Παροχή πληροφοριών

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών, ένα ισχυρό όπλο κατά της φοροδιαφυγής

Δεδομένου ότι η παγκοσμιοποίηση διευρύνεται συνεχώς, ένας φορολογούμενος μπορεί να πραγματοποιήσει και να διαχειρίζεται επενδύσεις, οι οποίες δεν βρίσκονται στη χώρα μόνιμης κατοικίας του. Αυτό έχει ως συνέπεια, σημαντικά χρηματικά ποσά να μένουν αφορολόγητα και η φοροδιαφυγή να αποτελεί στις μέρες μας σημαντικό πρόβλημα τόσο για τις αναπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Από τη στιγμή που τα κράτη επιδιώκουν τη διατήρηση της ακεραιότητας των φορολογικών τους συστημάτων, η διακρατική συνεργασία σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών αποτελεί ίσως τη μόνη λύση προς αυτή την κατεύθυνση.

ΠΟΛ. 1182 - 25/07/2014 - Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων

ΘΕΜΑ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων.

 

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1013171 ΕΞ - 21/01/2014 - Παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

 

ΠΟΛ. 1219 - 18/12/2012 - Τροποποιήσεις των ΠΟΛ 1195/2012 και ΠΟΛ 1077/2012 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις των ΠΟΛ 1195/2012 και ΠΟΛ 1077/2012 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.

 

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 150 - 2012 - Ερωτάται αν: α) η εντολή του Εισαγγελέα για τη χορήγηση στοιχείων, προς ιδιώτες από τις Δ.Ο.Υ., έστω και απορρήτων με βάση το άρθρο 85 του Κ.Φ.Ε. είναι δεσμευτική

ΘΕΜΑ: Ερωτάται αν: α) η εντολή του Εισαγγελέα για τη χορήγηση στοιχείων, προς ιδιώτες από τις Δ.Ο.Υ., έστω και απορρήτων με βάση το άρθρο 85 του Κ.Φ.Ε. είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση, β) τα στοιχεία που δημοσιεύονται στους καταλόγους φορολογουμένων μπορούν να χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ. στους αιτούντες που έχουν έννομο συμφέρον χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των προσώπων που αφορούν, γ) έννομο συμφέρον υπάρχει όχι μόνο όταν έχει ασκηθεί αγωγή στο Δικαστήριο αλλά και όταν υπάρχει πρόθεση προς άσκηση αγωγής για διεκδίκηση δικαιώματος και δ) η υπ' αρ. πρωτ. 5007/28-11-2009 εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση γενικά για όλα τα θέματα που θίγει.

 

Εισαγγελία Αρείου Πάγου αριθμ. εγκυκλίου: 7/2012 - 07/11/2012 - Υποχρεωτική η παράδοση στοιχείων από τις Δ.Ο.Υ. στα διαζύγια

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική η παράδοση στοιχείων από τις Δ.Ο.Υ. στα διαζύγια.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά με τις νομικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά με τις νομικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (94/820/ΕΚ).

ΠΟΛ. 1196 - 16/10/2012 - Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οδηγιών της ΠΟΛ. 1067/2011 «Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε' του ν. 3691/2008».