Νομικά

Ανακοπή –Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων

Με την 12807/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση ανακοπή και ακύρωσε τη με αριθμό 5802/18-11-2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, με την οποία κατασχέθηκαν τα αναφερόμενα στην έκθεση ακίνητα του ανακόπτοντος, ως υπευθύνου διαχειριστή, για τα αναφερόμενα, στο συνημμένο στην ίδια έκθεση πίνακα, χρέη της εταιρείας στην οποία συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

ΠΠρΑθ 334/2016

Προστασία καταναλωτών - Χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα - Μετατροπή ευρώ σε ελβετικό φράγκο - Συλλογική αγωγή δανειοληπτών - Ενεργητική νομιμοποίηση ενώσεων καταναλωτών - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Καταχρηστικοί Γ.Ο.Σ. - Διατύπωση και χρήση καταχρηστικών Γ.Ο.Σ. - Αρχή διαφάνειας - Ερμηνεία συμβάσεων -.

 

Προσωρινή Δικαστική Προστασία - Ταμειακή Βεβαίωση

Με την 134/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο Μονομελές, Α σύνθεση, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση αίτηση αναστολής κατά της με αριθμό 7701/ 9-10-2015 πράξεως του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Ανακοπή –Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων

Με την 12807/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση ανακοπή και ακύρωσε τη με αριθμό 5802/18-11-2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, με την οποία κατασχέθηκαν τα αναφερόμενα στην έκθεση ακίνητα του ανακόπτοντος, ως υπευθύνου διαχειριστή, για τα αναφερόμενα, στο συνημμένο στην ίδια έκθεση πίνακα, χρέη της εταιρείας στην οποία συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Ανακοπή – Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Κινητών

Με την 14165/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση ανακοπή και ακύρωσε τη με αριθμό 4263/9-11-2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, με την οποία κατασχέθηκαν τα αναφερόμενα στην έκθεση κινητά (οχήματα) του ανακόπτοντος, ως υπευθύνου διαχειριστή, για τα αναφερόμενα, στο συνημμένο στην ίδια έκθεση πίνακα, χρέη της εταιρείας στην οποία συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ σχετικά με φορολόγηση μόνιμου κάτοικου Γερμανίας στην Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 3/2016

της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Δημοσθένη Πετρούλια και την Αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ, Πρόεδρο του αρμοδίου καθ’ ύλην Β΄ Τμήματος 
αφού έλαβε υπ’ όψιν:

α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,

Διεθνής δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα - Ευρωπαϊκό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες Ι - Διαφορές εκ σύμβασης - Ενοχές εξ αδικοπραξίας - Ζημία - Προσυμβατική ευθύνη - Εφαρμοστέο δίκαιο - Κανονισμός Ρώμη ΙΙ - Κανονισμός Ρώμη Ι - Ενοχές εκ σύμβασης - Πώληση - Ευθύνη

ΤρΕφΛαρίσης 348/2015

Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης – Άρθρο 211 Κ.Δ.Δ.

Με τη 1130/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) έγινε εν μέρει δεκτή αίτηση του αιτούντος και υποχρεώθηκε το καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει σε αυτόν, προσωρινά, το ποσό των 2.000,00 ευρώ μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί της ασκηθείσης καταψηφιστικής αγωγής του.  Με την τελευταία αιτείτο την καταβολή σε αυτόν του ποσού των 14.848,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην προσαύξηση ποσοστού 8% επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής λόγω τέκνου και 16% λόγω τέκνων, την οποία δεν είχε λάβει για το χρονικό διάστημα που υπηρετούσε κατόπιν απόσπαση

Ακύρωση άρνησης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας

Με την 3154/2014 απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρείας και ακυρώθηκε άρνηση χορήγησης σε αυτήν αποδεικτικού ενημερότητας χρεών της προς το Δημόσιο, η οποία εκδηλώθηκε με ενυπόγραφη σημείωση υπαλλήλου επί της από 7-03-2013 σχετικής αίτησης της προς τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.