσβαλλομένης πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα, προκύπτει ότι, το πρωτότυπο αυτής δε φέρει χρονολογία εκδόσεως, στοιχείο αναγκ

Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Εκχώρηση Μισθωμάτων

Με την 70/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Μονομελές) απορρίφθηκε η υπό κρίση αίτηση αναστολής κατά ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν.

Ανακοπή –Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων

Με την 12807/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση ανακοπή και ακύρωσε τη με αριθμό 5802/18-11-2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, με την οποία κατασχέθηκαν τα αναφερόμενα στην έκθεση ακίνητα του ανακόπτοντος, ως υπευθύνου διαχειριστή, για τα αναφερόμενα, στο συνημμένο στην ίδια έκθεση πίνακα, χρέη της εταιρείας στην οποία συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Προσωρινή Προστασία – Οφειλή από αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις

Με την 285/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της αιτούσας και ανέστειλε την εκτέλεση πράξεως του Προϊσταμένου της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με την οποία γνωστοποιήθηκε σε αυτήν οφειλή της, ύψους 79.114,49 ευρώ, προερχόμενη από διαφορές επικουρικών συντάξεων που της χορηγήθηκαν, αχρεωστήτως, κατά το χρονικό διάστημα από 29-05-2008 έως 30-11-2015, κατά το μέρος που η πράξη αυτή συνεπάγεται τη λήψη σε βάρος της αιτούσας, για τον εξεναγκασμό ή τη

Προσωρινή Προστασία – Κατάσχεση εις χείρας τρίτου μισθού

Με την 436/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση της αιτούσας και ανέστειλε την εκτέλεση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας εταιρείας ως τρίτης, που επέβαλε ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

Προσωρινή προστασία – Κατάσχεση ακινήτου

Με την 379/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Β΄ Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση αίτηση και ανέστειλε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κατασχέθηκε ακίνητο του αιτούντος, για χρέη του προς το Δήμο Αθηναίων, ύψους 8.340,00 ευρώ.  Αφού συνεκτιμήθηκε αφενός ότι, η οφειλή του αιτούντος προς τον καθού η αίτηση Δήμο δεν ελέγχεται ως ιδιαιτέρως υψηλή και αφετέρου η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ήτοι το γεγονός ότι εμφανίζει ζημίες κατά τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, το κατα