Κ.Β.Σ.

Αριθμ. πρωτ.: Δ15Β 1143684 ΕΞ 2014/20.10.2014 Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων, στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, που υποβάλλονται από 1.1.2014

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1143684 ΕΞ.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε λ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο:210-3610030
FAX: 210-3615052

ΠΟΛ.1207/18.9.2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

Αθήνα, 18/9/2014

(ΦΕΚ Β' 2604/30-09-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Λουγκάνη
Τηλέφωνο : 210-3610065
FΑΧ : 210-3615052

ΠΟΛ 1207/2014

ΠΟΛ.1206/16.9.2014 Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375317-8
ΦΑΞ: 210 3375001

ΠΟΛ 1206/2014

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα.

ΠΟΛ.1202/8.9.2014 Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

(ΦΕΚ Β' 2531/23-09-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-Εφαρμογές)
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ14)
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13)
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
5. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΟΛ.1201/4.9.2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»

Αθήνα, 4/9/2014

(ΦΕΚ Β' 2533/23-09-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Β΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. (14η)

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Λουγκάνη
Τηλέφωνο : 210-3610065
FΑΧ : 210-3615052

ΠΟΛ 1201/2014

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

(Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται από 01-01-2013 με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της υποπαραγράφου Ε.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012)

ΦΕΚ Α' 84/26-05-1992

ΠΟΛ. 1239 - 24/11/2011 - Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης

Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

Ψηφιοποίηση Αρχείων – Μία επανάσταση στον κόσμο της γραφειοκρατίας

Το 1998 η ελληνική πολιτεία με την ΠΟΛ.1123/29.4.1998 «Διαδικασία σήμανσης ηλεκτρονικών μέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων» δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου, στις Τράπεζες, στις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και στις επιχειρήσεις που εφάρμοζαν πλήρως το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, να τηρούν τα φορολογικά τους στοιχεία σε σημασμένα από τη Δ.Ο.Υ. μέσα, όπως CD-ROM και οπτικοί δίσκοι.

ΠΟΛ 1005 - 15/01/2010

ΘΕΜΑ:  «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2009».